Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με διευκρινιστικές οδηγίες.

Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3176 /17730/28-11-2022 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ Βορίδη παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις Γνωμοδοτήσεις υπ. αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 276/2015 του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας.

Η Γνωμοδότηση 34/2016 του Ε ΄Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρεται σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και τον χρόνο κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Αναλυτικά – Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Θέμα: Γνωμοδοτήσεις αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων.

Σχετ: 1. Η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3134/5007/29-4-2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΠΦ46ΜΤΛ6-ΧΩ3) εγκύκλιος, 2. Το αρ. πρωτ. οικ.2/122183/ΔΕΠ/16-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 3. Το αρ. πρωτ. 74143/30-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 4. Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.66/2836/35852/19-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αρ.1 εγκυκλίου και κατόπιν διάφορων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 9 του ν. 4831/2021 «6. Η γνωμοδότηση, μετά την υπογραφή της, σύμφωνα με την παρ. 2, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων και σε απάντηση των αρ. 2 και 3 σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ μετά την αποδοχή τους είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων, για τις οποίες επιλήφθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ως εκ τούτου οι διατάξεις που αφορούν την κάθε περίπτωση υπαλλήλου, θα εφαρμοστούν βάσει της ερμηνείας που δόθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, χωρίς να ασκεί επιρροή το πότε έγιναν αποδεκτές από το αρμόδιο όργανο.

Περαιτέρω και για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των εν λόγω γνωμοδοτήσεων, διευκρινίζονται τα εξής :

1. Γνωμοδότηση 276/2015 του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 276/2015 του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011 και ήδη τις διατάξεις των αρ. 80-82 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 80 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ορίζεται ότι «4. … Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη.» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 32528/2007) όπως ισχύει), «4.…Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο το διδακτορικόδίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.»

Συναφώς, στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016 (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του πλεονάζοντος χρόνου που διαθέτει ο υπάλληλος. Σε κάθε περίπτωση οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ή τα διδακτορικά διπλώματα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και ισότιμοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

2. Γνωμοδότηση 34/2016 του Ε ΄Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 34/2016 του Ε ΄Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα θεωρείται: α) Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. β) Ο χρόνος κτήσης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφόσον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγγελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου θεωρείται ότι έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει διανυθεί με αυτόν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 – Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας – του Υ.Κ.

«1.Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται….3. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ          

Με τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ ερμηνεύτηκε ότι σε κάθε περίπτωση για την υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου κατά την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 70 του Υ.Κ. ή για την κατάταξη σε βαθμό κατά την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 80 έως 82 του Υπαλληλικού Κώδικα, κρίσιμος χρόνος είναι η κατάθεση του σχετικού τίτλου στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων σπουδών, είχαν καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση (Σ.Α.Ε.Π.). πριν από την 1η-1-2016, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κατάταξη του συνόλου των υπαλλήλων στο ισχύον βαθμολόγιο του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 27 του ν. 4369/2016, για τους υπαλλήλους αυτούς θα πρέπει να γίνει εκ νέου βαθμολογική κατάταξη κατά την 1η-1-2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4369/2016 (μεταβατικές διατάξεις) και τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις σχετικές γνωμοδοτήσεις. Σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/30-3-2016 (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) εγκύκλιος.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις αποφάσεις ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, η Διοίκηση προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, θα πρέπει στη Βεβαίωση ή απόφαση αυτή να προβλέπεται σαφώς η κατηγορία του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ), με τους αποφοίτους των οποίων οι υπάλληλοι έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς εφαρμοστέες είναι κατ΄ αρχήν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (αρ. 80 του Υ.Κ.) και του προσοντολογίου (Π.Δ. 50/2001), που συνάδουν προς το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής.

Σε ό,τι αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόπιν της αποδοχής των εν λόγω Γνωμοδοτήσεων, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της επικοινωνίας μας με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, με το αρ. πρωτ. 2/142570/ΔΕΠ/7-11-2022 έγγραφό του, μας γνώρισε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Γνωμοδότηση 276/2015:

Σύμφωνα με την αρ. 276/2015 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, όχι όμως και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και σε ό,τι αφορά στην αναδρομική μισθολογική κατάταξη σε προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο λόγω κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του οποίου έχει αναγνωρισθεί η επαγγελματική ισοδυναμία από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν), το οποίο διαδέχθηκε το ΣΑΕΠ, καθώς και στο χρονικό σημείο από το οποίο θα ισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα από την προωθημένη μισθολογική εξέλιξη , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Α. Αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι την 31/12/2015 (ν. 4024/2011).

Κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι ρυθμίσεις του ν. 4024/2011, οι υπάλληλοι στοιχειοθετούσαν το δικαίωμα προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως εκ τούτου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης ανέτρεχαν στην ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης.

Συνεπώς για τις περιπτώσεις που είχε κριθεί μέχρι 31/12/2015 η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνίας της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου κατά τις κείμενες διατάξεις. Για τις περιπτώσεις που δεν είχε κριθεί η συνάφεια μέχρι 31/12/2015, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογικού νόμου (ν.4354/2015), δηλαδή από 1/1/2016.

Β. Αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μετά την 1η/1/2016 (ν. 4354/2015)

Για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μετά την 1η/1/2016, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ.9 του ν. 4354/2015, καθώς και οι οδηγίες της αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛΡΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ. των υπαλλήλων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των εν λόγω τίτλων είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας στον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο κρίνει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου. Επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα της προωθημένης μισθολογικής κατάταξης θα αρχίσουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων (2016- 2017), τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύσουν από 1/1/2018.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ            

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

Ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με τις οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο στην Υπηρεσία μας δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα.

Ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015, θα απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών λόγω αρμοδιότητας.

Ερωτήματα, τα οποία ανακύπτουν σχετικά με τις βεβαιώσεις- αποφάσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι και έχουν καταθέσει στις Υπηρεσίες, από τις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, οι φορείς θα απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα ζητείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων, π.χ. πρακτικά συνεδρίασης του αρμόδιου Συμβουλίου.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ-θέσεις: 5.124 διορισμοί-Πίνακας με την κατανομή από το Υπ. Εσωτερικών 

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Αιτήσεις 2 έως 20.12-Εξεταστέα ύλη-Τυπικά προσόντα | ΦΕΚ 

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ | ΦΕΚ 

ΑΣΕΠ-Μητρώο: Πότε διαγράφονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στις διαδικασίες 

Πριν φύγετε

 Πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού: Διάταξη στο νόμο 4997/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση