Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερωτήματα για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερωτήματα για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: Ερώτηση στη Βουλή από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφίας Ασημακοπούλου. 

Ερωτήματα για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Στη διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αναφέρεται Ερώτηση της Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κας Σοφίας Ασημακοπούλου με θέμα “Ερωτήματα σχετικά με τα προγράμματα Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του ν. 4957/2022)”, την οποία κατέθεσε στη Βουλή.

Η Βουλευτής τονίζει πως οι προβλέψεις του άρθρου 99, του Νόμου 4957/2022, ανατρέπουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν την άμεση αναθεώρησή του, ενώ, παράλληλα, θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Ρωτά δε τη Υπουργό ΠΑΙΘ: 

1. Θα λάβετε την πρωτοβουλία για εξαίρεση από το υπό θέσπιση «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» των αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’βάθμια εκπαίδευση που δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών τους;

2. Προτίθεσθε να αλλάξετε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις, καταλλήλως, ούτως ώστε οι πρωτοετείς που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’βάθμια εκπαίδευση, βάσει των δεδομένων του προηγούμενου νομικού́ πλαισίου που ήταν σε ισχύ (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957) να μην επηρεάζονται από τις διατάξεις του νόμου 4957;

3. Προτίθεσθε να δώσετε σε φοιτητές που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές των ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’βάθμια εκπαίδευση την δυνατότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με την συμπλήρωση των 120 ECTS, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί ασφυκτικά το 4ο έτος φοίτησης στις επίμαχες σχολές;

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 16-01-2023

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ερωτήματα σχετικά με τα προγράμματα Πιστοποιητικού́ Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του ν. 4957/2022)»

Κυρία Υπουργέ,

Κατά την συζήτηση των άρθρων του νόμου 4957/2022 διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας για το άρθρο 99, που αφορά στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και στο άρθρο 456 (Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’).

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων στα προγράμματα σπουδών τμημάτων και σχολών που είχαν ήδη πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ. Επίσης, οι μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για όσους δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ́έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, ενώ, δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρωτοετείς που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές με βάση τα δεδομένα του προηγουμένου ευρισκομένου σε ισχύ νομικού́ πλαισίου (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957).

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας διαφωνούν με τις διατάξεις για την χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, διότι τα εν λόγω τμήματα είχαν διαμορφώσει Πρόγραμμα που ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους, με βάση την πρότερη νομοθεσία.

Οι προβλέψεις του άρθρου 99, του Νόμου 4957/2022, ανατρέπουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν την άμεση αναθεώρησή του, ενώ, παράλληλα, θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών υπογραμμίζουν, πως η αλλαγή του καθεστώτος περί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, από τον ερχόμενο Αύγουστο, «δημιουργεί́εύλογα μεγάλα προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς, ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς, μάλιστα, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα «παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας» και ζητούν να εξαιρεθούν τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία θα συνεχίσουν να πιστοποιούν την Π.Δ.Ε. των αποφοίτων τους, ενδεχομένως, βάσει ενός πίνακα μαθημάτων εγκεκριμένων και αξιολογημένων από αρμόδια επιτροπή, έτσι ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω αναγνώρισή τους από οποιαδήποτε άλλη Δομή.

Επίσης παράγοντες της σχολής θεωρούν, πέρα από την υποβάθμιση των μαθήματων του ειδικού́γνωστικού́αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, μη επιστημονική́ την τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, από 30 σε 60 ECTS.

Προβλήματα φαίνεται να εγείρονται και από το γεγονός ότι, στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μπορούν να γίνουν δεκτοί όσες/όσοι έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος.

Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται ένα ασφυκτικό́ πλαίσιο για το 4ο έτος φοίτησης στα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Δικαιολογημένη θεωρούμε, επίσης και την ανησυχία που έχει εκφραστεί από φοιτητικούς συλλόγους (π.χ. Φοιτητές Μουσικών Σπουδών Παν. Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Κρήτης κ.ά.) για τις επιπτώσεις (οικονομικές και κοινωνικές) που θα έχει τυχόν παράταση των σπουδών τους κατά ένα έτος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Θα λάβετε την πρωτοβουλία για εξαίρεση από το υπό θέσπιση «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» των αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’βάθμια εκπαίδευση που δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών τους;

2. Προτίθεσθε να αλλάξετε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις, καταλλήλως, ούτως ώστε οι πρωτοετείς που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’βάθμια εκπαίδευση, βάσει των δεδομένων του προηγούμενου νομικού́ πλαισίου που ήταν σε ισχύ (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957) να μην επηρεάζονται από τις διατάξεις του νόμου 4957;

3. Προτίθεσθε να δώσετε σε φοιτητές που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές των ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’βάθμια εκπαίδευση την δυνατότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με την συμπλήρωση των 120 ECTS, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί ασφυκτικά το 4ο έτος φοίτησης στις επίμαχες σχολές;

Δείτε επίσης

Παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών: Αντιδρούν οι “καθηγητικές” σχολές στην εφαρμογή του νέου νόμου 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ 

Θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών το 2023;: Ερώτηση στη Βουλή 

Το κυβερνητικό έργο στην Κρήτη στον Τομέα Παιδείας παρουσίασε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση