Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Σύμβουλος Καθηγητής ΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Σύμβουλος Καθηγητής ΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού στο πλαίσιο του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2021-2022″.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4365 – 22.09.2021 η υπ. αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/ 109496/Δ4 απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή “Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του “Συμβούλου Καθηγητή” στο πλαίσιο του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2021-2022″.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 4365 – 22.09.2021 Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του “Συμβούλου Καθηγητή” στα ΕΠΑΛ

_____________

Σύμφωνα μ αυτήν
Ο θεσμός του “Συμβούλου Καθηγητή” στα ΕΠΑ.Λ. Αρμοδιότητες και καθήκοντα
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή».

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/ τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

2. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:
  • Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.
  • Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.
  • Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
  • Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/τριών.
  • Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
  • Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.
 Εφαρμογή
1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους,

με ευθύνη του/ της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας/μία εξ αυτών ως Συντονιστής/τρια.

2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου

που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για ενημέρωση.

3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της,

η ομάδα των εκπαιδευτικών οργανώνει, δια του/της Συντονιστή/τριας της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α΄ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Κάθε μαθητής/τρια της Α΄ τάξης

ανατίθεται από τον/ τη συντονιστή/τρια της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», ο/η οποίος/α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε «Σύμβουλος – Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε μαθητές/τριες, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Κατά την κατανομή των μαθητών/τριών σε «Συμβούλους- Καθηγητές», ο/η συντονιστής/τρια μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»: (α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή/τριας ή Υποδιευθυντή/τριας στη σχολική μονάδα.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»

πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/τρια, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία.

Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»

παραλαμβάνει το/τη μαθητή/τρια από την τάξη του και τον/την επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»,

κατά την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει το/τη μαθητή/τρια για τη δράση και ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»

τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/τριας και διαμεσολαβεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/τριας.

Ο «Σύμβουλος – Καθηγητής»,

σε καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει τον ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος – Καθηγητής» ή η ομάδα των «Συμβούλων – Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/τρια του σχολείου και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Αποτίμηση και Ανατροφοδότηση της δράσης – Προσωπικά Δεδομένα
1. Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών»

ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/ τις μαθητές/τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της.

Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο/η Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς.

2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς

η ομάδα συνεδριάζει για την αποτίμηση της δράσης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμβουλος – Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσής της.

Κάθε «Σύμβουλος – Καθηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την καταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/τριών, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Δείτε επίσης

Προσεχώς: Προσλήψεις Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ-Θεσμός “Συμβούλου-Καθηγητή”-Εναλλακτική Ενισχυτική ΕΠΑΛ
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία ΕΠΑΛ 2021-22: Στα μαθήματα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά
Καθήκοντα-αρμοδιότητες Ψυχολόγων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-22

Δείτε ακόμη

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Οργάνωση λειτουργίας-Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων-Κ.Λ.-εκπ/κών ΕΑΕ-Συντονιστή ΣΔΕΥ-Προέδρου ΕΔΥ-Γραμματέα
 Μαθητές ειδικών σχολείων-self test: Δεν είναι υποχρεωτικός ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση