Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερευνα δράσεων Ειδικής Αγωγής: Γνωστοποίηση διαδικασιών-Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ΕAE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερευνα δράσεων Ειδικής Αγωγής: Γνωστοποίηση διαδικασιών-Ποια τα Προγράμματα ΕΣΠΑ για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που εντάσσονται σ αυτές τις δράσεις.

Ερευνα δράσεων Ειδικής Αγωγής

Σε διεξαγωγή έρευνας πεδίου, η οποία θα λάβει χώρα έως και την 31.05.2023, για την αξιολόγηση των Δράσεων Ειδικής Αγωγής, καλεί το ΥΠΑΙΘ όλους τους εμπλεκομένους και ειδικότερα Σχολικές Μονάδες, ΚΕΔΑΣΥ, Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) και άλλες Υπηρεσίες, που αφορούν στην συγκεκριμένη έρευνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νσης ΕΑΕ:

Οι ΔΡΑΣΕΙΣ* που αφορούν στην Ειδική Αγωγή, σε ότι αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών (ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ και ΕΕΠ-ΕΒΠ), υποστηρίζονται από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ:

1. Παράλληλη Στήριξη [από Εκπ/κο, Σχολ. Νοσηλευτή, Ειδ. Βοηθ. Προσωπικό] – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ( ΔΡΑΣΗ Ι)

2. Στελέχωση ΣΜΕΑΕ και στελέχωση Τμημάτων Ένταξης– ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΔΡΑΣΗ ΙΙ)

3. Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ, στελέχωση ΕΔΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ)

Τα τρία (3) αυτά Προγράμματα ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούνται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠ-ΑΝΑΝΔΕΔΒΜ) του ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Κατά την κατάρτιση των αναγκαίων συμβάσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση του ΕΠ-ΑΝΑΝΔΕΔΒΜ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) με αρ. CCI 2014GR05M9OP001, ανάμεσα στα άλλα, συμφωνήθηκε και η υποχρέωση του «Σχεδίου Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος» που επικαιροποιήθηκε το 2019 εκ νέου.

Την υλοποίηση του «Σχεδίου Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος» το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων μετά από διαγωνιστική διαδικασία , την ανέθεσε στην ICAP ADVISORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με την υπογραφείσα σύμβαση ανάμεσα στα δύο μέρη (ΑΔΑ: ΨΥ6Κ46ΜΤΛΡ-ΚΘΣ,ΑΔΑΜ: 21AWRD008833904).

Η ανάδοχος εταιρεία ICAP συνέταξε επιστολή την 04/05/2023 για τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η έρευνα των Δράσεων της Ειδικής Αγωγής και βρίσκεται στο αρχείο «Επιστολή Ερωτηματολογίου από ICAP-ΤΕΛΙΚΟ 4.5.23 » και αφορά σε 14 ΟΜΑΔΕΣ εμπλεκομένων μέσω δύο (2) τύπων ερωτηματολογίων, που αναλυτικά περιγράφονται εντός της επιστολής αυτής, ενώ το αρχείο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των διαδικασιών για την Έρευνα των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΑΕ» αφορά στην Ενημέρωση των εμπλεκομένων ΟΜΑΔΩΝ και υπηρεσιών για την ανωτέρω διαδικασία μέσω της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ.

____________________________________________

* ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. ΔΡΑΣΗ Ι: Παράλληλη Στήριξη – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Δράσης εντάσσονται:

1.1. Οι προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΑΕ) για την «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από Εκπ/κο Ειδ. Αγωγής και Εκπ/σης».

1.2. Οι προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ-ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από Σχολικό Νοσηλευτή». (ΕΕΠ- ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

1.3. Οι προσλήψεις Αναπληρωτών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό». (ΕΒΠ)

2. ΔΡΑΣΗ ΙΙ: Ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των τμημάτων ένταξης (ΤΕ) στα Γενικά / Τυπικά Σχολεία- ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Εκπαιδευτική Υποστήριξη.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Δράσης εντάσσεται:

2.1. Η Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπ/κων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΑΕ) για την στελέχωση των ΣΜΕΑΕ.

2.2. Η Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπ/κων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΑΕ) για την στελέχωση των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης.

2.3. Η Πρόσληψη Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) για την στελέχωση ΣΜΕΑΕ.

3. ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών (ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ των ΣΔΕΥ) για την ένταξη και συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Δράσης εντάσσεται:

3.1. Η Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπ/κων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΑΕ) για την στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ.

3.2. Η Πρόσληψη Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ.

3.3. Η Πρόσληψη Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ & ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ) για την στελέχωση των ΕΔΥ των ΣΔΕΥ.

Δείτε επίσης

Εκλογές-ΑμεΑ: Ψηφοφορία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για εκλογείς με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση