Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: ΚΔΑΠμεΑ-Προδιαγραφές λειτουργίας-Ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: ΚΔΑΠμεΑ-Προδιαγραφές λειτουργίας-Προσωπικό-Φιλοξενούμενοι-Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή  ελέγχου λειτουργίας και αξιολόγησης.

ΚΔΑΠμεΑ-Προδιαγραφές λειτουργίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2240 – 31.05.2021 η υπ. αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ, Εσωτερικών, Εργασίας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ).

Στο ΦΕΚ υπάρχει και η ρύθμιση σχετικά με την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή

για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία,

Αναλυτικά
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)

είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

Σκοπός των δομών αυτών

είναι η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την κοινωνική τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτο-εξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους.

Μέσω των ΚΔΑΠΑμεΑ

επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία.

Παράλληλος στόχος των δομών αυτών

είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των ΚΔΑΠΑμεΑ

οφείλει να κατατείνει, όταν απαιτείται, στην λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων διαφορετικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώρους του Κέντρου με προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρό τους.

Εκ των αιτούντων την εγγραφή τους σε κάθε δομή, επιλέγονται οι φιλοξενούμενοι κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλικιακής τους ομάδας, ως ακολούθως:

α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών,

β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών,

γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και

δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω.

ΚΔΑΠμεΑ-Προδιαγραφές λειτουργίας
Προσωπικό

Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ),

β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης,

γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος,

δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ),

ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία.

Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Νοσηλευτές.

Πλέον του παραπάνω προσωπικού δύναται να προσλαμβάνονται:

α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο).

β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκ-παίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.

γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού

καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων και το είδος της αναπηρίας τους.

Κατά τη λειτουργία της δομής, η αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) φιλοξενούμενους.

Αν οι παρόντες φιλοξενούμενοι υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) αλλά υπολείπονται των οκτώ (8), αναλογούν δύο εργαζόμενοι και ούτω καθ’ εξής.

Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1.

Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.

Ηλεκτρονική εφαρμογή-Για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.,

την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Η εφαρμογή αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-κησης (gov.gr- ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020.

Στην εφαρμογή υποχρεούται κάθε αδειοδοτημένος φορέας να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε φιλοξενουμένου στη δομή ή τις εγκαταστάσεις του διασυνδεόμενου με τη δομή φορέα και την αποχώρησή του από τη δομή ή τις εγκαταστάσεις αυτές.

Ως προς τους φιλοξενούμενους,

για τους οποίους το Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. εισπράττει αμοιβή ή αξία τοποθέτησης, λόγω συμμετοχής τους και συνακόλουθα του οικείου Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούχος του οποίου είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η πληροφορία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, αντλούνται από ειδική προς τούτο ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μέσω διαλειτουργικότητάς της με την εφαρμογή της παρ. 1.

ΚΔΑΠμεΑ-Προδιαγραφές λειτουργίας
Στο ΦΕΚ υπάρχουν επίσης οι παρακάτω ενότητες-άρθρα
 • Διασύνδεση με δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή ιδιωτικούς φορείς
 • Φορείς ίδρυσης – άδεια λειτουργίας
 • Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
 • Περιεχόμενο αίτησης –Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
 • Ελάχιστες αποστάσεις από οχλούσες δραστηριότητες
 • Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι
 • Προσβασιμότητα
 • Γενικές προδιαγραφές κτιρίου και χώρων του Κέντρου και λοιπές προδιαγραφές
 • Εγγραφή φιλοξενουμένων
 • Ωράριο λειτουργίας – δυναμικότητα
 • Ηλεκτρονική εφαρμογή
 • Προσωπικό
 • Όργανα ελέγχου
 • Κυρώσεις
 • Διακοπή φιλοξενίας
Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2240 – 31.05.2021 Προδιαγραφές λειτουργίας ΚΔΑΠμεΑ

Δείτε επίσης

Ψηφιακός έλεγχος λειτουργίας ΚΔΑΠ: Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο με εφαρμογή στο κινητό
Ορισμός μελών Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-22 ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Δωρεάν προμήθεια self test από κατόχους ΑΜΚΑ ηλικίας 18 έως 30 ετών | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση