Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΕΕΕΕΚ Νάξου: Τι απάντησε η Επίτροπος Φερέιρα για τις μη κατάλληλες υποδομές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΕΕΕΕΚ Νάξου: Τι απάντησε η Επίτροπος Φερέιρα για τις μη κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με Ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκου “Φραγκούλη”.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΕΕΕΕΚ Νάξου

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος “Φραγκούλης”, έλαβε και κοινοποίησε την απάντηση της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κας Ελίζα Φερέιρα, σχετικά με την Ερώτηση που είχε υποβάλει για τις μη κατάλληλες υποδομές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου.

Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε ο κος Φράγκος από την αρμόδια Επίτροπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει κονδύλια στα κράτη-μέλη της για τη στήριξη και τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, χωρίς αποκλεισμούς και λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά.

Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την επιλογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα δεν έχουν αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν διατεθεί για την ισότιμη εκπαίδευση όλων των Ελλήνων πολιτών, πιθανότατα ελλείψει ελληνικού επενδυτικού σχεδίου.

Η κ. Φερέιρα αναφέρεται και στην ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης 2021-2027, που περιλαμβάνει επενδύσεις για προσβάσιμη εκπαίδευση.

“Φτάνει να δούμε εάν η τωρινή και οι επόμενες κυβερνήσεις ευαισθητοποιηθούν πλέον για μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών με ειδικές ανάγκες”, επισημαίνει ο κος Εμμανουήλ Φράγκος τονίζοντας πως θα εντείνει τις προσπάθειές του για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και κατάρτισης των Ελλήνων πολιτών με ειδικές ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθώντας την πρόοδο των ευρωπαϊκών κονδυλίων για επενδύσεις σε εκπαιδευτικές υποδομές.

Δείτε την Ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή προς την Επιτροπή ΕΔΩ

Ακολουθεί η Απάντηση της Επιτρόπου κας Ferreira

EL E-002124/2022

Απάντηση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα κονδύλια της ΕΕ διατίθενται στα κράτη μέλη για τη στήριξη και τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά1 . Τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα πρέπει να στηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού ή κοινωνικού αποκλεισμού2 .

Επομένως, τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης σε γενική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα για τα παιδιά με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 24 της UNCRPD3 και τη γενική παρατήρηση 44 .

Σύμφωνα με την επιμερισμένη διαχείριση, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιλογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ενός προγράμματος σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση άλλων πηγών χρηματοδότησης (π.χ. από τον ιδιωτικό τομέα, φιλανθρωπικές οργανώσεις ή την κυβέρνηση), σύμφωνα με τη δομή, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στο κράτος μέλος.

Στην ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης 2021-2027, προγραμματίζονται επενδύσεις για τη δημιουργία και την αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών και εξοπλισμού που ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική γενική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με πρόσθετες ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας για το στρατηγικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η συλλογή εμπνευσμένων πρακτικών για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την αγωγή του πολίτη5 περιέχει παραδείγματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για εκπαιδευόμενους με αναπηρία.

1 Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο ii) και αιτιολογική σκέψη 20 του κανονισμού ΕΤΠΑ για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 60).

2 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 6 του ΚΚΔ για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159).

3 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), οι διατάξεις της οποίας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του δικαίου της ΕΕ. Η UNCRPD αποτελεί επίσης οριζόντια αναγκαία προϋπόθεση για τα κονδύλια της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (δηλαδή, προϋπόθεση για τη χρήση των κονδυλίων).

4 Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, «Γενική παρατήρηση αριθ. 4 σχετικά με το άρθρο 24 — το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς», CRPD/C/GC/4, 25 Νοεμβρίου 2016, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/263/00/PDF/G1626300.pdf?OpenElement.

Δείτε επίσης

Επιτροπή εξοπλισμού ΣΜΕΑΕ για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Απόφαση συγκρότησης 

Ερώτηση για τα Τμήματα Ενταξης στη Βουλή: “Επιτακτική η ανάγκη να ιδρυθούν άμεσα” 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση