Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση-Οργάνωση και λειτουργία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση-Οργάνωση και λειτουργία-ΚΥΑ Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Συρίγου και Υγείας Ζ. Ράπτη.

Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2639 – 18.06.2021 η υπ.αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.37334 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Α. Συρίγου και της Υφυπουργού Υγείας κας Ζ. Ράπτη “Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999″.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ

Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (Μ.Ε.Π.Ψ.) του άρθρου 12A του ν. 2716/1999 διέπονται από και εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές:

1. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2716/1999.

2. Τις αρχές προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως αυτές αναφέρονται την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε άλλου συνταγματικού τους δικαιώματος ως πολιτών.

3. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Δια-κήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην WHO/MNH/MND/96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

4. Την Κοινή Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της International Early Psychosis Association: “Early Psychosis Declaration An International Consensus Statement about Early Intervention and Recovery for Young People with Early Psychosis” του 2005.

5. Τις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities), όπως κυρώθηκαν με τον ν. 4074/2012 (Α’ 88) και ισχύουν.

Σκοπός της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση συνιστά μία πλήρη, πολυδιάστατη, πολυεπίπεδη, εξωστρεφή και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή τους και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των νέων ασθενών και την ένταξη και επάνοδό τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Πληθυσμός-στόχος της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

1. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση παρέχει υποστήριξη σε άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία βιώνουν τα πρώτα ψυχωτικά συμπτώματα.

2. Η αρμοδιότητα της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση οριοθετείται εντός του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.), αναπτύσσοντας παράλληλο δίκτυο παραπομπών – συνεργασιών με όλες τις άλλες μονάδες Ψυχικής Υγείας του τομέα ευθύνης της.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη, είναι δυνατή η επέκταση της δραστηριότητας μιας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και σε περισσότερους του ενός Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.).

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το ΦΕΚ B 2639 – 18.06.2021 Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Δείτε επίσης

Επιτροπή Βιοηθικής: Τελευταία επιλογή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός-Τα 3 στάδια προσέγγισης
Απόφαση ΣτΕ 908/2021: Ελάχιστο ανάστημα για την πρόσβαση στο πυροσβεστικό σώμα–Αλυσιτελής έφεση
 Νόμος 4808/2021-Διατάξεις απεργίας: Γνωστοποίηση και άσκηση δικαιώματος-Προσωπικό ασφαλείας-Δικαίωμα στην εργασία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση