Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Φάκελος εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση: Τι μπορεί να καταχωρίζει σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Φάκελος εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση: Τι μπορεί να καταχωρίζει σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, σύμφωνα με την απόφαση με τη διαδικασία διενέργειας της αξιολόγησης.

Φάκελος εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Απόφαση – ΦΕΚ Β 388/27-1-2023 – με τη ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της, οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μπορούν να καταχωρίζουν σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, στον ηλεκτρονικό του φάκελο, τα πτυχία, τις βεβαιώσεις σπουδών, τις ξένες γλώσσες και ΤΠΕ, το συγγραφικό τους έργο, την επιμορφωτική τους εμπειρία, το παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα και άλλες πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος.

Αναλυτικά σύμφωνα με το άρθρο 9 στο ΦΕΚ Β 388/27-1-2023

Καταχώριση από τους αξιολογούμενους στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

1. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, πληροφορίες:

α) Σπουδές, γνώσεις ξένων γλωσσών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.):

αα) πτυχίο διορισμού, δεύτερο ή περισσότερα πτυχία

αβ) μεταπτυχιακό δίπλωμα, δεύτερο ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα

αγ) διδακτορικό δίπλωμα, δεύτερο ή περισσότερα δι- δακτορικά διπλώματα

αδ) τίτλους γνώσης ξένων γλωσσών ή επίπεδο γνώσης γλωσσομάθειας

αε) επίπεδο γνώσεων στην Τ.Π.Ε..

β) Συγγραφικό έργο στην παιδαγωγική ή διδακτική:

βα) βιβλία, τίτλος και Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βι-λίου (International Standard Book Number – ISBN),

ββ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, τίτλοι και ISBN,

βγ) βιβλία χωρίς ISBN.

βδ) άρθρα σε περιοδικά με κριτές,

βε)άρθρα σε περιοδικά χωρίς κριτές ή σε ιστοσελίδες,

βστ) λειτουργία ιστοσελίδας σχετικής με τη διδασκαλία και σχετικά με αυτή θέματα.

γ) Σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία:

γα) ως επιμορφωτής,

γβ) ως επιμορφούμενος.

δ) Σχετικά με το παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του.

ε) Σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.

στ) Σχετικά με ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου και κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και διδα- κτική διαδικασία, όπως αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 47 του ν. 4547/2019 (Α’ 102) και τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4823/2021.

ζ) Πρόσθετες πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος.

2. Η καταχώριση της παρ. 1 γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. και με ευθύνη τους. Η ακρίβειά τους πιστοποιείται κατά τον χρόνο αξιολόγησης από τους αξιολογητές ή, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αξιολόγησης, από τους υπαλλήλους που έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των προσωπικών μητρώων των αξιολογουμένων.

3. Στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της παρ. 1 δύνανται να έχουν πρόσβαση οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα ή η εκπαιδευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία ή δομή, στην οποία υπηρε- τούν οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., καθώς και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2.

Δείτε σχετικά

Απόφαση αξιολόγησης: Η διαδικασία διενέργειας-Ρυθμίσεις ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων 

Σε τι αξιολογείται ο εκπαιδευτικός: Tα πεδία και τα κριτήρια της αξιολόγησης του έργου του στο σχολείο 

Σε τι αξιολογείται το ΕΕΠ στο σχολείο: Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου του 

Σε τι αξιολογείται το ΕΒΠ στο σχολείο: Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου του

Αξιολόγηση-ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ: Σε τι αξιολογούνται εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ 

Ποιοι αξιολογούν εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ στα σχολεία, στα ΚΕΔΑΣΥ, στις ΕΔΥ, στα ΚΕΠΕΑ 

Εναρξη αξιολόγησης: Ποιοι και σε ποιες περιοχές θα προηγηθούν-Σε ποιες θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου 

Πριν φύγετε

Περί αξιολόγησης: 63 Πεδία και Κριτήρια για το έργο των εκπ/κών ! – Επιστολές της “Ομάδας Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση