Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ Προκήρυξης 7Κ: 317 θέσεις ειδικοτήτων ΕΕΠ-εκπ/κών-Ειδ. Παιδαγωγών-Βοηθ. Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ Προκήρυξης 7Κ: 317 θέσεις ειδικοτήτων ΕΕΠ – εκπαιδευτικών – Ειδικών Παιδαγωγών – Βοηθητικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων.

ΦΕΚ Προκήρυξης 7Κ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας:

  • Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
  • Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας,
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
  • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο
  •  Εθνικό Ιδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τριάντα μία (31) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας, ΠΕ Ιατρών / Ιατρών Ειδικοτήτων,
ΠΕ Ιατρών / Ιατρών Ειδικοτήτων (Γενικής Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών / Ιατρών Ειδικοτήτων (Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης), ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και ΠΕ Ψυχολόγων.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΤΕ Διαιτολόγων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Πληροφορικής.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διακόσιες δεκατρείς (213) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών
Παιδαγωγών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών, ΔΕ Επιμελητών, ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών / Φροντιστών Παιδιών, ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων Ειδικότητα Συντηρητή Κτιρίων και ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων (Υδραυλικών).


Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), τριάντα πέντε (35) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και ΥΕ
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – Μεταφορέων Ασθενών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ .

Προθεσμίες αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

αρχίζει στις

23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

αρχίζει στις

13 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Ανάλυση θέσεων των ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:

Υποστήριξη σε θέματα όπως η διοίκηση, η οργάνωση των ανθρώ- πινων και λοιπών πόρων και η οικονομική διαχείριση, υποβοήθηση του έργου των συλλογικών οργάνων διοίκησης, υποστήριξη και διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών του φορέα.

Ειδικότερα για τη μία θέση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ:

Υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα όπως, σύνταξη, τροποποίηση, υποβολή έγκρισης προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών, λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως εισπράξεων και πληρω- μών, έκδοση γραμματίων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, έγκαιρη καταβολή αποδοχών, χειρισμός διπλογραφικού συστήματος λογιστικής κ.λπ.

ΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:

Οργάνωση, κατάρτιση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των μαθητών με αναπηρία, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή ώστε να αντα- ποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών.

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:

Επίσκεψη, εξέταση, διάγνωση, παροχή οδηγιών για φαρμακευτική ή κλινική αγωγή, παραπομπή για ακτινολογικές, μικροβιολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις των περιθαλπόμενων.

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας και προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον, προαγωγή της πνευματικής, ψυχοκοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των ωφελούμενων με βάση τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθοδήγηση και συντονισμός δραστηριοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, παρεμβάσεις με σκοπό την ενδυνάμωση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους μέσω της ενίσχυσης των προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που προάγουν στάσεις και συμπεριφορές και οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές, ενημέρωση των ατομικών φακέλων των ωφελούμενων και σύνταξη των κοινωνικών εκθέσεών τους, εκτέλεση των καθηκόντων του Κοινωνικού Λειτουργού σύμ- φωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας, τήρηση του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων και των οικογενειών τους.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

Εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση και έλεγχος έργων επέκτασης, βελτίωσης, επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρο- μηχανολογικού εξοπλισμού του φορέα.

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και νοητικών ικανοτήτων των μαθητών, κα- θώς και συναισθηματική καλλιέργειά τους για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για την ζωή και την κοινωνία, καλλιέργεια και διερεύνηση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων τους για την απόκτηση δεξιοτήτων και ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

Άσκηση των καθηκόντων του Παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής εντός του πλαισίου των παγκόσμιων διακηρύξεων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητάς του, συμμετοχή και προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών, συνεργασία με το προσωπικό των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, με τα θεσμικά όργανα και τα μέλη της κοινότητας για την προώθηση της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ΑμεΑ.

Ειδικότερα για το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ:

Παροχή υπηρεσιών πρώιμης / έγκαιρης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε κωφά και βαρήκοα βρέφη και νήπια, στήριξη οικογενειών κωφών παιδιών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα έγκαιρης εκπαιδευτικής παρέμβασης, συνεργασία με σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής, συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες ανίχνευσης και αξιολόγησης της βαρηκοΐας, εκπαίδευση και στήριξη κωφών / βαρήκοων ατόμων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Υποστήριξη των ηλεκτρονικών συστημάτων και των δικτύων πληροφορικής, σχεδιασμός και υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιακών δικτύων, παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της πληροφορικής, σύνταξη προτάσεων τεχνολογικής αναβάθμισης, οργάνω- ση, κατάρτιση και διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

Δημιουργία ευνοϊκών ευκαιριών για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή των κινητικών εμπειριών των εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία, μετάδοση των κατάλληλων γνώσεων στον εκπαιδευόμενο σχετικά με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του, τη σωματική και πνευματική υγεία, καθοδήγηση και συντονισμός δραστηριοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ:

Μέριμνα για την εφαρμογή των αρχών της επιστήμης της Ψυχολογίας στην εκπαίδευση, προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής γνωστικής ανάπτυξης και της συναισθηματικής ισορροπίας των ωφελούμενων, ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενίσχυση της προαγωγής προσωπικών και ομαδικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών, υποβολή προτάσεων λειτουργικών διεξόδων για την αντιμετώπιση των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών, ενημέρωση των ατομικών φακέλων των ωφελούμενων και σύνταξη των ψυχολογικών εκθέσεών τους, εκτέλεση των καθηκόντων του Ψυχολόγου σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας, τήρηση του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα:
– Για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευ- τικής σε άτομα και ευάλωτες ομάδες μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας του φορέα, όπως ποινική διαμεσολάβηση, ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικών γραμμών, δομές μεταβατικής φιλο- ξενίας αστέγων και γυναικών θυμάτων βίας κ.ά.

– Για το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ:

Ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη των κωφών / βαρήκοων ατόμων προκειμένου να διευκολύνονται στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση, ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών παιδιών με κώφωση / βαρηκοΐα σε όλο το φάσμα των ηλικιών και κατά τα στάδια της πρώιμης παρέμβασης, μετάβασης στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση και εφηβεία.

ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ:

Σύνταξη του προγράμματος συσσιτίου, έλεγχος σε συνεργασία με τον μάγειρα της ποι- ότητας των προμηθευόμενων τροφίμων και παροχή οδηγιών για την παρασκευή των μερίδων του συσσι- τίου, μέριμνα για την ικανοποιητική και υγιεινή σίτιση των περιθαλπόμενων.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ:

Υποβοήθηση του έργου των υπεύθυνων στη λήψη αποφάσεων, διαχείριση εγγράφων, αλληλογραφίας, πρωτοκόλληση στο ηλεκτρονικό σύστημα, εξυπηρέτηση πολιτών, τήρηση αρχείων, μελέτη των οικονομικών αναγκών του οργανισμού και εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εισήγηση των αναγκαίων τροποποιήσεων, έλεγχος της λογιστικής κίνησης με την άσκηση διαρκών προληπτικών ελέγχων πιστοποίησης της εύρυθμης οικονομικής λειτουργίας, τήρηση των απαιτούμενων αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών του προσωπικού, εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού και λοιπών αποζημιώσεων, κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, τήρηση των λογιστικών βιβλίων, είσπραξη των εσόδων του οργανισμού.

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ:

Αξιολόγηση των αναπτυξιακών, λειτουργικών και αισθητικοκινητικών δεξιοτή- των των εκπαιδευόμενων με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές, προσδιορισμός των αναγκών τους και καθο- ρισμός των στόχων αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών κ.ά.) που βοηθούν στην κοινωνική προσαρμογή τους, παρακολούθηση και περιοδική εξέταση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και ενημέρωση των γονέων για την εξέλιξή των εκπαιδευό- μενων και για το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα εργοθεραπείας, εκτέλεση του προγράμματος εργοθεραπείας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ατομικά ή σε μικρές ομάδες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας και προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον, προαγωγή της πνευματικής, ψυχοκοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των ωφελούμενων με βάση τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθοδήγηση και συντονισμός δραστηριοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, παρεμβάσεις με σκοπό την ενδυνάμωση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους μέσω της ενίσχυσης των προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που προάγουν στάσεις και συμπεριφορές και οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές, ενημέρωση των ατομικών φακέλων των ωφελούμενων και σύνταξη των κοινωνικών εκθέσεών τους, εκτέλεση των καθηκόντων του Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας, τήρηση του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε άτομα και ευάλωτες ομάδες μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας που υλοποιεί ο φορέας, όπως πρόγραμμα ποινικής διαμεσολάβησης, δομές μεταβατικής φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων κ.ά.

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ:

Υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα όπως, σύνταξη, τροποποίηση, υποβολή έγκρισης προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών, λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως εισπράξεων και πληρωμών, έκδοση γραμματίων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, έγκαιρη καταβολή αποδοχών, χειρισμός διπλογραφικού συστήματος λογι- στικής κ.λπ.

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ:

Περιοδική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων με προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, σίτισης, ομιλίας, φωνής (με ομιλία ή εναλλακτικές μεθόδους), σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αποκατάστασης, συνεργασία με τους γονείς των εκπαιδευόμενων και καθοδήγησή τους για το χειρισμό των προβλημάτων επικοινωνίας, λόγου, σίτισης, ομιλίας και φωνής του τέκνου τους, εκτέλεση του προγράμματος λογοθεραπείας σε ιδιαίτερο χώρο σε ατομική ή μικροομαδική βάση.

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Παροχή περίθαλψης στους ασθενείς σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών, και ενημέ- ρωση του ιατρικού προσωπικού και του Διευθυντή για την πορεία της ασθένειάς τους.

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Παροχή υποστήριξης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και συντήρησης δικτύων.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ:

Παροχή φροντίδας στα βρέφη και νήπια σε θέματα ατομικής υγιεινής και βοήθειας για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική).

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων/ωφελούμενων/φιλοξενούμενων σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους, μέριμνα για την αγωγή και προαγωγή της υγείας με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωσή της, συμμετοχή στον έλεγχο και παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του περιβάλλοντος διαμονής/περίθαλψης/εκπαίδευσης (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια), παροχή συστάσεων στους εμπλεκόμενους, λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία τους, παροχή πρώτων βοηθειών στους εκπαιδευόμενους/ωφελούμενους/φιλοξενούμενους, αντιμετώπιση αιφνίδιων αδιαθεσιών, ασθενειών ή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ανάληψη του νοσηλευτικού έργου (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία με τον διευθυντή ή τον προσωπικό γιατρό τους, συνοδεία του ωφελούμενου κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα, υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές ανάγκες τους (χρήση τουαλέτας, ατομι- κής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης) και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησή τους, παροχή συμβουλευτικής στους γονείς σε θέματα υγείας, διοργάνωση σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του φορέα στο πλαίσιο της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ:

Παροχή ατομικής υποστήριξης στους εξυπηρετούμενους βάσει των ανα- γκών τους, μέριμνα για την παρακολούθηση της υγείας, της διατροφής, της ατομικής υγιεινής, της καθα- ριότητας και της διασφάλισης κάθε ευνοϊκής συνθήκης για την ανάπτυξη και την ομαλή διαβίωση των ανήλικων, συνοδεία στη μεταφορά – μετακίνησή τους εκτός του ιδρύματος, υποβοήθηση στη μελέτη και υπόδειξη υγιών προτύπων σε όλους του τομείς των σχέσεων και της κοινωνικής ζωής.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ:

Διοικητική / οικονομική υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου των διοικητικών / οικονομικών υπηρεσιών των φορέων.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ:

Επιμέλεια και έλεγχος του βασικού εξοπλισμού υγιεινής και καθαριότητας δωματίων και λοιπών χώρων, οργάνωση γενικής καθαριότητας σε συνεργασία με τα παιδιά, καθορισμός του εβδομαδιαίου προγράμματος της δομής, διανομή βασικών αγαθών, έλεγχος της διαθεσιμότητας των αγαθών και καταγραφή τους, έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων, των χώρων αποθήκευσής τους, του χώρου φαγητού, της κουζίνας και των σκευών, παραλαβή των γευμάτων από την τροφοδοσία, προετοιμασία και σερβίρισμα των γευμάτων στις προκαθορισμένες ώρες, μέριμνα για τη σωματική υγιεινή των παιδιών, φροντίδα για τις ανάγκες σε ρουχισμό, τη διανομή και την καθαριότητά του, προετοιμασία βραδινού ύπνου και φύλαξη / επιστασία κατά τις βραδινές ώρες, παρακολούθηση της καλής υγείας των παιδιών, ενημέρωση των ιατρών και συνοδεία τους σε περίπτωση ανάγκης σε ιατρούς ή/και νοσοκομεία, χορήγηση ιατροφαρμακευτικής αγωγής κατόπιν υποδείξεων των ιατρών, μέριμνα για την 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφάλειας των φιλοξενούμενων καθώς και της νυχτερινής φύλαξης κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, διαχείριση κρίσιμων ή επειγόντων περιστατικών κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ενημέρωση του υπεύθυνου και εφαρμογή των παρεχόμενων οδηγιών, πρωινή προετοιμασία και συνοδεία των παιδιών (αν κριθεί απαραίτητο) στο σχολείο, υποβοήθηση των φιλοξενούμενων στις βασικές τους ανάγκες και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησή τους, ανάληψη δράσεων δημιουργικού χαρακτήρα ατομικά ή σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό, υποστήριξη του σχολικού διαβάσματος, καθώς και των εκπαιδευτικών / εξωσχολικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ:

Μέριμνα για την καλή λειτουργία του μαγειρείου και την έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο, για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους μαγειρείου και φαγητού, για το σερβίρισμα του φαγητού, για την καθαριότητα, συντήρηση, σωστή χρήση και φύλαξη των μαγειρικών σκευών και λοιπών ειδών εστίασης.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ:

Οδήγηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων / λεωφορείων και μεταφορά των ωφελούμενων και του προσωπικού των παραρτημάτων και της κεντρικής υπηρεσίας, μέριμνα για την ασφάλιση, τους ελέγχους, τα πιστοποιητικά, την ορθή συντήρηση και λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων.

ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ:

Εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και σύμφωνα με τις επιστημονικές και επαγγελματικές δεοντολογικές αρχές της ειδικότητας, συμμετοχή και προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές τους ανάγκες και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ):

Υλοποίηση της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπου αυτή απαιτείται, κατασκευή, επισκευή, έλεγχος και συντήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, εκτέλεση βοηθητικών εργασιών όπως κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων κ.λπ., μεταφορά υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού του.

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ):

Επισκευή, έλεγχος και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ):

Κατασκευή, επισκευή, έλεγχος και συντήρηση των υδραυ- λικών εγκαταστάσεων.

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:

Υποβοήθηση της προετοιμασίας γευμάτων, διανομή γευμά- των, συγκέντρωση και καθαρισμός των ειδών εστίασης.

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Μέριμνα για την ασφαλή παραλαβή, ευπρεπή μετα- φορά και τοποθέτηση των περιθαλπόμενων, φροντίδα για την καλή λειτουργία και την καθαριότητα των μέσων εργασίας τους, υποβοήθηση του έργου του νοσηλευτικού προσωπικού κατά την εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων σε ασθενείς κλινήρεις και μη, μεταφορά των δειγμάτων για παρακλινικές εξετάσεις, υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές τους ανάγκες και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ , και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 42 – 11.12.2019  

__________________

Δείτε σχετικά

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ 
Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων καθηγητών
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση