“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.): Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.): Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της | ΦΕΚ.

Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.): Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της

Το ΦΕΚ

1. Ως αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ ορίζεται ένα από τα μέλη της, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο/η αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον/την πρόεδρο και τον/την αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του/της προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημε- ρήσιας διάταξης. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

4. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά και εκτάκτως κατά την κρίση του/της προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον/την πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

5. Ο/η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του/της ανατίθεται με απόφαση Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Δείτε:

Τριτοβάθμια: Ο Νέος Χάρτης

Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.): Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της

6. Ο/η πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε εκπαιδευτικούς Πειραματικών ή Προτύπων Σχολείων την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

7. Ο/η γραμματέας και ο/η αναπληρωτής του/της ορίζονται με την ίδια απόφαση που ορίζονται τα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., διοικητικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι εκπαιδευτικοί, κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Δείτε:

Απομάκρυνση εκπαιδευτικού με εντολή Υπουργού

8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσονται πρακτικά από τον γραμματέα και επικυρώνονται από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του/της προέδρου της.

9. Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου της, είτε εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Πειραματικών ή Πρότυπων Σχολείων, είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

11. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κώστας Λολίτσας
Κώστας Λολίτσας
Δείτε ακόμη

Ειδικότητες Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση