Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Εισοδήματα μελών ΔΕΠ-Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης οφειλών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Εισοδήματα μελών ΔΕΠ-Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης οφειλών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας-Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κου Α. Βεζυρόπουλου και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Α. Συρίγου.

Δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ B 5028 – 30.10.2021 η Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κου Α. Βεζυρόπουλου και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Α. Συρίγου, σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η Κοινή Απόφαση υπ. αριθμ. 137486/Ζ2

λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων του άρθρο 113* του ν. 4821/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” (Α’ 136) με θέμα τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5028 – 30.10.2021

_________________

*Το άρθρο 113
Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) τροποποιούνται, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης,

οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, από το έτος 2018 και εξής, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περ. θ’ της παρ. 2.

Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Οφειλές από την ανωτέρω αιτία,

το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά έτος, δεν αναζητούνται, δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και, εάν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται αυτοδικαίως.»

2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 τροποποιούνται, προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος προερχόμενου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι.

από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από την εν λόγω δραστηριότητα (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Η παραγραφή διακόπτεται

με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο. Οφειλές, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ συνολικά για όλα τα παρελθόντα έτη, δεν αναζητούνται και δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και εάν έχει εκδοθεί ακυρώνεται αυτοδικαίως.

Τυχόν εκδοθείσες πράξεις προσδιορισμού οφειλών

που προέρχονται από εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορούν οφειλές έως την ημερομηνία αυτή, ενώ κατά το μέρος που αφορούν στον προσδιορισμό οφειλής από εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1.1.2010 έως 31.12.2017 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..»

3. Η περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας, που προσδιορίζονται σε εφαρμογή των περ. β) και γ), δύνανται να συμψηφιστούν με ποσά που καταβλήθηκαν εμπροθέσμως από τους υπόχρεους προς εξόφληση των οφειλών τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα έτη 2015 και εξής σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυσαν κατά τον χρόνο απόδοσής τους και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η δυνατότητα συμψηφισμού αφορά αποκλειστικά τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στο ύψος του επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής εγκρίνεται ο συμψηφισμός οφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..

Η παρούσα καταλαμβάνει και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές των Α.Ε.Ι.,

για τους οποίους εκκρεμεί ο προσδιορισμός των οφειλών τους για χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησής τους.

Καταβολές ποσών που έγιναν

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α’ 218), την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) και ακολούθως με την περ. στ) του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), το άρθρο 18 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), το άρ- θρο 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και το άρθρο 23 του ν. 4009/2011 και ως προς τις οποίες δεν παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού σύμφωνα με την παρούσα, θεωρούνται νόμιμες, σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυαν κατά τον χρόνο καταβολής τους και δεν αναζητούνται.»

4. Οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

σύμφωνα με τις περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, που έχουν αποβιώσει κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., δεν αναζητούνται και διαγράφεται η σχετική απαίτηση.

5. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009.

Δείτε επίσης

Υποτροφίες μέσω κληροδοτημάτων: Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2021
Συνεργασία Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων: Συνεχίζεται με νέο Πρόγραμμα
Συγγράμματα φοιτητών 2021-22: Δηλώσεις-διανομή από Δευτέρα 25.10 έως 14.12.2021
Εμβολιασμός στα Πανεπιστήμια: Μαζική η ανταπόκριση φοιτητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού
ΦΕΚ: Τεστ κορονοϊού στον ιδιωτικό τομέα-φοιτητές σε πρακτική άσκηση σε ιδιωτικούς φορείς

Πριν φύγετε

Νέες εκθέσεις Δικτύου Ευρυδίκη: Αφορούν σε 37 εκπαιδευτικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών
Ημερίδες-Ειδική Αγωγή: Eκπαίδευση μαθητών ΑμεΑ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
65η Εγκύκλιος-μέτρα covid: Τι ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση