Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο – Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών – Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις – Οδηγός από τις ΣΥΝΕΚ.

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών

Τους άξονες που κατοχυρώνουν τα βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) στον παρακάτω Οδηγό.

Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων Εκπαιδευτικών

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες πληθώρας καταγγελιών για στρέβλωση του νομοθετικού πλαισίου και «προφορικές» εντολές που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις/(ΣΥΝ.Ε.Κ.) σας παρουσιάζουμε  ορισμένους άξονες που κατοχυρώνουν τα βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μας.

Τι ισχύει για το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ;

H κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών: Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με α) την § 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την § Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και β) την § 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (με κλιμάκωση από τις 23 έως τις 18 ώρες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας). Πάγιο αίτημα της ΟΛΜΕ με βάση και την απόφαση του 20ου Συνεδρίου παραμένει η επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 και είναι κατ΄ανώτατο 30 ώρες.

Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία των δικαστηρίων, που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς στις ως άνω διατάξεις και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση συγκεκριμένου διοικητικού έργου.

Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές που παρέχονται εντός της τάξης και δεν επιτρέπεται να υπερβούν τις οριζόμενες από τον νόμο διατάξεις περί διδακτικού ωραρίου ενώ το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.

Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση). Αντιστοίχως,  η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριών ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά στο πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, διαφορετικά πρόκειται για παράνομη υπερωρία.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους/τις μαθητές/τριες με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Τι ισχύει για τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ;

     Υπενθυμίζουμε επίσης ότι όσον αφορά στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων» (Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2). Καμία συνεδρίαση δε μπορεί να γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

Τι ισχύει γενικά με το καθεστώς αδειών των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών;

Οι άδειες των μονίμων εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:

 1. Κανονική Άδεια

H διάρκειά της είναι 10 εργάσιμες ημέρες ανά έτος και χορηγείται για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

 • Αναρρωτική Άδεια

Η διάρκεια της είναι τόσοι μήνες όσα και τα έτη υπηρεσίας. Παράλληλα έχουμε και τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες με διάρκεια έως 8 ημέρες ανά έτος.

 • Άδεια λόγω Γάμου/Συμφώνου Συμβίωσης

Χορηγείται σε συνέχεια του γεγονότος και έχει διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών.

 • Άδεια λόγω θανάτου (συζύγου ή συγγενούς)

Για 3 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός.

 • Άδεια αιμοληψίας και λήψης αιμοπετάλιων

Χορηγείται για 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας. Μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το ανώτατο όριο είναι 6 αιμοληψίες ανά έτος.

 • Άδεια εξετάσεων

Η διάρκειά της είναι 14 εργάσιμες ημέρες και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο.

 • Άδεια για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους

Είναι μικρής χρονικής διάρκειας εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

 • Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρταικών Υποτροφιών.Για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ άδεια άνευ αποδοχών για ένα σχολικό έτος.

 • Άδεια νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου)

Η διάρκειά της είναι 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 32 εργάσιμες ημέρες το χρόνο αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα.

 1. Άδειας Αναπηρίας (ιδίου/τέκνου)

6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 10 αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα.

 1. Άδεια συμμετοχής σε δίκη

1-3 εργάσιμες ημέρες για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου.

 1. Άδεια για άσκηση εκλογικού δικαιώματος

1-3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση με βάση τη χιλιομετρική απόσταση.

 1. ΄Αδεια αιρετών Α΄ βαθμού

Άδεια άνευ αποδοχών ή για 2/30/60/90 ημέρες ή για όλο το διάστημα άσκησης καθηκόντων.

 1. Άδεια αιρετών Β΄βαθμού

Άδεια άνευ αποδοχών ή για 2/30/60/90 ημέρες ή για όλο το διάστημα άσκησης καθηκόντων.

 1. Άδεια συνδικαλιστική

3/5/9/15 εργάσιμες ημέρες το μήνα ή για όλο το διάστημα της θητείας.

 1. Άδεια Αθλητική

30/120/145/160/240 ημέρες ανά έτος και κατά περίπτωση.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών έως 1 μήνα

Χορηγείται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης και χωρίς τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους

Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως και τα 5 σχολικά έτη.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως και τα 5 σχολικά έτη.

 • Άδεια άνευ αποδοχών για υπηρέτηση σε Ε.Ε/ Διεθνή οργανισμό

Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως και τα 5 σχολικά έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 έτη.

 • Άδεια τρίμηνη για ανατροφή τέκνου

Χορηγείται με πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω.

 • Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Χορηγείται με βεβαίωση θεράποντα γιατρού για 1 ημέρα ανά έτος.

 • Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η διάρκειά της είναι 7 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

 • Άδεια μητρότητας

Χορηγείται 2 μήνες προ του τοκετού και 3 μήνες μετά τον τοκετό.

 • Άδεια πατρότητας

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.

 • Άδεια εννιάμηνη ανατροφής τέκνου

Εφόσον ο/η υπάλληλος δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

 • Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου

2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο εφόσον δεν έχει λάβει την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου.

 • Άδεια ασθένειας τέκνου

Η διάρκεια της είναι 4 εργάσιμες ημέρες /έτος και προσαυξάνεται στις 7 για τους τρίτεκνους στις 10 για τους πολύτεκνους και στις 8 για τους μονογονείς.

 • Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αφορά ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα έως και 4 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

Ολόκληρο το πλαίσιο των αδειών είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2021/12/adeies-monimwn-ekpaideutikwn.pdf

Οι άδειες των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:

 1. Κανονική Άδεια

7 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 • Αναρρωτική Άδεια

15 εργάσιμες ημέρες που προσαυξάνονται σε άλλες 15 για δυσίατα νοσήματα

 • Άδεια λόγω Γάμου/Συμφώνου Συμβίωσης

5 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία.

 • Άδεια λόγω θανάτου (συζύγου,τέκνου, γονέα,αδελφού)

Για 2 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός.

 • Άδεια αιμοληψίας και λήψης αιμοπετάλιων

Χορηγείται για 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας. Μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το ανώτατο όριο είναι 6 αιμοληψίες ανά έτος.

 • Άδεια εξετάσεων

14 εργάσιμες ημέρες (σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης).

 • Άδεια για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους

Είναι μικρής χρονικής διάρκειας εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

 • Άδεια νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου)

Η διάρκειά της είναι 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 32 εργάσιμες ημέρες το χρόνο αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα και ανάλογα με τη σύμβαση

 • Άδειας Αναπηρίας (ιδίου/τέκνου)

6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 10 αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα και ανάλογα με τη σύμβαση

 1. Άδεια ανυπαιτίου κωλύματος (παράσταση σε δίκη ή αδυναμία προσέλευσης)

15 εργάσιμες ημέρες με προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα.

 1. Άδεια για άσκηση εκλογικού δικαιώματος

1-3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση με βάση τη χιλιομετρική απόσταση.

 1. Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η διάρκειά της είναι 7 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

 1. Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
 2. Άδεια μητρότητας

119 ημέρες. 8 εβδομάδες πριν την πιθανή ημέρα τοκετού και 9 μετά.

 1. Άδεια πατρότητας

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.

 1. Άδεια τρίμηνη για ανατροφή τέκνου

3 μήνες και 15 ημέρες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

 1. Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου

2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της σύμβασης εφόσον δεν κάνει χρήση της 3μηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

 1. Άδεια γονική

4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ και 2 μήνες άνευ επιδότησης).

 1. Άδεια ασθένειας τέκνου

Η διάρκεια της είναι 4 εργάσιμες ημέρες /έτος και ποροσαυξάνεται στις 7 για τους τρίτεκνους στις 10 για τους πολύτεκνους και στις 8 για τους μονογονείς σε αναλογία με τη σύμβαση.

 • Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας παιδιού

Κατά 1 ώρα στο εργασιακό ωράριο το οποίο ορίζεται στις 5 αντί για 6 ημερησίως.

 • Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών άνευ αποδοχών

30 εργάσιμες ημέρες ανά έτος ανεξαρτήτως ηλικίας παιδιού για λόγους ασθένειας ή ατυχήματος.

 • Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

6 εργάσιμες ημέρες ετησίως που προσαυξάνεται σε 8 για γονείς 3 ή περισσοτέρων παιδιών.

Ολόκληρο το πλαίσιο των αδειών είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2021/12/adeies-anaplirotwn-ekpaideutikwn.pdf

Ποια είναι η διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών;

Αποστολή κενών – πλεονασμάτων

Το Φεβρουάριο κάθε έτους, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετά από συνεδρίαση των οικείων ΠΥΣΔΕ συμπληρώνουν και στέλνουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις πίνακες με τα κενά – πλεονάσματα (ο γνωστός πίνακας Γ’). Ο πίνακας Γ’ προκύπτει από τον πίνακα Α’ με τα κενά και τα πλεονάσματα που στέλνουν τα σχολεία στις ΔΔΕ. Τα κενά και τα πλεονάσματα σε κάθε ειδικότητα βγαίνουν με ώρες Α΄ ανάθεσης. Οι Διευθύνσεις μετά από συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ συντάσσουν και τον πίνακα Β’, που αφορά στα κενά – πλεονάσματα των ομάδων σχολείων, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε ΠΥΣΔΕ. Οι πίνακες Β΄ παραμένουν στις ΔΔΕ και είναι διαθέσιμοι, για πιθανό έλεγχο από ΠΔΕ και Υπουργείο Παιδείας. Οι ΠΔΕ λαμβάνουν τους πίνακες Γ’ που στέλνουν οι ΔΔΕ, κάνουν τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους επί αυτών των πινάκων (δηλαδή για τα κενά ή τα πλεονάσματα) και στη συνέχεια στέλνουν τις εισηγήσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας και το ΚΥΣΔΕ για τη διενέργεια των μεταθέσεων.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 100/97 οι εισηγήσεις στην ΚΥ του Υπ. Παιδείας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάτι που – κατά κανόνα-δεν τηρείται. Η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ συντάσσει τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης με βάση τις ως άνω εισηγήσεις που έχει δεχτεί μέχρι τις 10 Μαρτίου όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 100/97. Επί των τελευταίων πινάκων και μετά την έγκρισή τους από το ΚΥΣΔΕ πραγματοποιούνται οι Γενικές Μεταθέσεις.

Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 100/97. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 100/97 δικαίωμα αίτησης κατά την ίδια χρονική περίοδο έχουν και οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης), χωρίς να αναγράφουν στην αίτησή τους προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δήλωση για οριστική τοποθέτηση και όσοι βρίσκονται στη διάθεση αυτού από μετάθεση, διορισμό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Για τις μεταθέσεις εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο αναλυτική εγκύκλιος, που αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα των μεταθέσεων α)από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, δ) στα  Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή,  στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ και  ζ) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Τοποθετήσεις μετά τη διενέργεια μεταθέσεων

Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια/ΠΥΣΔΕ, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των  παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 100/97. Σημειώνεται ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στις τοποθετήσεις έναντι όλων των υπολοίπων και των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης  της παρ. 13 περ. α΄ και γ΄ του ΠΔ50/96 που έπονται.

Πώς γίνονται οι υπόλοιπες τοποθετήσεις;

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των Συμβουλίων (παρ. 6 του άρθρου  15 ΠΔ 100/97). Σήμερα πλέον αναρτώνται στην Ιστοσελίδα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα σχολεία.

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Σύμφωνα με την παρ. 7 του ΠΔ 100/97 στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος. Συνιστάται ωστόσο να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το οικείο ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά, αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρθρ 15 του ΠΔ 100/97 τα ΠΥΣΔΕσυνεδριάζουν το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου (πολλές φορές και αργότερα επειδή υπάρχει διαθέσιμος χρόνος) και αποφασίζουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 13 του ΠΔ 100/97.

β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές (παρ. 10 αρθρ 15 ΠΔ 100/97). Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους (παρ. 10 άρθρο 15 του ΠΔ 100/97).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης (διασταλτική εφαρμογή και στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. (παρ. 12 αρθρ 15 ΠΔ 100/97).

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στο άρθρο 10 του Π.Δ 100/97.

Ποια είναι τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις;

     Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 είναι:

 1. Η συνολική υπηρεσία (2,5 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας).
 2. Η συνυπηρέτηση (4 μόρια)
 3. Οι οικογενειακοί λόγοι

α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.

 1. γ)Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
 2. Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.
 3. Η εντοπιότητα (4 μονάδες)
 4. H πρώτη προτίμηση (2 μονάδες)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/96, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους ( 4 μόρια για γάμο, 4 για το πρώτο παιδί,

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι γίνεται με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά;

Για τις υπόλοιπες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.
 • Λειτουργικά υπεράριθμοι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.
 • Ευρισκόμενοι/ες στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.
 • Αποσπασμένοι/ες από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Οι αιτήσεις για απόσπαση στον ίδιο νομό (εντός ΠΥΣΔΕ), υποβάλλονται σε ημερομηνία που καθορίζουν οι κατά τόπους ΔΔΕ. Οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων εντός και εκτός των ΠΥΣΔΕ (συνεξετάζονται) σε λειτουργικά κενά γίνονται με βάση τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους. Προηγούνται στην τοποθέτηση έναντι των λοιπών εκπ/κών οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του ΠΔ 100/97.
 • Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
 • Τοποθέτηση Αναπληρωτών στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων.

Πότε ένας/μία εκπαιδευτικός έχει θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης ή απόκτησης οργανικής θέσης;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1,2 και 3 ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

«1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

3. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.». Δεν προσμετράται ωστόσο ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).

Τι ισχύει για την αμοιβαία μετάθεση;
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).
 • α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2024.
 • β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2024 και
 • γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2023 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
 • Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
 • Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
 • Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).
 • Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

Ποιες είναι οι θέσεις μας για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών;

     Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι η κάλυψη των χιλιάδων κενών της Δημόσιας Εκπαίδευσης να γίνει με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και επιτέλους να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των «μονίμων» αναπληρωτών/τριών. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας αρνείται -και ενώ μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά- να μονιμοποιήσει τους χιλιάδες συναδέλφους/ισσες μας που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020 με αποτέλεσμα να παρατείνεται  μία κατάσταση ομηρίας και ανασφάλειας που καθιστά τους/τις συναδέλφους πιο ευάλωτους/ες σε πιέσεις, προκειμένου να δέχονται αδιαμαρτύρητα την αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου, αυτήν που ο κλάδος μας στην συντριπτική του πλειοψηφία αντιμάχεται σθεναρά. Μετά την καθολική αντίδραση στις εξαγγελίες για προσλήψεις εκπαιδευτικών με την καθιέρωση γραπτού διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ υπήρξε μια «αναδίπλωση» για την εξεύρεση καταλληλότερου «επικοινωνιακά» χρόνου… Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει αντιπαλέψει διαχρονικά τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, που ακυρώνει και απαξιώνει τα πτυχία των εκπαιδευτικών! Το ίδιο θα πραξει και τώρα!

Ποια είναι τα αιτήματα που διεκδικούμε; 

 • Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την οικονομική αναβάθμιση και  το εργασιακό καθεστώς.
 • Οριζόντια αύξηση, κατ’ ελάχιστο 10% στους μισθούς προκειμένου να αντιμετωπισθεί στοιχειωδώς η ακρίβεια κι ο πληθωρισμός.
 • Επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων
 • Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016 – 17
 • Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.
 • Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000€.
 • Πλήρης σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας και με το ύψος της κύριας σύνταξης στο 80% του τελικού μισθού. Επίσπευση της απόδοσης των συντάξεων.
 • Πλήρης και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Να διαμορφωθούν πολιτικές ενίσχυσης για όσους/ες εκπαιδευτικούς καλούνται να μείνουν εκτός πρώτης κατοικίας με την καταβολή επιδόματος ενοικίου.
 • Αύξηση των αποζημιώσεων για την κάλυψη των οδοιπορικών για εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για να συμπληρώσουν το ωράριό τους ή να ανταποκριθούν σε άλλες υποχρεώσεις (επιτηρήσεις πανελλαδικών εξετάσεων, βαθμολογικά κέντρα κλπ).
 • Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω προβλημάτων υγείας, όπως ισχύει και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 1 ώρα σε κάθε σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία. Οικονομική κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.
 • Μείωση της υποχρεωτικής υπηρέτησης της οργανικής σε έναν χρόνο από δύο για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς. Κατάργηση της υποχρέωσης υπηρέτησης της οργανικής για τους/τις νεοδιόριστους/ες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως ισχύει για τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς.
 • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
 • Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση του ΠΥΣΔΕ και όχι με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Κατάργηση των νόμων της αξιολόγησης (4692/20 και 4823/21).
 • Μονιμοποίηση των νεοδιόριστων με την συμπλήρωση της διετούς δόκιμης υπηρεσίας.
 • Καθολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Δωρεάν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα για τους/τις εκπαιδευτικούς.
 • Μείωση της γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.
 • Θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου προστασίας των εκπαιδευτικών (σχολικές εκδρομές, εφημερίες, ενδοσχολική βία, εργασιακός εκφοβισμός κλπ).
 • Νομική κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης για τους/τις εκπαιδευτικούς, όπως ισχύει για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Καμία υποχρέωση των εκπαιδευτικών για εργασία εκτός ωραρίου μέσω email ή οποιασδήποτε μορφής τηλεργασίας. Κατάργηση της εξαίρεσης των εκπαιδευτικών από τα δικαιώματα του  ν.4807/21.
 • Επαναφορά της 3ωρης μείωσης ωραρίου Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και της 2ωρης μείωσης ωραρίου για εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπεύθυνοι  Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 • Επικαιροποίηση των μορίων δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων.
 • Μείωση των μαθητών/τριών ανά τμήμα. Ανώτατο όριο 20 μαθητών στο τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια
 • Κατάργηση του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείο (ΕΒΕ, τράπεζα θεμάτων κλπ) και μείωση της ύλης για όλες τις τάξεις.
 • Μέτρα για την εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων, του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής διαρροής.
 • Ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών (ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης και τμήματα υποδοχής).
 • Επαναφορά των Κοινωνικών Επιστημών και της Καλλιτεχνικής Παιδείας στα λύκεια. Διδασκαλία όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και σχολικοί νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία.
 • Καθορισμός ωραρίου μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων για την απόκτηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες πιστοποιητικού ξένης γλώσσας, γνώσεων χειρισμού Η/Υ και μουσικών γνώσεων.
 • Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και online μετάδοση των μαθημάτων και τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία.
 • Ουσιαστική στήριξη των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων σε στελέχωση, υποδομές και διαφανείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Στήριξη και αναβάθμιση των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Εξασφάλιση σύγχρονών και ασφαλών σχολείων.
 • 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ.

Ποια είναι τα αιτήματά μας για το καθεστώς των αναπληρωτών/τριών;

 • Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών για όλα τα πραγματικά κενά. Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών πρέπει να γίνονται για πραγματική αναπλήρωση, όπως άλλωστε προβλέπει και ο ν. 1566/85. Οι μόνιμοι διορισμοί, οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών να περάσουν στις αρμοδιότητες των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ. Τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ να έχουν την αρμοδιότητα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών στα σχολεία.
 • Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου και του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου καθώς και του αναπληρωτή μέσω ΕΣΠΑ. 12μηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
 • Δημοσιοποίηση όλων των κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών/τριών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν οι υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται έγκαιρα. Τα μόνα κενά που δε γίνεται να προβλεφθούν είναι όσα λειτουργικά προκύπτουν για έκτακτους λόγους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που είναι ελάχιστα σε σχέση με τις θέσεις που καλύπτουν οι αναπληρωτές/τριες.
 • Πρόσληψη αναπληρωτών/τριών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση και για την ειδική και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πιστώσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι αναπληρωτές/τριες να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
 • Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης τις πρώτες ημέρες των προσλήψεων καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας με σαφώς ορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΔΕ.
 • Έγκαιρη αναγνώριση ΜΚ και καταβολή του μισθού κάθε μήνα
 • Επίδομα ανεργίας για όλους/ες μετά τη λήξη της σύμβασής τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
 • Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών/τριών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
 • Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων.
 • Εξίσωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με αυτά που έχουν οι μόνιμοι.
 • Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας για αναπληρωτές/τριες και κατάργηση της υποχρέωσης ιατρικών εξετάσεων για κάθε χρονιά που προσλαμβάνονται.

Σε μια εποχή που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης βρίσκεται μπροστά σε σωρεία προβλημάτων, εφιστούμε την προσοχή στους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων να μην καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Καλούμε τους/τις  εκπαιδευτικούς να  μην επιτρέπουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και να καταγγέλλουν στις  τοπικές ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ κάθε τέτοια απόπειρα της διοίκησης. Είναι σαφές ότι τα προβλήματα στην Παιδεία δεν λύνονται με απειλές ή νομικές ακροβασίες. Και αν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ έχει τους λόγους της να καταφεύγει σε αυτές τις πρακτικές, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν και οφείλουν να είναι με την ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μαζί με τους συλλόγους διδασκόντων και όχι απέναντι.

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ποιος τις χορηγεί 

Λήξη μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας: Το ΦΕΚ με τις ημερομηνίες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση