Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ που παρακρατήθηκαν πέραν της 25.11.2022 – Εγγραφο με Υποδείγματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ που παρακρατήθηκαν για μισθολογικές περιόδους πέραν της 25.11.2022 – Εγγραφο ΕΦΚΑ με Υποδείγματα.

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ

Με Εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ παρέχει διευκρινίσεις για το καθεστώς της ειδικής εισφοράς 1% ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) που παρακρατήθηκε για μισθολογικές περιόδους, πέραν της 25ης11.2022.

Συγκεκριμένα το έτος  2011 καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ υπέρ του Ταμείου αυτού. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των μισθοδοτούμενων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ.

Με διατάξεις του έτους 2022 καταργήθηκε από 25.11.2022, αυτή  η ειδική εισφορά. Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην ΤΠΔΥ, για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και στον πρώην ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΠΔΥ. Για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά υπολογιζόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς και νομίμως διενεργούταν ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25/11/2022, (ημερομηνία έναρξης του ν. 4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς).

Μέχρι τον χρόνο έκδοσης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνέπεια του συστήματος καταβολής των μηνιαίων αποδοχών των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών (προκαταβολικώς), έχει συνυπολογισθεί και αποδοθεί ειδική εισφορά για χρονικό διάστημα και μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022.

Η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διάστημα πέραν της 25/11/2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.

Ακολουθεί το έγγραφο του ΕΦΚΑ, Υπόδειγμα αίτησης επιστροφής  εισφορών ΤΠΔΥ και Υπόδειγμα Βεβαίωσης εκκαθαριστή μισθοδοσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

πληροφορίες: ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα: 210 52 85 611, 21052 85 544 Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Ταχ. Κώδικας: 104 32 Email: tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr e-ΕΦΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

πληροφορίες: Ν.ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ Τηλέφωνα: 210 32 70 421 Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 4 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Email: tm.oikom.diaxee@efka.gov.gr

01/07/2024

Α. Π.: 925401 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που παρακρατήθηκε για μισθολογικές περιόδους, πέραν της 25/11/2022»

Σχετικά.:

  1. Το υπ΄ αριθμ: 125551/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Το υπ΄ αριθμ: 576697/18-4-2024 το Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών e- ΕΦΚΑ.

Σε συνέχεια του δεύτερου των ανωτέρω σχετικών, για την διαχείριση του θέματος της επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Τ.Π.Δ.Υ. για μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α ) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄152), καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), πέραν των προβλεπόμενων, υπέρ του Ταμείου αυτού. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των μισθοδοτούμενων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219/25-11-2022) καταργήθηκε, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 25-11- 2022, η ως ανωτέρω ειδική εισφορά, (σχετικό το υπ ΄ αριθμ. 125551/27-12- 2022 έγγραφο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Α.Δ.Α: Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ- ΘΘ1).

Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ), για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και στον πρ. ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ.

Για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά υπολογιζόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς και νομίμως διενεργείτο ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25/11/2022, (ημερομηνία έναρξης του ν. 4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς).

Μέχρι τον χρόνο έκδοσης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνέπεια του συστήματος καταβολής των μηνιαίων αποδοχών των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών (προκαταβολικώς), έχει συνυπολογισθεί και αποδοθεί ειδική εισφορά για χρονικό διάστημα και μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022.

Η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διάστημα πέραν της 25/11/2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.

Β) Με το παρόν Γενικό Έγγραφο δίνονται οι οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ μέσω της μισθοδοσίας των Δημοσίων Φορέων/Οργανισμών και της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του e- ΕΦΚΑ, που χειρίζεται τον λογαριασμό στον οποίο αποδιδόταν τα εν λόγω ποσά.

Η διαδικασία διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ που αφορούν χρονικό διάστημα από 25-11-2022, (ημερομηνία κατάργησης ειδικής εισφοράς και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίστηκε να παρακρατείται από τη μισθοδοσία) καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση του παρόντος, περιλαμβάνει την ακόλουθη ροή εργασιών:

  1. Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας υποβάλλει αίτημα επιστροφής της αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ, προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκεντρωτικά για το σύνολο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ από την ημερομηνία κατάργησής του (για το σύνολο των υπαλλήλων) αναγράφοντας υποχρεωτικά και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του φορέα για την κατάθεση του προς επιστροφή ποσού .- συν/νο σύμφωνα με το υπόδειγμα (1) ως αίτησης- δήλωσης επιστροφής.

Ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής του εκκαθαριστή μισθοδοσίας των υπηρεσιών προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ, θα πρέπει να υποβάλλεται:

  • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.»

Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα συντάσσει τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ» με την πλήρη επωνυμία του φορέα, τον Α.Μ.Ε., τον Α.Φ.Μ., με βάση τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί στην ΕΑΠ, για έναν ή και περισσότερους δικαιούχους απασχολούμενούς του, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται: η μισθολογική περίοδος αναφοράς της αχρεώστητως καταβολής και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά ασφαλισμένο. – σύμφωνα με το υπόδειγμα (2) εντύπου «βεβαίωσης εκκαθαριστή».

  1. Στην συνέχεια οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ του e-ΕΦΚΑ, για την επιστροφή του συνολικού ποσού 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ που έχει παρακρατηθεί από τον εκάστοτε φορέα μετά την 25-11-2022, ημερομηνία κατάργησής του, προς τον φορέα.
  2. Όταν το ποσό αυτό επιστραφεί / πιστωθεί στον Φορέα, η τακτοποίηση – απόδοση επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών ασφαλιστικών εισφορών, θα τακτοποιηθεί αποκλειστικά           μέσω                            μισθοδοσίας,           ανά ασφαλισμένο/απασχολούμενο.

Γ) Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. που έχουν κατατεθεί στις Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ κι έχουν πρωτοκολληθεί, θα αρχειοθετηθούν και θα ληφθεί υπόψη μόνο το αίτημα του φορέα προς τον e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία επιστροφής του ποσού ως αχρεωστήτως εισφοράς 1% του ν. 3986/2011 που αποδόθηκαν στην Δ.ΥΠ.Α. ( πρώην ΟΑΕΔ ) περιγράφεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 693921/15-6-2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α, το οποίο επισυνάπτεται.

Του παρόντος να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων, με ευθύνη των Προϊσταμένων.

Συν/να:

  • 2 υποδείγματα
  • 1 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ                                                                              ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΤΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα αίτησης επιστροφής εισφορών ΤΠΔΥ

Υπόδειγμα Βεβαίωσης εκκαθαριστή μισθοδοσίας

Δείτε σχετικά

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ | Εγγραφο

ΣΥΠΥΥΠ για 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Να μην σπεύσουν για αιτήσεις επιστροφής εισφορών σε δικηγορικά γραφεία οι ενδιαφερόμενοι 

Τι αφορά η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ-Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων | Επεξηγήσεις 

Επιστροφή του 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Δεν υπάρχει νομική βάση παρά μόνον από 25.11.2022 επισημαίνει η ΠΟΣΥΠ

Δείτε επίσης

 Αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΠ τετραετούς διάρκειας: Αιτήσεις έως 10.07.2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση