Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους με βάση τον νόμο 4823/2021, από το ΥΠΑΙΘ.

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ

Με το υπ. αριθμ. πρωτ.: 143445 /Δ3/9-11-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κου Κωνσταντίνου Τσαχαλά κοινοποιούνται στα ΚΕΔΑΣΥ και στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας, επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), βάσει του Νόμου 4823/2021.

Σύμφωνα με το έγγραφο
α) Όσες αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 ( 03-08-2021)

από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) και τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας με εισήγηση για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

 β) Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που εκδίδονται μεταγενέστερα από 03-08-2021

και εισηγούνται αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει αξιολογική έκθεση από τα (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), ως   έχοντα   την   αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, για την οποία συνεργάζονται με τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας και ενημερώνεται σχετικά η οικογένεια του μαθητή από τα ανωτέρα κέντρα για την τελική αξιολόγηση και εισήγηση από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 γ) Τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας εξακολουθούν να εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις με τη διαφορά ότι

εάν εισηγούνται προφορικές εξετάσεις, πλαίσιο φοίτησης, παράλληλη στήριξη, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τελική απόφαση αντικατάστασης ή και εισήγηση για παροχή περισσότερου χρόνου, χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή κλπ την έχει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στην αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση.

_______________

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ
Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων, βάσει του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8- 2021)»

Σε συνέχεια της ψήφισης του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας διαβιβάζουμε, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις

της παρ. 3 του Άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8- 2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπου αναφέρεται στις αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ισχύουν τα κάτωθι:

 • […] αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.
 • αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη).
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ίδιου Άρθρου, ισχύουν τα εξής:
 • Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 3 και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.
Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 8 του Άρθρου 53 ισχύουν τα εξής:
 • […]   Η   αναπηρία   και   οι   ειδικές    εκπαιδευτικές    ανάγκες    των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Τα ΚΕ.Π.Α., οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας δεν έχουν αρμοδιότητα, για τα ζητήματα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 • […] Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας έχουν μόνιμη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη.
Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 4. β), 5, 8 του Άρθρου 54 ισχύουν τα εξής:
 • […] 1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές   Επιτροπές    Πιστοποίησης    Αναπηρίας    και    μέχρις    ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.
 • […] 2. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό του  Εξατομικευμένου     Προγράμματος      Εκπαίδευσης      (Ε.Π.Ε.) των      μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνεργάζονται με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.[…]
 • β) […] Στο Ε.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνονται και οι ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή αναγκαίες εύλογες προσαρμογές, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις κάθε είδους εξετάσεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή. Κατά την κατάρτιση του Ε.Π.Ε. εξαντλούνται οι δυνατότητες, προκειμένου η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνεται στο Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται, ως τελευταία επιλογή, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
 • Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,  οι     γονείς     ή     κηδεμόνες δύνανται     να     προσφύγουν     στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. […] Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 • Για ζητήματα που αφορούν διαδικασίες εξετάσεων οι σχολικές μονάδες, καθώς και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και οι Ε.Δ.Ε.Α..
Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ
Σύμφωνα με τη διάταξη του   Άρθρου 234: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ ισχύουν τα εξής:
 • Διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του ( 03-08- 2021). Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 
Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ
Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι:

α) Όσες αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 ( 03-08-2021) από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) και τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας με εισήγηση για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

 β) Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που εκδίδονται μεταγενέστερα από 03-08-2021 και εισηγούνται αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει αξιολογική έκθεση από τα (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), ως   έχοντα   την   αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, για την οποία συνεργάζονται με τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας και ενημερώνεται σχετικά η οικογένεια του μαθητή από τα ανωτέρα κέντρα για την τελική αξιολόγηση και εισήγηση από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 γ) Τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας εξακολουθούν να εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις με τη διαφορά ότι εάν εισηγούνται προφορικές εξετάσεις, πλαίσιο φοίτησης, παράλληλη στήριξη, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τελική απόφαση αντικατάστασης ή και εισήγηση για παροχή περισσότερου χρόνου, χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή κλπ την έχει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στην αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση.

Δείτε σε μορφή pdf Επισημάνσεις για την έκδοση και ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα ΚΕΔΑΣΥ

Δείτε επίσης

Οδηγός ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια
Κατανομή Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών-Εγγραφο για δημιουργία ομάδων γενικών σχολείων
Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών γενικών σχολείων-Πρόγραμμα covid | ΦΕΚ
Αποφάσεις πρόσληψης ειδικής πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-ΤΥ-Παράλληλη Στήριξη

Πριν φύγετε

Κεραμέως: Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση