Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει-Δικαιολογητικά πρόσληψης-Μισθολογικά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει-Δικαιολογητικά πρόσληψης-Μισθολογικά στοιχεία.

Φάκελος αναπληρωτή

Εγγραφο (αρ. πρωτ.: 3145/4-9-2021) με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνει ο Φάκελος του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ είχε αποστείλει πέρυσι στις ΠΔΕ-ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με το έγγραφό της εφιστούσε την προσοχή στις ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ που αποτελούν θεσμικά εμπλεκόμενους φορείς, στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ, να τηρούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που προβλέπονται για την πρόσληψη και μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ από την κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, πέραν τα παραστατικών που προβλέπονται στο Φάκελο της κάθε Πράξης σύμφωνα με τους Οδηγούς Υλοποίησης Προγραμμάτων.

Επισήμαινε δε πως

στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών προκύπτει ως αποτέλεσμα η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και η απώλεια κοινοτικών πόρων, ενώ στην περίπτωση μη νόμιμων διαδικασιών αναζητούνται οι δαπάνες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τις ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ-ΠΔΕ.

Σύμφωνα με το έγγραφο ο Φάκελος του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού/ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε:
 

Α/Α

1. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ, ΕΕΠ,ΕΒΠ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 

ΣΥΣΤΑΣΗ

1 Τίτλοι σπουδών (Φωτοαντίγραφα) Πριν την καταβολή της 1ης

μισθοδοσίας

 

2

Έγγραφο που πιστοποιεί την ιθαγένεια του εκπ/κού, (εκτύπωση μέσω ΟΠΣΥΔ) για τις περιπτώσεις που δεν διαθέτουν Δελτίο

Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

3

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου από Δ/νση Εκπ/σης – Εκτύπωση από : www.ncris.gov.gr Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

 

 

 

 

4

 

 

Υπεύθυνη δήλωση περί:

α) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

β) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007

γ) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα

 

 

 

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

 

5

Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του

μέλους ΕΕΠ- ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

 

6

Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την

ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ- ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

7

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης από Δ/νση Εκπ/σης Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

 

 

 

8

Παραστατικά πιστοποίησης αναπληρωτή:

α) ΑΦΜ: εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ

β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ

γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ

δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

 

 

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

9

Καταχώρηση πρόσληψης στην ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

10

Καταχώρηση του Απογραφικού Δελτίου Μισθοδοτούμενου Δημόσιου τομέα – Εκτύπωση από :

https://hr.apografi.gov.gr/login

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

11

Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω αναπληρωτής/τρια) Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 

12

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος του ποινικού μητρώου του εκπ/κού, μέσω της αναζήτησης & εκτύπωσης αντίγραφου του ποινικού μητρώου από :  www.ncris.gov.gr  

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

 

 

 

 

 

13

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των τίτλων σπουδών :

·      μέσω ΟΠΣΥΔ : σε περίπτωση που έχει ήδη διενεργηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας, απαιτείται εκτύπωση της σελίδας από το ΟΠΣΥΔ που το πιστοποιεί.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο έλεγχος γνησιότητας διενεργείται :

·      μέσω του φορέα έκδοσης του τίτλου σπουδών: απαιτείται το αίτημα ελέγχου της γνησιότητας του τίτλου σπουδών που αποστέλλει η Δ/νση Εκπ/σης προς τον φορέα έκδοσης του τίτλου σπουδών και ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου του

εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ

 

 

 

 

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

 

 

 

 

 

 

 

14

Υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, επί των Υπεύθυνων Δηλώσεων περί μη άσκησης ποινικής δίωξης κλπ, των εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ κάθε

Πράξης ή κατ’ ελάχιστο 1 άτομο, (σε περίπτωση μικρού αριθμού προσλήψεων), μέσω της αποστολής εγγράφων της Δ/νσης

Εκπ/σης :

·          στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών τόπου κατοικίας και προηγούμενων τόπων εργασίας, για τον δειγματοληπτικό

έλεγχο των ΥΔ περί μη άσκησης ποινικής δίωξης

·          στον ΕΦΚΑ, για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ΥΔ περί μη συνταξιοδότησης

·          στη ΔΟΥ, για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ΥΔ περί μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα. Στην περίπτωση θετικής απάντησης της ΔΟΥ επιβεβαιώνεται η άσκηση εμπορίας κατ’

επάγγελμα από τον αρμόδιο φορέα ΓΕΜΗ

 

 

 

 

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

 

 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται επί των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν το τελευταίο τρίμηνο (Ν. 4250/2014)

 

Α/Α

2. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ, ΕΕΠ,ΕΒΠ ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

ΣΥΣΤΑΣΗ

 

1

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που αφορούν τη μισθολογική κατάταξη (Φωτοαντίγραφα)
 

2

Υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Εντός τριμήνου και πριν τη χορήγηση του οριστικού ΜΚ
3 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Φωτοαντίγραφα)
4 Έλεγχος γνησιότητας των Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας Εντός τριμήνου και πριν τη χορήγηση του οριστικού ΜΚ
 

 

5

 

Αποφάσεις αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση οριστικού ΜΚ

και τροποποιήσεις αυτών

Έγκαιρη ενημέρωση των καταχωριστών προκειμένου να

ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό αντίστοιχα στην μισθοδοσία των

αναπληρωτών

 

 

6

Δικαιολογητικά/αποφάσεις για την καταβολή επιδομάτων:

·          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·          Απόφαση ορισμού προϊσταμένου σχολικής μονάδας

·          Άλλο

Έγκαιρη ενημέρωση των

Καταχωριστών προκειμένου να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό αντίστοιχα στην μισθοδοσία των

αναπληρωτών

 

7

Απόφαση μείωσης διδακτικού ωραρίου (λόγω ανατροφής τέκνου έως 2 ετών/λόγω ετών προϋπηρεσίας) Έγκαιρη απόφαση μείωσης διδακτικού ωραρίου με όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά

 

8

Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ) και τροποποιήσεις αυτού.

Κοινοποίηση του ΑΔΚΥ σε εκπ/κούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ

9 Πρωτότυπη αίτηση χορήγησης άδειας  

Έγκαιρη αίτηση χορήγησης άδειας

 

10

 

Πρωτότυπη απόφαση έγκρισης άδειας

Έγκαιρη απόφαση έγκρισης άδειας και έγκαιρη ενημέρωση των

καταχωριστών

11 Πρωτότυπα δικαιολογητικά χορήγησης κάθε τύπου άδειας Τα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα
 

12

Τροποποίηση εντύπου ΕΡΓΑΝΗ σε περίπτωση αλλαγής μισθολογικών κλιμακίων ή αποδοχών. Κατά την απόλυση θα πρέπει στο έντυπο ΕΡΓΑΝΗ να αποτυπώνονται οι

τελικές αποδοχές.

 

Δείτε το έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Ενημέρωση ΠΑΣΑΔ: Προσλήψεις πιθανά αύριο-Δεν θα υπάρξει “κόφτης” στην Παράλληλη-Δεν θα γίνουν βελτιώσεις θέσεων
Αναπληρωτές-προσλήψεις: 10 απλά βήματα για τη διαδικασία που ακολουθεί την πρόσληψη
Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ
Αναπληρωτές-anaplirotes.gov.gr: Σε λειτουργία η εφαρμογή για υπογραφή της ψηφιακής σύμβασης

Δείτε τους Οδηγούς Υλοποίησης

Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22: Ο Οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες-Υποδείγματα συμβάσεων-απουσιολογίων
Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών: Ολες οι λεπτομέρειες για τους αναπληρωτές σε ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ
Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Ο Οδηγός υλοποίησης για τις προσλήψεις αναπληρωτών 2021-22
Οδηγοί υλοποίησης ΕΣΠΑ: Προσλήψεις σε Ειδικά σχολεία-Παράλληλη Στήριξη-ΕΚΟ/Τάξεις Υποδοχής
Οδηγός για αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ολες οι λεπτομέρειες πρόσληψης αναπληρωτών

Πριν φύγετε

Αριθμοί προσλήψεων αναπληρωτών Α Φάσης-Ενημέρωση ΠΑΣΑΔ
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Κατάλογος
Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Ολες οι περσινές προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση