Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Μεταπτυχιακό χωρίς τέλη φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διάστημα από 7 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2021.

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της διετίας 2021-2023 στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1536/τ.Β΄/4-5-2018, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 293/τ.Β΄/7-2-2019 και το ΦΕΚ 3018/τ.Β’/26-7-2019 καθώς και τον κανονισμό (ΦΕΚ 2693/τ.Β΄ 2-7-2019).

Σκοπός

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

Ειδικεύσεις

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» με μία από τις εξής ειδικεύσεις, στην οποία οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες εισάγονται εξαρχής:

1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση».

3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση».

Το Πρόγραμμα είναι διετές και η ολοκλήρωσή του από τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προϋποθέτει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) συνολικά μαθήματα, εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, και συμμετοχή σε σεμινάρια που είναι δυνατόν να οργανώνονται στο πλαίσιό του.

Για τη λήψη του ΔΜΣ, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ έχουν (α) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής, (β) πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ, και (δ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι απαραίτητα γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση του ΠΜΣ στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψήφιου/ας. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτησή τους είναι τα εξής:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Αντίγραφο πτυχίου.

3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

4. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

5. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος Σπουδών.

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).

7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2.

Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν είναι σε θέση να υποβάλουν εξαρχής τα δικαιολογητικά 2, 3 και 5, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν χρειάζονται συστατικές επιστολές.

Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων υποβάλλονται στο διάστημα από τις 7 Ιουλίου 2021 έως τις 6 Αυγούστου 2021 και η υποβολή τους γίνεται υποχρεωτικά και με τους τρεις τρόπους που ακολουθούν:

1. αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα»,

2. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών (βρείτε εδώ τη διαδικτυακή πύλη).

3. υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι γραπτές εξετάσεις, καθώς και οι εξετάσεις γλωσσομάθειας για όσους/όσες είναι απαραίτητες, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 11 Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων κάθε ειδίκευσης θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι συνεντεύξεις όσων υποψήφιων κληθούν σε συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 17 Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία (κ. Σούζα, τηλ. 2610-969828, 2610-969310 και κ. Ανυφαντή, τηλ. 2610-969306) καθημερινά 10.00-13.00.

Βρείτε εδώ όλη την πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ: Προκηρύξεις τριών δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
Δείτε ακόμη
Τρεις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών 
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Σπύρος Μπουρίκος

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση