Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστροφή ποσού 52.126,75 € ζητείται από εκπαιδευτικό, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστροφή ποσού 52.126,75 € ζητείται από εκπαιδευτικό ως αχρεωστήτως καταβληθέντος-Το ποσό πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση, εντός δύο μηνών – Εγγραφο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Επιστροφή ποσού 52.126,75 €

Την επιστροφή του ποσού των 52.126,75 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ζητά Διεύθυνση Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικό εξαιτίας αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης από τις 09.02.2015.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στις 09.02.2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η διαγραφή του εκπαιδευτικού  από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία Βεβαίωσης Διαγραφής την 18η.05.2022.

Ο εκπαιδευτικός καλείται να καταβάλλει το συνολικό ποσό 52.126,75 € (πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών σε μία δόση και εντός δύο μηνών!

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου της Δ/νσης Εκπ/σης

09/02/2023

Αρ.Πρωτ:

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος»

..Διευθύντ της Διεύθυνσης …βάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφασίζει

την επιστροφή χρηματικού ποσού μισθοδοσίας από 9/2/2015 – 30/6/2022, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ύψους 52.126,75 € (πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών) το οποίο προκύπτει από την μισθοδοσία που έλαβε από την υπηρεσία μας  εκπαιδευτικός …..του …..ΠΕ ….(Α.Μ….), ΑΦΜ (…..) , καθώς έχει έλθει αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τις 9/2/2015, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, και έχει διαγραφεί από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με αριθμό Βεβαίωσης Διαγραφής: 18-5-2022. Το ποσό των 52.126,75 € προκύπτει από το πληρωτέο ποσό πλέον τον φόρο πλέον την εισφορά αλληλεγγύης όπως αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω:

Το συνολικό ποσό 52.126,75 € (πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών) πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση, εντός δύο μηνών, από τ εκπαιδευτικό του…, με Α.Φ.Μ.: …. σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον …..

Αντίγραφο του Διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄ που θα ληφθεί από τη Δ.Ο.Υ. πρέπει να προσκομιστεί στη Διεύθυνση ….βάθμιας Εκπαίδευσης….

…Διευθύντ Διεύθυνσης …βάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Αλγόριθμος στραγγαλίζει τα οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Αναφορά στη Βουλή επιστολή της ΠΕΑΔ 

Το νομοσχέδιο για τον σχολικό εκφοβισμό: “Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!” 

Αντισυνταγματική η μη μοριοδότηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ΣτΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση