Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Π.Χ για συστήματα βιντεοεπιτήρησης δημοσίων αρχών σε δημόσιους χώρους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης από δηµόσιες αρχές σε δηµόσιους χώρους. 

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης την 25- 06-20 σε συνέχεια των από 05-05-20, 12-05-2020 και 26-05-20 συνεδριάσεων, προκειµένου να εκδώσει Γνωµοδότηση για το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος κατ’ εφαρµογή των άρθρων 13 παρ. 1 περ. γ’ και 67 παρ. 2 του ν. 4624/19, σχετικά µε τη χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης από δηµόσιες αρχές σε δηµόσιους χώρους.

Εγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2566/09-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ετέθη υπόψη της Αρχής σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τη «χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους», προκειµένου η Αρχή να γνωµοδοτήσει κατ’ εφαρµογή του2 άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 3917/2011 και 13 παρ. 1 περ. γ’ και 67 παρ. 2 του ν. 4624/2019.

Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή είχε κατά το παρελθόν εξετάσει προτεινόµενα σχέδια διατάξεων – τροπολογιών του ν. 2472/1997, καθώς και αιτήµατα διατύπωσης συγκεκριµένων νοµοθετικών προτάσεων για τη ρύθµιση της χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε δηµόσιους χώρους, επί των οποίων εξέδωσε τις υπ’ αριθ. 1/2009 και 2/2010 Γνωµοδοτήσεις της Ολοµέλειας αυτής, τις οποίες λαµβάνει υπόψη και αναφέρεται σε αυτές στο µέτρο που προσιδιάζουν στα θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε το υπό εξέταση σχέδιο.

Οριοθέτηση γενικού πλαισίου

Η Αρχή µε τις προαναφερόµενες Γνωµοδοτήσεις της είχε οριοθετήσει το απαιτούµενο γενικό πλαίσιο επιτρεπόµενης και θεµιτής επεξεργασίας δεδοµένων εικόνας ή και ήχου από δηµόσιους χώρους, ενώ η προτεινόµενη µε την υπ’ αριθ. 2/2010 Γνωµοδότησή της νοµοθετική ρύθµιση επί του ζητήµατος υιοθετήθηκε εν πολλοίς και αποτυπώθηκε στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3917/2011.

Ποιοι παρέστησαν στη συνεδρίαση της Αρχής

Παρέστησαν o Προέδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, τα τακτικά µέλη Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, ως εισηγητές, τα τακτικά µέλη Χαράλαµπος Ανθόπουλος, Ελένη Μαρτσούκου και το αναπληρωµατικό µέλος Γρηγόριος Τσόλιας, επίσης ως εισηγητής. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, µε εντολή του Προέδρου, οι Κων/νος Λιµνιώτης και Καλλιόπη Καρβέλη, βοηθοί εισηγητών, οι οποίοι παρείχαν τις απαιτούµενες διευκρινήσεις και αποχώρησαν προ της συζήτησης για τη λήψη γνωµοδότησης. Παρέστη επίσης η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, ως γραµµατέας.

Δείτε τη Γνωμοδότηση 3-2020 της ΑΠΔΠΧ  για χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης από δηµόσιες αρχές σε δηµόσιους χώρους.

Δείτε επίσης

Εκθεση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Αναφορές στο χώρο Υγείας και Παιδείας
Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Διαβούλευση και εκτίμηση αντικτύπου θέλει η διάταξη για ζωντανή μετάδοση μαθήματος

Πριν φύγετε

Επιτροπή για σχολική βία και εκφοβισμό: Προστέθηκαν άλλα 2 μέλη | Νέο ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση