Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπ/σης-Πρώιμη παρέμβαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπαίδευσης-πρώιμη παρέμβαση – Θεσμοθέτηση και υλοποίηση προγραμμάτων και τα χρονοδιαγράμματα.

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ

Ο Πυλώνας IV: Συμπερίληψη στην εκπαίδευση με τους 4 στόχους:

▪️Υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης

▪️Ενίσχυση συμπερίληψης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

▪️Διασφάλιση συμπερίληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

▪️Εξασφάλιση συμπερίληψης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση

περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 –  όσον αφορά στο κομμάτι της Παιδείας – το πλαίσιο της οποίας τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις τις 19.05.2024 από τον Υπουργό Επικρατείας κο Άκη Σκέρτσο, αρμόδιο Συντονιστή της Κυβέρνησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

Αναλυτικά
Πυλώνας IV: Συμπερίληψη στην εκπαίδευση
Στόχος IV.1: Υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης

Α. Θεσμοθέτηση και υλοποίηση προγράμματος έγκαιρης/πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία, ηλικίας από 0-6 ετών, βασιζόμενη στο οικογενειοκεντρικό μοντέλο, με την έκδοση voucher για την παροχή εξειδικευμένων θεραπειών με συνεργατική και ολιστική υποστήριξη από διεπιστημονικές ομάδες, με στόχο την υποστήριξη και συμμετοχή της οικογένειας σε όλες τις πτυχές της φροντίδας και ανάπτυξης του παιδιού.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

Β. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση για παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

Στόχος IV.2: Ενίσχυση συμπερίληψης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Δημιουργία και υλοποίηση νέου θεσμικού πλαισίου για την ενταξιακή και συμπεριληπτική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Ευρώπη και τον κόσμο, με αλλαγή του μοντέλου κατανομής πρόσθετων πόρων υποστήριξης προς τη σχολική μονάδα και αναβάθμιση των υποστηρικτικών δομών, στη βάση αποτίμησής τους, με στόχο την περαιτέρω και πλήρη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

2. Δημιουργία και επέκταση του θεσμού των συμπεριληπτικών σχολικών κοινοτήτων με εκπροσώπους από σχολικές μονάδες, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης καθώς και τους Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών και την ενδυνάμωση της συμπερίληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

3. Θεσμοθέτηση και υλοποίηση διασύνδεσης σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης με σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και προγραμμάτων μετάβασης

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο την ολοκλήρωση πιλοτικής εφαρμογής προγραμμάτων διασύνδεσης και συνεκπαίδευσης έως τον Ιούνιο 2026.

4. Ενίσχυση της ανάπτυξης ενός σχολείου για όλους, με τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την παροχή εύλογων προσαρμογών, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και την εφαρμογή του μοντέλου της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για όλους.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο την ολοκλήρωση πιλοτικής εφαρμογής προγραμμάτων και επιμόρφωσης διαφοροποιημένης διδασκαλίας έως τον Ιούνιο 2026.

5. Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της «εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς», με επέκταση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενσωμάτωση περαιτέρω σχετικών θεματικών στα προαπαιτούμενα για τη λήψη παιδαγωγικής επάρκειας.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον 3 δράσεων επιμόρφωσης έως τον Δεκέμβριο 2025.

6. Συνέχεια υλοποίησης της συνεκτικής στρατηγικής για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, με έμφαση τόσο στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην ποιοτική και εκ βάθρων αναβάθμιση σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης, με στόχο την περαιτέρω ισότιμη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία εντός σχολείων γενικής εκπαίδευσης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο την αποτίμηση της υλοποίησης της στρατηγικής για την συμπεριληπτική εκπαίδευση έως τον Δεκέμβριο 2025.

7. Ενίσχυση παροχής εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο την παροχή πρώτου κύκλου ψηφιακών εργαλείων και νέα αξιολόγηση αναγκών έως τον Ιούνιο 2026.

8. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής αξιολόγησης ούτως ώστε αυτή να μην ξεπερνά τους τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

9. Διασφάλιση άμεσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με αναπηρία που είναι πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με αναπηρία και για τα παιδιά Ρομά με αναπηρία.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: διαρκής δράση έως Δεκέμβριο 2030

10. Θεσμοθέτηση και υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων και κηδεμόνων μαθητών με αναπηρία.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

11. Δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στοχευμένων προς γονείς και κηδεμόνες για την αξία και τα οφέλη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον 3 δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έως τον Δεκέμβριο 2025.

12. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επαφή́και γνωριμία μαθητών με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη του σεβασμού́ για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, με έμφαση στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον 3 δράσεων έως τον Δεκέμβριο 2025.

Δείκτες παρακολούθησης ● Ποσοστό μαθητών με αναπηρία (και χωρίς αναπηρία) που δεν ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση (δείκτης σχολικής διαρροής). ● Πλήθος μαθητών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και ως ποσοστό των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 90 ● Αριθμός παιδιών που είναι πρόσφυγες-μετανάστες με αναπηρία εντός και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. ● Αριθμός παιδιών Ρομά με αναπηρία εντός και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. ● Αριθμός και ποσοστό μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία (και ανά περιφέρεια) που λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη. ● Αριθμός και ποσοστό σχολείων και μαθητών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και γνώσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. ● Ποσοστό εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες που έχουν λάβει επιμόρφωση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού σε συμπεριληπτικό πλαίσιο και στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στόχος IV.3: Διασφάλιση συμπερίληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Α. Πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην ανώτατη εκπαίδευση, τη συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία Μονάδων και Επιτροπών Ισότιμης Πρόσβασης σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ισότιμης Πρόσβασης με ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξή της.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

Β. Διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας των πανεπιστημίων με προώθηση του καθολικού σχεδιασμού, της λήψης ειδικών μέτρων και της εξατομικευμένης στήριξης, πέραν αυτών για την προσβασιμότητα των υποδομών, όπως προσβάσιμα και προσαρμοσμένα υλικά, συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών, συμπεριληπτικές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για φοιτητές με αναπηρία, καθώς και για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο τη σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή συμπεριληπτικών προγραμμάτων σπουδών έως τον Δεκέμβριο 2025.

Γ. Ενίσχυση της πρακτικής άσκησης φοιτητών και διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής και ψηφιακής προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία στις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρακτικής άσκησης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

Στόχος IV.4: Εξασφάλιση συμπερίληψης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση

1. Ενίσχυση της συμπερίληψης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, πέραν των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, των διαδικασιών και του 93 εκπαιδευτικού υλικού, την προώθηση του καθολικού σχεδιασμού, την παροχή πιστοποίησης στους καταρτιζόμενους με αναπηρία επί ίσοις όροις, τη λήψη ειδικών μέτρων και την εξατομικευμένη στήριξη, όπως προσβάσιμα και προσαρμοσμένα υλικά, συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών που να συνάδουν με τις δεξιότητες ατόμων με αναπηρία και τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και συμπεριληπτικές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή συμπεριληπτικών προγραμμάτων σπουδών έως τον Ιούνιο 2026.

2. Ενίσχυση των δομών Διά Βίου Μάθησης, με στόχο την αύξηση συμμετοχής ατόμων με αναπηρία σε αυτές, με διασφάλιση της προσβασιμότητάς τους, πέραν των κτιριακών υποδομών, με προώθηση του καθολικού σχεδιασμού και τη λήψη ειδικών μέτρων και την εξατομικευμένη στήριξη, όπως προσβάσιμα και προσαρμοσμένα υλικά, συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών, συμπεριληπτικές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για φοιτητές με αναπηρία, καθώς και την ψηφιακή εκπαίδευση.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή συμπεριληπτικών προγραμμάτων σπουδών έως τον Ιούνιο 2026.

3. Παροχή αυξημένης μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία ή συγγενών αυτών.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026

4. Παροχή αυξημένων κινήτρων για την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας ως εργαλείου κοινωνικής συμπερίληψης και στήριξης σε μαθητές με αναπηρία.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό του πλαισίου αυξημένων κινήτρων έως τον Ιούνιο 2026.

5. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ υπηρεσιών επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και φορέων ατόμων με αναπηρία, καθώς και με υφιστάμενες και νέες, σύγχρονες υπηρεσίες καθοδήγησης στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (Σύμβουλος Καθοδήγησης, Job Coach).

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον 3 δράσεων συνεργασίας έως τον Δεκέμβριο 2025.

6. Εντατικοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2030 με πρώτο ορόσημο το σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον 3 δράσεων επιμόρφωσης έως τον Δεκέμβριο 2025.

7. Ενίσχυση της εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία στη διακυβέρνηση του περιφερειακού σκέλους του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2024

8. Υλοποίηση ειδικού προγράμματος ψηφιακής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία με έμφαση στη γνωριμία, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή επικοινωνία και τις δεξιότητες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω 80 «Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης» οι οποίοι θα στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026.

Δείτε σχετικά

Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 

Δείτε επίσης

Παιδαγωγικά μέτρα αντιμετώπισης σχολικής βίας και εκφοβισμού-148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying 

Μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση