Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ διορισμών 30 ΤΕ16 σε Μουσικά σχολεία: Ανάληψη υπηρεσίας από 18 έως 24.08.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ διορισμών 30 ΤΕ16 σε Μουσικά σχολεία: Ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα Παρασκευή 18 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023.

ΦΕΚ διορισμών 30 ΤΕ16

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο ΦΕΚ Γ 2084/17-08-2023, η Απόφαση που αφορά στο μόνιμο διορισμό 30 εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16 σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων.

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα Παρασκευή 18 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Αναλυτικά

Με την υπό στοιχεία 90786/Ε1/14.08.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 62, της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146), του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), το π.δ. 77/2023 (Α’ 130), το π.δ. 18/2018 (Α’ 31), την υπό στοιχεία 94763/Γ2/ 08.06.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 (Α.Σ.Ε.Π. 3) προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16 (Γ’ 2679/2021), όπως κατά περίπτωση αναμορφώθηκαν και ισχύουν, τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/13897/09.07.2021 και ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./74/6379/27.06.2022 αποφάσεις της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (άρθρο 2 παρ. 1), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ Φ. ΕΓΚΡ./45/2322/22.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τις υπό στοιχεία 88602/ Ε1/21.7.2021 (Β’ 3204, ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΗ-ΚΝΝ), 88085/ Ε1/15.7.2022 (Β’ 3741, ΑΔΑ: 61ΤΡ46ΜΤΛΗ-3ΟΦ) και 46013/ Ε1/24.4.2023 (Β’ 2705, ΑΔΑ: 6ΘΖ046ΜΤΛΗ-Ο6Κ) κοινές αποφάσεις καθορισμού θέσεων, των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./249/οικ.22405/01.12.2021 (Β’ 5636, ΑΔΑ: Ψ27Ο46ΜΤΛ6-ΣΩ0), ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/188/11136/20.07.2022 (Β’ 3800, ΑΔΑ: ΩΝΖΔ46ΜΤΛ6-8ΗΔ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 95/4597/28.03.2023 (Β’ 2117, ΑΔΑ: 9ΦΥΔ46ΜΤΛ6-ΞΡΒ) αποφάσεις κατανομής προσωπικού του Υπουργού Εσωτερικών, την υπό στοιχεία 159730/Ε1/08.12.2021 (Β’ 5704, ΑΔΑ: ΩΗ6Σ46ΜΤΛΗ-Δ7Η) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υπό στοιχεία 89284/Ε1/08.08.2023 (Β’ 4965, ΑΔΑ: 93ΨΜ46ΝΚΠΔ-ΞΡΘ) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την υπό στοιχεία οικ.2/187933/ΔΠΓΚ/19.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΚ9ΟΗ-ΖΤ2) βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019, και κατόπιν της υπό στοιχεία 50316/Ε1/04.05.2023 (Α.Σ.Ε.Π. 11, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ (Γ’ 2679/2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 30 εκπαιδευτικοί, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

Δείτε τα ονόματα στο ΦΕΚ Γ 2084/17-08-2023

Δείτε σχετικά

Διορισμοί σε σχολεία και ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 2023: Τα επόμενα βήματα μετά τα ΦΕΚ με τα ονόματα 

Οδηγός Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών: Βασικές και χρήσιμες πληροφορίες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση