Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών μουσικών: 451 σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, σε Μουσικά Σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών μουσικών: Σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, σε Μουσικά Σχολεία-Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών μουσικών

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ 1817 – 10.08.2021  τα ονόματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, σε Μουσικά Σχολεία.

451 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01,

σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο.

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1817 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών μουσικών
Δείτε
Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Το νομοθετικό πλαίσιο-Οι ειδικές κατηγορίες
Με την υπό στοιχεία 95853/Ε1/2-8-2021

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με

  • τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 62 αυτού, του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
  • του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), όπως ισχύει,
  • του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
  • την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση, την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 45),
  • τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ79.01, (Γ’ 1588/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ’ 1752/2021),
  • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1του άρθρου 2), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 όμοια,
  • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./147/οικ.15308/28-7-2021 (Β’ 3431, ΑΔΑ: ΨΜΞΕ46ΜΤΛ6-ΑΙΩ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
  • την υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-7-2021 (Β’ 3204) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • την υπό στοιχεία 2/710/ΔΠΓΚ/ 11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΓΛΗ- 7ΕΨ) βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και κατόπιν
  • της υπό στοιχεία 90497/Ε1/23-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν – Α.Σ.Ε.Π. 39/2021) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),

διορίζονται,

με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 451 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο:

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν

να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4756/10-08-2021).

Οι νεοδιοριζόμενοι/ες

τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) / (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1817 – 10.08.2021 διορισμού εκπαιδευτικών μουσικών
Δείτε: ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής-ΦΕΚ Γ 1818 και ΦΕΚ Γ 1819-10.08.2021 | Ονόματα

Δείτε επίσης

Στήριξη μελών εκπαιδευτικής κοινότητας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές-Παράταση ορκωμοσίας νεοδιόριστων
 Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών: Τι ορίζει η νομοθεσία
Νεοδιόριστοι-Νομοθετικό πλαίσιο: Τοποθέτηση-Υπηρεσιακές μεταβολές-Μισθοδοσία-Μονιμοποίηση
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ

Δείτε ακόμη

Ωράριο εκπαιδευτικών-γραμματειακό έργο: Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας
Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων
Νεοδιόριστοι-Αδειες: Ποιες δικαιούνται | Κατάλογος
Ασφαλιστικός φορέας νεοδιόριστων: Οι προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο

Πριν φύγετε

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση