Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστροφή του 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Δεν υπάρχει νομική βάση παρά μόνον από 25.11.2022 επισημαίνει η ΠΟΣΥΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστροφή του 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Δεν υπάρχει νομική βάση παρά μόνον από 25.11.2022 επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ).

Επιστροφή του 1% υπέρ ΤΠΔΥ

Σχετικά με την διακινούμενη, τις τελευταίες ημέρες, δήθεν επιστροφή του ένα τοις (1%) υπέρ ΤΠΔΥ και για χρονικά διαστήματα από 01.01.2016 έως και 31.12.2023, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) ενημερώνει ότι καμία νομική βάση δεν έχει και η μόνη βάση επιστροφής του ένα τοις εκατό (1%) υπέρ ΤΠΔΥ,  αφορά μόνον στο χρονικό διάστημα από 25.11.2022 έως την ημερομηνία της διακοπής της εν λόγω κράτησης από την υπηρεσία μισθοδοσίας του κάθε ασφαλισμένου.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της ΠΟΣΥΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Π.Ο.Σ.Υ.Π.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ – ασφληλ.- FAX: 210 – 344 3776 email: posyp@minedu.gov.gr

Μαρούσι  17 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 28

Προς: Μέλη μας

  Κοιν.: ΑΔΕΔΥ

 Ενημέρωση για την Επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ..

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων συναδέλφων μας σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α) με τον Νόμο 3986 ΦΕΚ Α΄152/1.7.2011,  ¨Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015¨ και με το άρθρο 38 παρ.2 περ. β καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου…..

β) με τον Νόμο 4997 ΦΕΚ Α 219/25.11.2022, ¨Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας,  ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.¨ και με το άρθρο 84 παρ.1 περ. α, καταργήθηκε η  παραπάνω ειδική εισφορά ένα τοις εκατό(1%) υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), από τις 25/11/2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου. 

γ) η σχετική εγκύκλιος 125551/27.12.2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία γνωστοποιεί σε όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου την διακοπή της ανωτέρω  κράτησης (1% υπέρ ΤΠΔΥ), εκδόθηκε με διακριτή καθυστέρηση από την ψήφιση του Ν.4997/2022, ήτοι στις 27/12/2022 και συνεπώς εξαιτίας  του γεγονότος ότι η μισθοδοσία στους Δημοσίους Υπαλλήλους, καταβάλλεται προκαταβολικά στο τέλος του προηγούμενου μήνα του μήνα μισθοδοσίας τους, η κράτηση 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. πιθανόν να παρακρατήθηκε και να αποδόθηκε κανονικά στο Τ.Π.Δ.Υ. παρόλο που είχε καταργηθεί, για το χρονικό διάστημα από την 25-11-2022 και σίγουρα έως 31/12/2022, αλλά πιθανότατα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν δεν ανταποκρίθηκαν έγκαιρα οι υπηρεσίες μισθοδοσίας.

δ) Η σχετική εγκύκλιος 44/2023 (Α.Π. 408939/30-08-2023) του e-ΕΦΚΑ, ¨Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου…¨, παρέχει  οδηγίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο έως 31/12/2016 και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 και εφεξής, και αφορούν σε χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, και συνεπώς καμία σχέση δεν έχει με την αιτούμενη επιστροφή αχρεωστήτως της καταβληθείσας ειδικής εισφοράς ένα τοις εκατό(1%) υπέρ ΤΠΔΥ.

ε) επιπρόσθετα  για απαιτήσεις μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών, κατά το μέρος που αφορούν στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών), καθώς επίσης και για τις αιτήσεις (ασφαλισμένων και εργοδοτών) που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής, κατά το οποίο έχει εφαρμογή η Α.Π.Δ. Δημοσίου, θα δοθούν οδηγίες όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο(44/2023), με νεότερη εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

στ) τέλος σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον κατά το χρόνο χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από το πρώην Ταμείο  Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν αποδεικνύεται η καταβολή της οριζόμενης στην παράγραφο 2β) του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) ειδικής εισφοράς ένα τοις εκατό (1%)των ασφαλισμένων υπέρ του Ταμείου, το ποσό της εισφοράς παρακρατείται από το χορηγούμενο από το Τομέα εφάπαξ βοήθημα ή από την τυχόν επιστροφή των εισφορών.

Συμπερασματικά, κατά την άποψη μας  η διακινούμενη, τις τελευταίες ημέρες,  δήθεν επιστροφή του ένα τοις (1%) υπέρ ΤΠΔΥ και για χρονικά διαστήματα από 01/01/2016 έως και 31/12/2023, καμία νομική βάση δεν έχει.

Η μόνη βάση επιστροφής του ένα τοις εκατό (1%) υπέρ ΤΠΔΥ,  αφορά μόνον στο χρονικό διάστημα από 25-11-2022 έως την ημερομηνία της διακοπής της εν λόγω κράτησης από την υπηρεσία μισθοδοσίας του κάθε ασφαλισμένου.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Δείτε σχετικά

Τι αφορά η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ-Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων | Επεξηγήσεις 

Οδηγίες επιστροφής 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) – Υπόδειγμα αίτησης 

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους: Παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση | Οδηγίες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Logikos σε

    Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016) καταργήθηκε το ΤΠΔΥ. Άρα γιατί να μην τα διεκδικήσουν αναδρομικά από τότε. Έχει λογική η διεκδίκηση νομίζω.

Γράψτε μία απάντηση