Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Δικαιώματα ΑμεΑ: 6 Πυλώνες-30 Στόχοι-Λήξη Διαβούλευσης 5.10.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Δικαιώματα ΑμεΑ: 6 Πυλώνες – 30 Στόχοι – Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ..

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Δικαιώματα ΑμεΑ

Υπενθυμίζουμε πως ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020, σε δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ..

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και αφορά, ιδίως, στην περίοδο 2020-2023.

Η επιχειρησιακή του ανάλυση

θα ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου ΜΑΖΙ, ώστε να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής που θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται με νέα μέτρα, ενώ θα παρακολουθείται διαρκώς η εφαρμογή του.

Οι 6 Πυλώνες και οι 30 Στόχοι

του Εθνικού Σχεδίου Δράσης διαμορφώνουν μία συνεκτική οριζόντια πολιτική, αγγίζουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, και ανταποκρίνονται στις συστάσεις και την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από τα Ηνωμένα Έθνη, το αναπηρικό κίνημα, ιδίως την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), τον Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Δείτε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Πρόλογος……………………………………………………………………………………………………………………….2

Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………………………………4

Πυλώνας Ι: Το Κράτος στην υπηρεσία του Ατόμου με Αναπηρία…………………………………….7

Στόχος1: Ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία το δίκτυο του Συντονιστικού Μηχανισμού του ν. 4488/2017 για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε όλη την Επικράτεια…………………………..7

Στόχος 2: Συστήνεται η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας……………………………………………..7

Στόχος 3: Κωδικοποιείται η Εθνική Νομοθεσία για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία……………………………………………………………………………………………………………………8

Στόχος 4: Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία του Μηχανισμού Αξιολόγησης Αναπηρίας……..8

Στόχος 5: Εντάσσουμε την Ηλεκτρονική Κάρτα Αναπηρίας στην καθημερινότητα του πολίτη………………………………………………………………………………………………………………………11

Στόχος 6: Παρέχουμε περισσότερες προσβάσιμες υπηρεσίες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)………………………………………………………………………………………………………..11

Στόχος 7: Συλλέγουμε και αξιοποιούμε δεδομένα στη χάραξη δημόσιας πολιτικής για την αναπηρία…………………………………………………………………………………………………………………..12

Πυλώνας ΙΙ: Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία…………………………..15

Στόχος 8: Ισότητα και Μη-Διάκριση…………………………………………………………………………15

Στόχος 9: Γυναίκες με Αναπηρία……………………………………………………………………………….16

Στόχος 10: Παιδιά με Αναπηρία και Στήριξη της Οικογένειας……………………………………18

Στόχος 11: Ανεξάρτητη Διαβίωση……………………………………………………………………………..21

Στόχος 12: Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους………………………………………………………23

Στόχος 13: Ποιοτική Δημόσια Υγεία για όλους…………………………………………………………..30

Στόχος 14: Εργασία και Απασχόληση για όλους…………………………………………………………31

Στόχος 15: Ικανοποιητικό Επίπεδο Διαβίωσης και Κοινωνικής Προστασίας………………35

Στόχος 16: Ισότιμη Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη………………………………………………………….36

Στόχος 17: Προστασία και Ασφάλεια σε καταστάσεις κινδύνου και εκτάκτου ανάγκης 37

Στόχος 18: Ελευθερία, Ασφάλεια και Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας…………39

Στόχος 19: Προστασία Πολιτών Τρίτων Χωρών και Ασυνόδευτων Ανηλίκων…………….41

Πυλώνας ΙΙΙ: Προσβασιμότητα…………………………………………………………………………………….43

Στόχος 20: Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον………………………….43

Στόχος 21: Προσβασιμότητα στις Μεταφορές και Κινητικότητα του Ατόμου……………..46

Στόχος 22: Προσβασιμότητα σε Αγαθά και Υπηρεσίες……………………………………………….48

Στόχος 23: Ψηφιακή Προσβασιμότητα………………………………………………………………………49

Στόχος 24: Επικοινωνία, Ενημέρωση, Πρόσβαση στην Πληροφόρηση………………………..50

Πυλώνας IV: Συμμετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής……………………………………………………..51

Στόχος 25: Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό…………………………………………………………………………………………………………..51

Στόχος 26: Συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο………………………………………………..56

Πυλώνας V: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης…………………..56

Στόχος 27: Αφύπνιση της κοινωνίας………………………………………………………………………….56

Στόχος 28: Ευαισθητοποίηση και Κατάρτιση της Δημόσιας Διοίκησης………………………58

Πυλώνας VI: Συνέργεια και Ανάπτυξη………………………………………………………………………….59

Στόχος 29: Συνεργασία: Για τα Άτομα με Αναπηρία Με τα Άτομα με Αναπηρία…………59

Στόχος 30: Προσβάσιμος Τουρισμός………………………………………………………………………….61

Πλοηγηθείτε στη Διαβούλευση εδώ

Δείτε επίσης

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ευκαιρία κοινωνικής ένταξης-Αρθρο του Γ. Σταμάτη Γ.Γ Κοιν. Αλληλεγγύης
Συνάντηση ΕΣΑμεΑ με πολιτική ηγεσία ΥΠΑΙΘ: Για το νέο νομοσχέδιο Επαγγελματικής εκπ/σης & εκπ/κούς ΑμεΑ
Μαζί για το Παιδί: Συμβουλευτική Γραμμή 115 25-Η επιστημονική ομάδα επισημαίνει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση