Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπές σχολικών γευμάτων: Οροι και προϋποθέσεις συγκρότησης-σύνθεσης-λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπές σχολικών γευμάτων: Οροι και προϋποθέσεις συγκρότησης-σύνθεσης-λειτουργίας – Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Παιδείας και Εργασίας.

Επιτροπές σχολικών γευμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 774 – 26.02.2021 η υπ. αριθμ. Δ14/9110/167 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υφυπουργών ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Δ. Μιχαηλίδου με τους όρους και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων.

Αναλυτικά
Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής

Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σχολικά Γεύματα» συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών των αναδόχων των οικείων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Σκοπός των επιτροπών παραλαβής του Προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” είναι

α) ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των σχολικών γευμάτων και υπηρεσιών των αναδόχων του Προγράμματος αυτού και

β) η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτίο αποστολής κ.λπ.), μέσω του Συντονιστή του άρθρου 6 και της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Διοίκησης των συμβάσεων του Προγράμματος που συγκροτείται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται κάθε συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα σχολική μονάδα.

Σύνθεση των Επιτροπών Παραλαβής

Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Αν οι υπηρετούντες στην σχολική μονάδα

εκπαιδευτικοί είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η σύνθεσή της συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση αυτή, οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί ορίζονται υποχρεωτικά ως τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Ο ορισθείς ως μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής δεν δύναται να ορισθεί παράλληλα ως μέλος έτερης αντίστοιχης Επιτροπής.

Έργο και καθήκοντα Επιτροπών Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, μεριμνώντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους, σύμφωνα προς τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, τις τεχνικές απαιτήσεις της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του παρόχου των σχολικών γευμάτων.

Για την διευκόλυνση του έργου

των Επιτροπών Παραλαβής, η αναθέτουσα αρχή παρέχει τις αναγκαίες λεπτομέρειες των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης και τις κατευθύνσεις για την διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών.

Ορισμός και καθήκοντα Συντονιστών

Για την παρακολούθηση και διοίκηση του Προγράμματος ορίζεται/ονται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Διευθυντή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι ως Συντονιστής/ές του Προγράμματος.

Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να ορίσει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό.

Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος

είναι επιφορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η παρούσα απόφαση

εφαρμόζεται για την εφαρμογή του Προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021, η παραλαβή των σχολικών γευμάτων του Προγράμματος διενεργείται από τις ήδη συγκροτηθείσες προς τούτο Επιτροπές Παραλαβής, η θητεία των οποίων παρατείνεται ως το τέλος του ανωτέρω διδακτικού έτους.

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ Οροι και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων

Δείτε επίσης

Πρόσκληση χαρακτηρισμού σχολείων ως Προτύπων ή Πειραματικών: Τα κριτήρια για την αξιολόγηση
Εγγραφές Δημοτικών 2020-21: Από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 | Εγκύκλιος
Νηπιαγωγεία: Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021- 22
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση