Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπές Ελέγχου στα ΑΕΙ: Διαδικασία συγκρότησης και επιλογής, καθορισμός ιδιοτήτων των μελών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπές Ελέγχου στα ΑΕΙ: Διαδικασία συγκρότησης και επιλογής, καθορισμός ιδιοτήτων των μελών σε ΚΥΑ του του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών.

Επιτροπές Ελέγχου στα ΑΕΙ

Τη σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομικών κου Χ. Σταϊκούρα και του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6918/30-12-2022.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6918/30-12-2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 

Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Α.Ε.Ι. που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:

α. Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,

β. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου ή άλλης Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021,

γ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

1. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του επικεφαλής της Αρχής, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,

(β) παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,

(γ) παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της.

(δ) παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκρότηση και θητεία Επιτροπής Ελέγχου

Οι θέσεις των μελών Επιτροπών Ελέγχου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών πληρούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο επικεφαλής ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αρχής.

Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και η αξιολόγηση των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση ΝΣΚ για αιτήσεις μη παραγραφής μισθολογικής ωρίμανσης 

 Βαθμολογική προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων-Τι ισχύει για τη βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση