Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021 “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. 

ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 25 – 17.02.2021 ο νόμος 4777/2021 “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

Ο νόμος 4777/2021 περιλαμβάνει 58 άρθρα και 5 μέρη
  • Το Μέρος Α με ρυθμίσεις θεμάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Το Μέρος Β Προστασία Ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση Ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με την πολιτική ασφάλειας και προστασίας των ΑΕΙ, με τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) και το Πειθαρχικό Δίκαιο.
  • Το Μέρος Γ με τις Ποινικές Διατάξεις.
  • Το Μέρος Δ με τις Λοιπές Διατάξεις.
  • Το Μέρος Ε με τις Μεταβατικές Διατάξεις.
Δείτε σε μορφή pdf τον νόμο 4777/2021 για τα ΑΕΙ

____________________________

Αναλυτικά ο Πίνακας Περιεχομένων
ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021
ΜΕΡΟΣ A΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου – Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013

Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων – Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 4 Παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο – Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελµατικών Λυκείων – Αντικατάσταση  των  παρ.  4  και  5  του  άρθρου  13  του   ν. 4186/2013

Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013

Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση – Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυµπιάδες – Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003

Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών – Αντικατάσταση της τέταρτης  υποπαρ.  της  παρ.  8  του  άρθρου  34   του ν. 2725/1999

Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 και προσθήκη παρ.  5  έως  7  στο  άρθρο  13Δ  του ν. 4186/2013

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 12 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 13 Άσκηση αρµοδιοτήτων επί θεµάτων ασφάλειας και προστασίας

Άρθρο 14 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Άρθρο 15 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.

Άρθρο 16 Κανονισµός ελεγχόµενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18 Σύσταση Οµάδων Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων

Άρθρο 19 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς –

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161)

Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 21 Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί Άρθρο 22 Βασικές αρχές

Άρθρο 23 Πειθαρχικά παραπτώµατα Άρθρο 24 Πειθαρχικές  ποινές Άρθρο 25 Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία

Άρθρο 27 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Άρθρο 29 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους

Άρθρο 30 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων και ποινών

Άρθρο 31 Δικαστική προστασία

Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας-Τροποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 34 Ρυθµίσεις θεµάτων διάρκειας φοίτησης

Άρθρο 35 Αξιολόγηση µαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019

Άρθρο 36 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για ρύθµιση επιµέρους θεµάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 37 Απαλλαγή µαθητών από συµµετοχή σε µαθήµατα

Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 39 Ρυθµίσεις για την απαλλαγή µισθωµάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.

Άρθρο 40 Παράταση συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 41 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές µε απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Άρθρο 42 Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισµό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δοµών

Άρθρο 43 Εθνική Μονάδα Συντονισµού «Erasmus+» και «European Solidarity Corps»

Άρθρο 44 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία – Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ. 79/2017

Άρθρο 45 Ζητήµατα απόσπασης – µετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4415/2016

Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008

Άρθρο 47 Θέµατα πρακτικής άσκησης και µαθητείας -Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 48 Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης –  Τροποποίηση  του  άρθρου  169  του ν. 4763/2020

Άρθρο 49 Θέµατα του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3512/2006

Άρθρο 50 Σύσταση και συγκρότηση οµάδων εργασίας και συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση των δε-  σµεύσεων της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027

Άρθρο 51 Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισµού»

Άρθρο 52 Διάταξη για την εύρυθµη λειτουργία της Ακαδηµίας Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδηµία του κορονοϊού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 53 Απασχόληση συνταξιούχων στη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β΄

Άρθρο 56 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ Μέρους Β΄

Άρθρο 57 Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος

Δείτε σε μορφή pdf τον νόμο 4777/2021 για τα ΑΕΙ
Δείτε επίσης
Nίκη Κεραμέως-νομοσχέδιο ΑΕΙ: Φέρνουμε τις σημαντικές αλλαγές για τις οποίες έχουμε εκλεγεί
Νίκη Κεραμέως: 5 παθογένειες δεκαετιών αφήνουμε πίσω με το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
Κεραμέως-Συνταγματικότητα νομοσχεδίου ΑΕΙ: Απαντήσεις στα κόμματα της Αντιπολίτευσης
Εισήγηση Νίκου Φίλη επί του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ: Περικοπές εισακτέων-κλείσιμο τμημάτων-ειδικοί φρουροί-κάμερες
Ομιλία Χαράς Κεφαλίδου στην Ολομέλεια της Βουλής για ν/σ ΑΕΙ: Τίποτε δεν πάει μπροστά χωρίς ειλικρινή συναίνεση
Κεραμέως: Το μεγαλείο λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Υπόσχεται σε όλους ένα πτυχίο, ασχέτως αν μπορούν να το αποκτήσουν
Απαντήσεις Κεραμέως σε ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-ΚΚΕ για το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση