Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πίνακες με τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πίνακες με τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 2021.

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πίνακες με τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο Φάκελος του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΕΣΠΑ, ΤΑΜΕ και ΠΔΕ, είχε αποστείλει πέρσι 1η Οκτωβρίου 2021 η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στις ΠΔΕ της χώρας.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ είχε επισημάνει στις Δ/νσεις να τηρούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που προβλέπονται για την πρόσληψη και μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ από την κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και τους Οδηγούς Υλοποίησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΤΑΜΕ & ΠΔΕ της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ για τον Φάκελο του Αναπληρωτή

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αναλυτικά το έγγραφο υπ. αριθμ. πρωτ. 3677/1-10-2021

Σε συνέχεια του ανωτέρου υπό στοιχείου 9 έγγραφου της ΕΔ ΕΣΠΑ με αρ. πρωτ. 3145/04-09-2020 (ορθή επανάληψη 09-09-2020, ΑΔΑ:9Ρ2646ΜΤΛΗ-Χ7Τ), εφιστούμε την προσοχή στις ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ και Σιβιτανίδειο Σχολή, που αποτελούν θεσμικά εμπλεκόμενους φορείς, στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με δικαιούχο την ΕΔ ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, να τηρούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που προβλέπονται για την πρόσληψη και μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ από την κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και τους Οδηγούς Υλοποίησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΤΑΜΕ & ΠΔΕ της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους,

να επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κοινοτικών και εθνικών πόρων με στόχο να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών καθώς και η απαιτούμενη χρηστή διαχείριση.

Επισημαίνεται ότι , στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών

προκύπτει ως αποτέλεσμα η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και η απώλεια κοινοτικών πόρων, ενώ στην περίπτωση μη νόμιμων διαδικασιών αναζητούνται οι δαπάνες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ/Σιβιτανίδειο Σχολή.

Οι αναπληρωτές μετά την έκδοση της Απόφασης Πρόσληψης,

πραγματοποιούν Πράξη Ανάληψης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ.Β’/10-08-2020) ΥΑ και με την κατάθεση των δικαιολογητικών πρόσληψης συνάπτουν ψηφιακή σύμβαση σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) ΚΥΑ (με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ή σύμβαση σε έντυπη μορφή για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Το αρχείο των ψηφιακών συμβάσεων

και των περιλήψεων τους στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα τηρείται ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης. Σχετικά με την λήψη των αρχείων από την εφαρμογή ψηφιακών συμβάσεων, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes .

Αναλυτικά, παρουσιάζονται στους πίνακες τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο Φάκελος του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΕΣΠΑ, ΤΑΜΕ και ΠΔΕ:
 

Α/Α

1. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ, ΕΕΠ,ΕΒΠ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 

ΣΥΣΤΑΣΗ
1 Τίτλοι σπουδών (Φωτοαντίγραφα) Πριν την καταβολή της 1ης

μισθοδοσίας

 

 

 

 

 

2

Παραστατικά ταυτοποίησης αναπληρωτή:

α) ΑΦΜ: εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ

β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ

γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ

δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή

εγγράφου που πιστοποιεί την ιθαγένεια του εκπ/κού (εκτύπωση μέσω ΟΠΣΥΔ) για τις περιπτώσεις που δεν διαθέτουν Δελτίο

Αστυνομικής Ταυτότητας

 

 

 

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

 

 

 

 

3

Υπεύθυνη δήλωση περί:

α) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γ) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes

 

 

 

 

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

 

4

Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του

μέλους ΕΕΠ- ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

 

5

Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την

ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ- ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

6

Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω αναπληρωτής/τρια) Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

7

Ηλεκτρονικό αρχείο για την καταχώριση της πρόσληψης στο Πληροφοριακό σύστημα Εργάνη σύμφωνα με τους όρους της

σύμβασης

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

8

 

Καταχώρηση του Απογραφικού Δελτίου Μισθοδοτούμενου Δημόσιου τομέα – Εκτύπωση από :

https://hr.apografi.gov.gr/login

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

Επιπρόσθετα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης
οφείλουν να πραγματοποιήσουν
τους ακόλουθους αυτεπάγγελτους ελέγχους.
 

1

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος του ποινικού μητρώου του αναπληρωτή από την Δ/νση Εκπ/σης, μέσω της αναζήτησης & εκτύπωσης αντίγραφου του ποινικού μητρώου από:

www.ncris.gov.gr

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

2

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης από Δ/νση Εκπ/σης Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

3

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι ο αναπληρωτής δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 9 του

Ν.3528/2007.

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

 

 

 

 

4

 

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των τίτλων σπουδών :

·      μέσω ΟΠΣΥΔ : σε περίπτωση που έχει ήδη διενεργηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας, απαιτείται εκτύπωση της σελίδας από το ΟΠΣΥΔ που το πιστοποιεί.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο έλεγχος γνησιότητας διενεργείται :

·      μέσω του φορέα έκδοσης του τίτλου σπουδών: απαιτείται το αίτημα ελέγχου της γνησιότητας του τίτλου σπουδών που αποστέλλει η Δ/νση Εκπ/σης προς τον φορέα έκδοσης του τίτλου σπουδών και ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου του

εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ

 

 

 

 

 

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, επί των Υπεύθυνων Δηλώσεων περί μη άσκησης ποινικής δίωξης κλπ, των εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ κάθε Πράξης ή κατ’ ελάχιστο 1 άτομο, (σε περίπτωση μικρού αριθμού προσλήψεων), μέσω της αποστολής εγγράφων της Δ/νσης Εκπ/σης                                                                                :

·            στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών τόπου κατοικίας και προηγούμενων τόπων εργασίας, για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ΥΔ περί μη άσκησης ποινικής δίωξης

 

·          στη ΔΟΥ, για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ΥΔ περί μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα. Στην περίπτωση θετικής απάντησης της ΔΟΥ επιβεβαιώνεται η άσκηση εμπορίας κατ’

επάγγελμα από τον αρμόδιο φορέα ΓΕΜΗ .

 

 

 

 

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

 

 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται επί των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν το τελευταίο τρίμηνο (Ν. 4250/2014)

 

Α/Α

2. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ, ΕΕΠ,ΕΒΠ ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

ΣΥΣΤΑΣΗ
 

1

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που αφορούν τη μισθολογική κατάταξη (Φωτοαντίγραφα)
 

2

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Εντός τριμήνου και πριν τη χορήγηση του οριστικού ΜΚ
3 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Φωτοαντίγραφα για τον χρόνο προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ)
4 Έλεγχος γνησιότητας των Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (για τον χρόνο προϋπηρεσίας που δεν πιστοποιείται από το ΟΠΣΥΔ) Εντός τριμήνου και πριν τη χορήγηση του οριστικού ΜΚ
 

 

5

 

Αποφάσεις αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση οριστικού ΜΚ

και τροποποιήσεις αυτών

Έγκαιρη ενημέρωση των καταχωριστών προκειμένου να

ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό αντίστοιχα στην μισθοδοσία των

αναπληρωτών

 

 

6

Δικαιολογητικά/αποφάσεις για την καταβολή επιδομάτων:

·          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·          Απόφαση ορισμού προϊσταμένου σχολικής μονάδας

·          Άλλο

Έγκαιρη ενημέρωση των

Καταχωριστών προκειμένου να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό αντίστοιχα στην μισθοδοσία των

αναπληρωτών

 

7

Απόφαση μείωσης διδακτικού ωραρίου (λόγω ανατροφής τέκνου έως 2 ετών/λόγω ετών προϋπηρεσίας) Έγκαιρη απόφαση μείωσης διδακτικού ωραρίου με όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά

 

8

Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ) και τροποποιήσεις αυτού.

Κοινοποίηση του ΑΔΚΥ σε εκπ/κούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ

9 Αίτηση χορήγησης άδειας  

Έγκαιρη αίτηση χορήγησης άδειας

 

10

 

Απόφαση έγκρισης άδειας

Έγκαιρη απόφαση έγκρισης άδειας και έγκαιρη ενημέρωση των

καταχωριστών

11 Δικαιολογητικά χορήγησης κάθε τύπου άδειας
 

12

Τροποποίηση εντύπου ΕΡΓΑΝΗ σε περίπτωση αλλαγής μισθολογικών κλιμακίων ή αποδοχών. Κατά την απόλυση θα πρέπει στο έντυπο ΕΡΓΑΝΗ να αποτυπώνονται οι

τελικές αποδοχές.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται

για την καταβολή της μηνιαίας μισθοδοσίας των αναπληρωτών (όπως απουσιολόγια, καταστάσεις απεργιών κα) καθώς και για την επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς των Πράξεων.

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών-ιατρικά δικαιολογητικά: Η διαδικασία πρόσληψης που εφαρμόζεται έως σήμερα 

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις 

Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2022-23: Για υποβολή αίτησης-δήλωσης 

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη 

Προσλήψεις 2022-23: Στοιχεία Δ/νσεων Εκπ/σης-ΠΔΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Ειδικών σχολείων-Περιοχών πρόσληψης 

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το 2017 έως σήμερα ανά κλάδο, δομή, περιοχή-Και η Α Φάση 4ετίας 

Χάρτης προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Πότε ξεκίνησαν και σε ποιες δομές-Πως συνεχίστηκαν και που | Ημερομηνίες 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Προσωρινοί Πίνακες 2ΕΑ/2022 ΕΕΠ: Εύχρηστο αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα 

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες: Τι προβλέπεται, όταν θα εκδοθούν οριστικοί, για όσους δεν θα δικαιούνται πρόσληψη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση