Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής-ΦΕΚ Γ 1818, ΦΕΚ Γ 1819, ΦΕΚ Γ 1817/10.08.2021 | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής: Τα ονόματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΦΕΚ Γ 1818 – 10.08.2021, το ΦΕΚ Γ 1819 – 10.08.2021 και το ΦΕΚ Γ 1817-10.08.2021 – Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής

Δημοσιεύθηκαν στο  ΦΕΚ Γ 1818 – 10.08.2021 και το ΦΕΚ Γ 1819 – 10.08.2021 τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διορίζονται σε μόνιμη θέση σε Σχολικές Μονάδες  της χώρας.

A. 9.535 εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01.

B. 1.521 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02.

Γ. 451 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο.

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1818 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
Δείτε το ΦΕΚ Γ 1819 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
Δείτε το ΦΕΚ Γ 1817 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών μουσικών

________________

ΦΕΚ Γ 1818 – 10.08.2021

Με την υπό στοιχεία 95849/Ε1/2-8-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

 • του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 62 αυτού, του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
 • του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), όπως ισχύει,
 • του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
 • την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση,
 • τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 45) και 2ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 46),
 • τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01 (Γ’ 1588/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ’ 1752/2021, και Γ’ 1653/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ’ 1755/2021), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 όμοια,
 • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./147/οικ.15308/ 28-7-2021 (Β’ 3431, ΑΔΑ: ΨΜΞΕ46ΜΤΛ6-ΑΙΩ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
 • την υπό στοιχεία 88602/ Ε1/21-7-2021 (Β’ 3204) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • την υπό στοιχεία 2/710/ΔΠΓΚ/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΓΛΗ-7ΕΨ) βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και κατόπιν της υπό στοιχεία 90497/Ε1/23-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν – Α.Σ.Ε.Π. 39) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
διορίζονται,

με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους,

οι κάτωθι 9.535 εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01,

σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν

να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4756/10-08-2021).

Οι νεοδιοριζόμενοι/ες

τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) / (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1818 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
Δείτε
Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Το νομοθετικό πλαίσιο-Οι ειδικές κατηγορίες
ΦΕΚ Γ 1819 – 10.08.2021

Με την υπό στοιχεία 97010/Ε1/4-8-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

 • του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 62 αυτού, του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
 • του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), όπως ισχύει,
 • του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
 • την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση,
 • την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 46),
 • τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, (Γ’ 1694/2021),
 • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 όμοια,
 • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./149/οικ.15574/ 2-8-2021 (Β’ 3549, ΑΔΑ: ΨΘΝΑ46ΜΤΛ6-ΕΣΤ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
 • την υπό στοιχεία 88602/ Ε1/21-7-2021 (Β’ 3204) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • την υπό στοιχεία 2/710/ΔΠΓΚ/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΓΛΗ-7ΕΨ) βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και κατόπιν της υπό στοιχεία 93395/Ε1/28-7-2021 (Α.Σ.Ε.Π. 41, ΑΔΑ: 6ΖΖ946ΜΤΛΗ-ΟΗΞ) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
διορίζονται,

με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους,

οι κάτωθι 1.521 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02,

σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν

να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4755/09-08-2021).

Οι νεοδιοριζόμενοι/ες

τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) / (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1819 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής

________________

ΦΕΚ Γ 1817 – 10.08.2021

Δείτε επίσης

Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Το νομοθετικό πλαίσιο-Οι ειδικές κατηγορίες
Στήριξη μελών εκπαιδευτικής κοινότητας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές-Παράταση ορκωμοσίας νεοδιόριστων
 Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών: Τι ορίζει η νομοθεσία
Νεοδιόριστοι-Νομοθετικό πλαίσιο: Τοποθέτηση-Υπηρεσιακές μεταβολές-Μισθοδοσία-Μονιμοποίηση
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ

Δείτε ακόμη

Ωράριο εκπαιδευτικών-γραμματειακό έργο: Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας
Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων
Νεοδιόριστοι-Αδειες: Ποιες δικαιούνται | Κατάλογος
Ασφαλιστικός φορέας νεοδιόριστων: Οι προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο

Πριν φύγετε

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση