Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Διάθεση 4 self test σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα-Διάθεση από supermarkets στην Αχαΐα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Διάθεση 4 self test σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα-Διάθεση από supermarkets στην Αχαΐα-Για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021 δεν ισχύουν οι συνέπειες σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

ΦΕΚ: Διάθεση 4 self test σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για τη διανομή δωρεάν 4 self test  για τι; 4 εβδομάδες του μηνός Ιουλίου σε υπαλλήλους του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στις αποφάσεις επισημαίνεται πως

Για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021 δεν ισχύουν οι συνέπειες σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

Επίσης δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

η απόφαση για διάθεση self test από supermarkets και παντοπωλεία στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

______________

Αναλυτικά
Η απόφαση για διάθεση self test στο Δημόσιο Τομέα

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41305 –ΦΕΚ B 2890 – 02.07.2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο μόνο

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ.35097/4.6.2021 (Β’ 2373) κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών, περί των μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Έως τις 10.7.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021, μία για την εβδομάδα από 12.7.2021 έως 18.7.2021, μία για την εβδομάδα από 19.7.2021 έως 25.7.2021 και μία για την εβδομάδα από 26.7.2021 έως 1.8.2021.

β) Για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021 δεν ισχύουν οι συνέπειες του άρθρου 5 σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

γ) Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την περ. α), δικαιούται το προσωπικό του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.»

______________

Η απόφαση για διάθεση self test στον Ιδιωτικό Τομέα

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41588 –ΦΕΚ B 2891 – 02.07.2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο μόνο

1. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), περί των μεταβατικών διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

«1. Έως τις 10.7.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021, μία για την εβδομάδα από 12.7.2021 έως 18.7.2021, μία για την εβδομάδα από 19.7.2021 έως 25.7.2021 και μία για την εβδομάδα από 26.7.2021 έως 1.8.2021.

2. Για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021 δεν ισχύουν οι συνέπειες του άρθρου 6 σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

3. Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την παρ. 1, δικαιούνται όλα τα πρόσωπα του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας, καθώς και οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, που διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, είτε απασχολούν εργαζόμενους είτε όχι, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.».

______________

Η απόφαση για διάθεση self test από supermarkets και παντοποωλεία Π.Ε. Αχαΐας

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41302 –ΦΕΚ B 2888 – 02.07.2021Επιπλέον σημεία διάθεσης με κρατική μέριμνα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self test).

Άρθρο πρώτο
Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών με κρατική μέριμνα

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, στη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self test) με κρατική μέριμνα από τη δημοσίευση της παρούσης έως 30.9.2021, συμμετέχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που λειτουργούν νόμιμα ως υπεραγορές τροφίμων (supermarkets) και παντοπωλεία.

Η προμήθεια και παράδοση των προϊόντων αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στα ανωτέρω σημεία διάθεσης γίνεται από την κρατική εφοδιαστική αλυσίδα.

Άρθρο δεύτερο
Διαδικασία διανομής

Η διάθεση των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self test) από τα επιπλέον σημεία διάθεσης του άρθρου 1 γίνεται δωρεάν, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγ-γράφου ταυτοποίησης από τα φυσικά πρόσωπα.

Μαζί με τις δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για την κατ’ οίκον διενέργειά τους.

O αριθμός των χορηγούμενων αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών και η συχνότητα διάθεσής τους στους δικαιούχους ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των επιπλέον σημείων διάθεσης του άρθρου 1 αποκτούν πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που τηρείται στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙ-ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δι-ακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», έπειτα από την αυθεντικοποίησή τους με προσωπικούς κωδικούς πιστοποίησης που χορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα τα σημεία διάθεσης του άρθρου 1 συμμετέχουν στη διαδικασία διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών με κρατική μέριμνα.

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι καταχωρούν στο ανωτέρω σύστημα τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον Προσωρινό Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), με σκοπό την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου και την επιβεβαίωση ότι το φυσικό πρόσωπο είναι δικαιούχος αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου.

Μετά την καταχώριση και αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ότι το φυσικό πρόσωπο είναι δικαιούχος, το ανωτέρω σύστημα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο αυτού και την ένδειξη αν δικαιούται ή όχι αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο τρίτο
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από τα επιπλέον σημεία διάθεσης του άρθρου 1 περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που προσέρχονται στα επιπλέον σημεία διάθεσης του άρθρου αυτού για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self test).Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τηρούνται οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), η οποία υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί διαρκώς τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, διανομής και διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self test) στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας.

Δείτε επίσης

Νέα μέτρα covid-ΦΕΚ: ΔημόσιεςΥπηρεσίες-Μετακινήσεις με πλοία, αεροπλάνα-Τι θα ισχύει στην εστίαση & ψυχαγωγία από 15.07
Βαθμολογίες Πανελλαδικών 2021 Παρασκευή 09.07.2021 και μέσω μέσω γραπτού μηνύματος SMS
Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Οριστικοί Πίνακες 1ΓΕ-2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση