Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερωτήσεις-απαντήσεις για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24 – Του Γιάννη Κυργιόπουλου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερωτήσεις-απαντήσεις για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24 με βάση τη σχετική Εγκύκλιο-Του Γιάννη Κυργιόπουλου Ψυχολόγου ΠΕ23,  Γραμματέα ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας και Αιρετού στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Ερωτήσεις-απαντήσεις για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Χρηστικό οδηγό υπό τη μορφή Ερωτήσεων-Απαντήσεων, αναφορικά με τη διαδικασία των Αποσπάσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με βάση τη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, κοινοποίησε ο Γιάννης Κυργιόπουλος Ψυχολόγος ΠΕ23,  Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας και Αιρετός στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε 

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-2024 σε περιοχή (ΣΜΕΑΕ), ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για το 2023-24 

—————————————-

Ακολουθούν οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ερώτηση: Ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης;

Απάντηση: Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από Πέμπτη 06/04/2023 έως και Τρίτη 18/04/2023.

—————————————-

Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Απάντηση: Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι: 1) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007. 2) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2023. 3) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2023. 4) είναι νεοδιόριστοι και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

—————————————-

Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕΔΑΣΥ;

Απάντηση: Δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του ν.4823/2021. Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία ειδικής αγωγής, στις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

—————————————-

Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα απόσπασης σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ;

Απάντηση: Δικαίωμα απόσπασης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ έχουν τα μέλη των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30.

—————————————-

 Ερώτηση: Πώς και πού θα υποβάλλω την αίτησή μου;

Απάντηση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).

—————————————-

Ερώτηση: Πόσες προτιμήσεις μπορώ να δηλώσω;

Απάντηση: Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν αθροιστικά έως δεκαπέντε (15) προτιμήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και οι περιοχές με εξειδίκευση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή/και Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ). Οι προτιμήσεις με την εξειδίκευση θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

—————————————-

Ερώτηση: Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας;

Απάντηση: Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/.

—————————————-

Ερώτηση: Ποια μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αποσπώνται κατά προτεραιότητα;

Απάντηση:

α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005. Συμπληρωματικά και το άρθρο 17 του ν.3402/2005, η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016.

β. Οι διορισμένοι του ν.4589/2019 που ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Επισήμανση του μέρους Β)

γ. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).

δ. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (παρ. 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4071/2012 και την παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010).

ε. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012, παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996)

στ. Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27, παρ. 12β του ν. 4386/2016).

ζ. Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ΄ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010). Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 103 Β΄)

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση η περιοχή απόσπασης που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

—————————————-

 Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος μοριοδότησης;

Απάντηση: 1) η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως:

  1. μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
  2. μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
  3. δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτούνται ως εξής:

  • Οι έγγαμοι λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η αποκλειστική ή από κοινού άσκηση της επιμέλειας άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
  • Όσοι είναι σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  • Οι άγαμοι λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
  • Μονάδες τέκνων λαμβάνονται ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
  • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

—————————————-

Ερώτηση: Μέχρι πότε μπορώ να απενεργοποιήσω την αίτησή μου;

Απάντηση: Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ να απενεργοποιήσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και τις 02/06/2023 (στο Ενέργειες: απενεργοποίηση).

—————————————-

Ερώτηση: Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση ανάκλησης απόσπασης;

Απάντηση: Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης μπορεί να γίνει  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Επιμέλεια κειμένου: Γιάννης Κυργιόπουλος (Ψυχολόγος),  Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας, Αιρετός στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2023-24 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Tα οργανικά κενά-Αιτήσεις έως 11.04.2023

Κλειστά σχολεία λόγω εκλογών: Ποιες μέρες δεν θα λειτουργήσουν-Πότε προκηρύσσονται οι εκλογές

 Κατάργηση μέτρων κορονοϊού στην εκπαίδευση: Το ΦΕΚ με την κατάργηση της ΚΥΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση