Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές των υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις υπαλλήλων ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Παραπομπή στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις υπαλλήλων ατόμων με αναπηρία.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Τα ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

α) Αν, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/7018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/Τ. ΑΣΕΠ/2-2-2018) και ενόψει του διορισμού των περιλαμβανομένων στους πίνακες διοριστέων ατόμων της ειδικής κατηγορίας των ΑΜΕΑ, υποχρεούνται ή όχι οι αρμόδιοι για τον διορισμό φορείς να προχωρήσουν στον διορισμό επιτυχόντων για την πιστοποίηση της υγείας των οπαίων ανακύπτουν ερωτήματα με βάση το περιεχόμενο των πρσκομιζομένων ιατρικών βεβαιώσεων, και σε καταφατική περίπτωση αν είναι ή όχι δυνατά να περιορίζονται τα προς άσκηση καθήκοντα του κλάδου, στον οποίο εντάσσεται ο διοριζόμενος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προσκομιζόμενες ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις βεβαιώσεις πιστοποίησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ.

β) Αν είναι δυνατή η παραπομπή των υποψηφίων προς διορισμό στις Υγειονομικές Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τής παρ. 10 ίου άρ. 165 του Υπαλληλικού Κώδικα (V.3528/20Q7), σε περίπτωσή που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και ιατρικές βεβαιώσεις δεν προκύπτει η υγεία και η φυσική κοταλληλότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

γ) Ποιες είναι οι περαιτέρω ενέργειες. στις οποίες θα πρέπει να προβεί η Διοίκηση σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς διορισμό δεν διαθέτει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα κατ’ άρθρο 7 τού Υπαλληλικού Κώδικα και κατά το αντίστοιχο άρθρο 14 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).

δ) Αν, ενόψει των διατάξεων .του άρθρου 14 παρ. 6γ του ν. 2190/1994, το ΑΣΕΠ είναι ή όχι αρμόδιο να προβαίνει, πέραν αποκλειστικά της μοριοδότησης του ποσοστού αναπηρίας και στον έλεγχο της καταλληλότητας του υποψηφίου βάσει των σχετικών βεβαιώσεων του ΚΕΠΑ, ιδίως στις περιπτώσεις που στις βεβαιώσεις αυτές αναφέρεται ότι ο υποψήφιος είναι ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή πάσχει οπό πάθηση που δεν του επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης επιλογής του.

Περίληψη Γνωμοδότησης

α) Οι αρμόδιοι για το διορισμό φορείς οφείλουν να παραπέμψουν τα υποψήφια για διορισμό άτομα με αναπηρία στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3584/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 4 του ν. 4674/2020 (ομόφωνα).

β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ότι υποψήφιο για διορισμό άτομο με αναπηρία δεν διαθέτει το προσόν της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, ο διορισμός δεν είναι δυνατός και το αρμόδιο διοικητικό όργανο οφείλει να εκδώσει σχετική αιτιολογημένη πράξη (ομόφωνα).

γ) Το ΑΣΕΠ δεν είναι αρμόδιο από το άρθρο 14 παρ. 6γ του ν. 2190/1994 να πιστοποιεί την ύπαρξη ή μη του προσόντος της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας υποψηφίου για διορισμό ατόμου με αναπηρία, με βάση τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας του από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ (ομόφωνα).

Γνωμοδότηση ΝΣΚ
Στοιχεία Γνωμοδότησης

Διατάξεις : Ν 3584/2007Α9, Ν 3584/2007Α11, Ν 3584/2007Α14, Ν 3528/2007Α164, Ν 3528/2007Α165, Ν 3528/2007Α166, Ν 3528/2007Α167, Ν 4674/2020Α48Π2, Ν 4674/2020Α48Π3, Ν 4674/2020Α48Π4, Ν 4674/2020Α48Π5, Ν 2190/1994Α14Π6γ, Ν 2190/1994Α16, Ν 2190/1994Α17, Ν 2190/1994Α18, Ν 4440/2016Α25Π6, Ν 4604/2019Α84Π6γ, Ν 4479/2017Α24Π1

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ

Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή

Δείτε ολόκληρη τη Γνωμοδότηση 88-2020: “Παραπομπή στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις δημοτικών υπαλλήλων ατόμων με αναπηρία”

Δείτε επίσης

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2020: Χώροι – πλήθος ωφελουμένων
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ειδικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας | Εγκύκλιοι
ΟΛΜΕ για διορισμούς και Τμήματα Ενταξης: Αδικίες στη λειτουργία των ΤΕ από την τροπολογία του ν.4638/2019
Μικροί ήρωες ΕΝΕΕΓΥΛ Κατερίνης: “Special Souls in English Lessons”-card game στη θάλασσα | VIDEO
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση