Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξαιρέσεις προγραμματισμού προσλήψεων στο Δημόσιο – Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξαιρέσεις προγραμματισμού προσλήψεων στο Δημόσιo-Aπό την 1η.7.2023 εξαιρούνται πλέον μόνο οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 – ΦΕΚ Β 2614/21-4-2023 – Εγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Εξαιρέσεις προγραμματισμού προσλήψεων

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο απεστάλη σε όλα τα Υπουργεία της χώρας, από την ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο από την 1η.7.2023 εξαιρούνται πλέον  μόνο οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 – ΦΕΚ Β 2614/21-4-2023 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, δεδομένου ότι από την 1η.7.2023:

α) παύει η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., η οποία παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 34/2022 Π.Υ.Σ. (Α΄244) μόνο έως την 30η .6.2023

β) καταργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 36 του ν. 5027/2023, η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.4829 καθώς και κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

_________________________________

Δείτε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και ακολούθως τις εξαιρέσεις της ΚΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 – ΦΕΚ Β 2614/21-4-2023.

Α. Η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937 /οικ.10223/15-6-2023 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758/20-3-2023 (ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που αφορά σε θέματα προσλήψεων προσωπικού, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 2614/Β/2023, η υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4-2023 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α΄48) στις οποίες προβλέπεται ότι:

«1. Έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην ανωτέρω Πράξη ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται από την 1η.7.2023 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 20 του παρόντος.».

Δεδομένου ότι από την 1η.7.2023:

α) παύει η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., η οποία παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 34/2022 Π.Υ.Σ. (Α΄244) μόνο έως την 30η .6.2023

β) καταργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 36 του ν. 5027/2023, η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.4829 καθώς και κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν.4622/2019 περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρ. 20 του ν.5027/2023, εξαιρούνται από την 1η .7.2023 πλέον μόνο οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 ).

_________________________________

Β. Η υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β 2614/21-4-2023

Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019. 

Άρθρο 1

Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα

Από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α’ 48), εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 (Α’ 280) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166):

α) Το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων (περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

β) Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για τον διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους (περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

γ) Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται σε προεδρικά δια- τάγματα που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) (περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

δ) Οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) (περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ε) Η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων (εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λπ.) (περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ). στ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ζ) Οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κον- δυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια (περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

η) Οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

θ) Το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός/αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές (περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ι) Οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968, Α’ 303), οι ειδικευόμενοι ιατροί (άρθρο 1 του ν.δ. 123/1975, Α’ 172) που προσλαμβάνονται σε θέ- σεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών (περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ια) Οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός (1) έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα (περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιβ) Το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (περ. ιε’ και κη’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιγ) Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης (περ. ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιδ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (περ. κα’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιε) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, και για την εκτέλεση συγκεκριμένων αρχαιολογικών έργων επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων (περ. κβ’ της παρ. 1 του άρ- θρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιστ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας λόγω αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων (περ. κε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (περ. κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιη) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων του ΕΠΑ, καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί ότι με αυτές τις συμβάσεις καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες (περ. κι’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).

ιθ) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) (περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).

κ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόλη- ση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέ- πεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007 (περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).

κα) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).

κβ) Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, ή αποκλειστικά από ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, (περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η.7.2023.

Δείτε επίσης

Τι είναι η αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ-Εως πότε μπορεί να κατατεθεί και με ποια διαδικασία 

Οριστικοί πίνακες 3ΕΑ/2022: Κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή για το ακαδ. έτος 2023-24 από το ΕΚΠΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση