Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωμοδότηση ΝΣΚ ανάκλησης προσλήψεων αναπληρωτών και αναζήτησης αποδοχών ως αχρεώστητα καταβληθείσες | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωμοδότηση ΝΣΚ ανάκλησης προσλήψεων αναπληρωτών και αναζήτησης αποδοχών ως αχρεώστητα καταβληθείσες, σε ερώτημα του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ ανάκλησης προσλήψεων

“Η Διοίκηση (δια του Διευθυντή εκάστης οικείας Π.Δ.Ε.) δύναται (κατά διακριτική ευχέρεια) αλλά με αιτιολογημένη απόφαση, να ανακαλέσει τις πράξεις/αποφάσεις που εξέδωσαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) εντός της τελευταίας πενταετίας για την πρόσληψη αναπληρωτών κλάδου ΔΕ1 Ε.Β.Π., οι οποίοι δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού του κλάδου”.

Αυτό ήταν ένα μέρος της απάντησης του Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) δια Γνωμοδοτήσεώς του σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα

Ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης/Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το:

Αν θα πρέπει να ανακληθούν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων προσλήψεις αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο για την ένταξή τους στον κλάδο και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα

α) Αν η ανάκληση αυτή θα αφορά στο σύνολο των προσλήψεων ως και σε ποιο βάθος χρόνου θα εκτείνεται αυτή και

β) αν η αρμόδια για την πληρωμή τους υπηρεσία ήτοι το ΕΣΠΑ θα πρέπει να ζητήσει από τους εμπλεκόμενους τις ληφθείσες συμβατικές αποδοχές ως αχρεώστητα καταβληθείσες.

Η περίληψη της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ

“Δυνατότητα ή μη ανάκλησης πράξεων προσλήψεων αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο για την ένταξή τους στον κλάδο. Αναζήτηση ή μη των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως”.

Η Διοίκηση (δια του Διευθυντή εκάστης οικείας Π.Δ.Ε.) δύναται (κατά διακριτική ευχέρεια) αλλά με αιτιολογημένη απόφαση, να ανακαλέσει τις πράξεις/αποφάσεις που εξέδωσαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) εντός της τελευταίας πενταετίας για την πρόσληψη αναπληρωτών κλάδου ΔΕ1 Ε.Β.Π., οι οποίοι δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού του κλάδου,

ενώ για τη νομική θεμελίωση της ανάκλησης, για την ίδια ως άνω αιτία, των πέραν της πενταετίας εκδοθεισών πράξεων/αποφάσεων πρόσληψης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση με επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος ή δόλιας συμπεριφοράς του διοικουμένου.

Σε κάθε περίπτωση, η λόγω της ανάκλησης αναδρομική εξαφάνιση της παράνομης διοικητικής πράξης επιφέρει ως αυτόθροη συνέπεια, τη διαγραφή της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στον ίδιο κλάδο εντός του διαστήματος που αφορά η ανακαλούμενη πράξη (ομόφ.).

Σε περίπτωση ανάκλησης, κατά διακριτική ευχέρεια, των προαναφερομένων παρανόμων πράξεων, εναπόκειται στη Διοίκηση να κρίνει αν συντρέχουν κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση ή μη των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, στους μη νόμιμα προσληφθέντες αναπληρωτές του κλάδου ΔΕ1 Ε.Β.Π. σε εκτέλεση άκυρων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης (πλειοψ.).

Δείτε αναλυτικά τη Γνωμοδότηση 232-2019 ΝΣΚ για τη δυνατότητα ή μη ανάκλησης πράξεων προσλήψεων αναπληρωτών ΕΒΠ

______________________

Στοιχεία Γνωμοδότησης 232/2019

Διατάξεις : Ν 2817/2000Α3Π4γ, Ν 2817/2000Α3Π5γ, Ν 2817/2000Α3Π11, Ν 2817/2000Α4Π3, Ν 3699/2008Α15Π1, Ν 3699/2008Α18, Ν 3966/2011Α56Π5β, Ν 3699/2008Α23Π4, Ν 3699/2008Α34Π1β, Ν 3699/2008Α35Π1, Ν 3699/2008Α35Π3, ΥΑ ΥΠΠΕΘ 64055/Δ3/13-4-2017, Ν 4465/2017Α46Π1, Ν 4589/2019Α66Π1β, Ν 4589/2019Α67, Ν 4270/2014Α96, Ν 4270/2014Α152, Ν 4354/2015Α24
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή

Δείτε επίσης

Διορισθέντες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής | Ονόματα
ΕΕΠ και ΕΒΠ-Οριστικές Τοποθετήσεις: Αποφάσεις Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση