Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γραπτός διαγωνισμός: Νέα απόφαση ΑΣΕΠ τροποποιεί άρθρα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γραπτός διαγωνισμός: Νέα απόφαση ΑΣΕΠ που τροποποιεί άρθρα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο διαγωνισμό – Το ΦΕΚ.

Γραπτός διαγωνισμός

Τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) τροποποιεί η υπ. αριθμ. 23727//01/2022 Απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ κου Αθανάσιου Παπαϊωάννου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5701/7-11-2022.

Με την υπ. αριθμ. 23727//01/2022 Απόφαση τροποποιείται η κανονιστική απόφαση “Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό” (52/2022, Β’1320).

Συγκεκριμένα τροποποιούνται τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 16, 25, 26, 28 και 36 της κανονιστικής απόφασης 52/2022 “Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό” (Β’ 1320) και αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021.

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων (Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.).

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

6. Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο.

Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που θα κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά το Α’ στάδιο αίτησή τους.

Κατά το Β’ στάδιο επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά το Α’ στάδιο προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά το Α’ στάδιο.

7. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, κατά την ειδικότερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, ως ισχύει, εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο) και οι υποψήφιοι δηλώνουν μόνο τον/ τους κλάδο/ους – ειδικότητα/τες που υπάγονται καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα τους.

Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την πρόσκληση-προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες χωρίς όμως να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο (Β’ στάδιο).

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στη συνέχεια από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά την 1η φάση του σταδίου αυτού αίτησή τους.

Κατά τη 2η φάση του Β’ σταδίου επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά την 1η φάση προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά την 1η φάση του Β’ σταδίου

8. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, όταν προβλέπεται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση εξέτασης υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής, αφού προηγουμένως καταχωριστούν από τον υποψήφιο στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π.

9. Η ηλεκτρονική αίτηση (με ή χωρίς δικαιολογητικά) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

10. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εάν ένα από τα προσόντα του υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η γνώση ξένης γλώσσας, αποτελεί ταυτόχρονα και βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης και απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατάταξή του σε συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τόσο το πεδίο που αντιστοιχεί στο βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, όσο και το πεδίο του κωδικού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο απαραίτητο πρόσθετο προσόν.

Παράλειψη συμπλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω πεδίων συνεπάγεται τη μη αναγνώριση του προσόντος του οποίου η συμπλήρωση παραλείφθηκε από το οικείο πεδίο.

11. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εκάστοτε αιτήσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που με την προκήρυξη έχει ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος, πλην του ηλεκτρονικού, τρόπος υποβολής δικαιολογητικών, αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινιστικών, μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της εκάστοτε ορισθείσας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

12. Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,

β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και

γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, τα οποία πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου.

Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του προσωρινού πίνακα απορριπτέων (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμένοι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω μοριοδοτούμενου προσόντος).

Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.

Οι υποψήφιοι που ενώ κλήθηκαν πριν από την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσκόμισαν τα δικαιολογητικά τους χωρίς το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό, τα οποία όμως δεν ελέγχθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. επειδή δεν έφθασαν σε επιλέξιμη σειρά, πρέπει να υποβάλουν στο Α.Σ.Ε.Π. το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό ευθύς ως αυτό καταστεί εφικτό.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

13. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, κατά την ειδικότερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, ως ισχύει, τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Α’ στάδιο).

Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την πρόσκληση-προκήρυξη τίτλους σπουδών και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. στο Β’ στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,

β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Α’ σταδίου και

γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν και εγγράφονται στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσόντος.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Β’ σταδίου (1η φάση).

14. Η ευθύνη της επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, ήτοι των στοιχείων ταυτοποίησης και διαμονής/επικοινωνίας, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π., είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας με υποψήφιο συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, ο οποίος δεν έχει επικαιροποιήσει εγκαίρως τα ανωτέρω στοιχεία.

Άρθρο 4

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας

1. Οι διαδικασίες διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού και πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της πρόσκλησης-προκήρυξης συμμετοχής ή της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

2. Η Κ.Ε.Δ. είναι τουλάχιστον πενταμελής και αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., το ένα εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος και από μέλη ή πρώην μέλη του, μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή ομότιμους Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου (Ε.Ε.Π. ή Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας) ή κρατικούς λειτουργούς των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

3. Στην Κ.Ε.Δ. ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του Α.Σ.Ε.Π. 4. Η Κ.Ε.Δ. έχει τη γενική ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως για τα ακόλουθα:

α) Tην εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωση του γραπτού διαγωνισμού και τη διεξαγωγή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 και της παρούσας.

β) Tην παροχή των κατάλληλων οδηγιών στις αρμόδιες επιτροπές ή στον υπεύθυνο για την εποπτεία και τον συντονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού γενικό επόπτη ή επόπτη εξετάσεων, στους προέδρους των εξεταστικών κέντρων, στους υπευθύνους των αιθουσών, στους επιτηρητές, βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και στα λοιπά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Tη συγκέντρωση των γραπτών των υποψηφίων κατά περιφερειακή ενότητα.

δ) Tην αποστολή των γραπτών των υποψηφίων στα Βαθμολογικά κέντρα.

ε) Tον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρίσεων των βαθμολογιών.

στ) Tην κλήση των υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών.

ζ) Tον έλεγχο της εφαρμογής των προβλεπομένων για τη συγκεκριμένη διαδικασία κριτηρίων, καθώς και της ορθής μοριοδότησης αυτών με βάση τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

η) Tον έλεγχο υλοποίησης τυχόν μεταβολών στην κατάταξη των υποψηφίων σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία και

θ) Tην κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων, καθώς και τη μέριμνα για την ανάρτηση αυτών στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

5. Στην περίπτωση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών, η Κ.Ε.Δ. έχει επιπλέον ως ευθύνη:

α) Nα καθορίζει τον αριθμό των καλουμένων στις διαδικασίες αυτές υποψηφίων έως την πλήρη κάλυψη του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων.

β) Nα συντάσσει πίνακα καλουμένων στις ως άνω διαδικασίες.

γ) Nα διαβιβάζει τον πίνακα αυτόν στην οικεία ειδική επιτροπή διενέργειας των πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών, στις περιπτώσεις που η πρόσθετη διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από ειδική επιτροπή.

δ) Nα παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών από την ως άνω ειδική επιτροπή και με αιτιολογημένη απόφασή της να αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

ε) Nα καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων, καθώς και πίνακα αποκλειόμενων υποψηφίων για όσους δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις και

στ) Nα μεριμνά για την ανάρτηση των ανωτέρω υπό στοιχείο ε) πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

6. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχουν συγκεκριμένες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες σχετικά με την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του κατά περίπτωση αναγκαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.

7. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε ειδικής επιτροπής μπορεί να ορίζονται και αναπληρωτές του προέδρου ή και των μελών για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Με απόφαση του προέδρου κάθε ειδικής επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α.

8. Οι λοιπές επιτροπές του διαγωνισμού έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Δ. και τις διατάξεις της παρούσας, των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας, γενικός επόπτης ή επόπτης εξετάσεων που εκτελεί το ανωτέρω έργο καθώς και γραμματέας αυτού.

9. Οι αρμόδιες επιτροπές ή ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων τηρούν συνοπτικά πρακτικά των ενεργειών τους.

10. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 για την υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Δ. ή των λοιπών επιτροπών και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται ως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

11. Μέλη της Κ.Ε.Δ., ειδικοί εισηγητές και γραμματείς/ βοηθοί γραμματείς απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Όμοιο κώλυμα έχει ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων και η σχετική δήλωσή τους κατατίθεται στον γραμματέα της επιτροπής πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων, αν έχει το ανωτέρω κώλυμα, το δηλώνει εγκαίρως στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος και ορίζει αυτόν που θα τον αναπληρώσει. Όμοιο κώλυμα έχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

Οι πράξεις που αφορούν στην επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των προσώπων αυτών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας.

Άρθρο 5

Χρόνος διεξαγωγής – Στάδια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο τόπος, ο χρόνος και το εν γένει χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση που από την προκήρυξη προβλέπεται βαθμολογία βάσης σε κάθε μάθημα/δοκιμασία, δύναται να ορίζεται ότι οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο πρώτο μάθημα/δοκιμασία του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο.

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού σε στάδια σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, στο πρώτο στάδιο εκδίδεται πρόσκληση προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτερο στάδιο εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Άρθρο 7

Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων υποψηφίων

1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ή λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τούτο προβλέπεται με την προκήρυξη.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος του παραβόλου διενεργείται αυτόματα κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου.

2. Οι πίνακες αποκλειομένων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Στους πίνακες αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες εξετάζονται από αρμόδιο όργανο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Οι αλφαβητικές καταστάσεις συμμετεχόντων καθώς και οι προς συμπλήρωση καταστάσεις παρόντων – απόντων των υποψηφίων που αντιστοιχούν, αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. στα εξεταστικά κέντρα. Παράλληλα, αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού, προκειμένου να διαβιβαστούν σε όλα τα εμπλεκόμενα εξεταστικά κέντρα.

4. Οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων αναρτούν σε εμφανές σημείο την αλφαβητική κατάσταση συμμετεχόντων των υποψηφίων δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 16

Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων γενικού περιεχομένου καθώς και ο εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζονται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία πρόσκληση-προκήρυξη ή προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί Μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Άρθρο 25

Πίνακες υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. οι πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογία βάσης εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.

2. Όταν δεν προβλέπεται με την προκήρυξη η κατ’ εξαίρεση υποβολή δικαιολογητικών με την αίτηση συμμετοχής, το Α.Σ.Ε.Π., πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο εκείνους τους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω και που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, μετά την έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Το Α.Σ.Ε.Π., πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο εκείνους τους υποψηφίους που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους ως άνω πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021, βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων.

Για τον καθορισμό των καλούμενων υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη και οι προτιμήσεις θέσεων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι, οι τυχόν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας, όπου υφίσταται.

4. Αν κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά κατάταξης υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

5. Υποψήφιος, ο οποίος προσκομίζει πλαστά δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.

Άρθρο 26

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/ προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων

1. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει με βάση τα δικαιολογητικά την ορθότητα των βαθμολογιών με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021 και καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/ προσληπτέων και απορριπτέων. Οι προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είναι αναγκαίο για να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων. Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων.

2. Οι προσωρινοί πίνακες των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. καταρτίζονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, η δε κατάταξη είναι ενιαία για το σύνολο των υποψηφίων, υπαγομένων ή μη στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ν. 4765/2021.

Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

3. Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης παρατίθενται οι προτιμήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα στοιχεία, κριτήρια και ιδιότητες με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης αυτών, με αναφορά της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

4. Επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης συντάσσεται κατά κατηγορία και με αλφαβητική σειρά ο προσωρινός πίνακας διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων/ προσληπτέων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Στον πίνακα αυτόν παρατίθενται ανά υποψήφιο τα στοιχεία που αφορούν τουλάχιστον στον φορέα διορισμού, τον κλάδο/ειδικότητα, τον κωδικό θέσης, την τυχόν εντοπιότητα, την ένδειξη της ειδικής κατηγορίας στην οποία τυχόν υπάγεται ο υποψήφιος, καθώς και τη συνολική βαθμολογία αυτού.

Η κατάταξη όλων των υποψηφίων (με ή χωρίς ειδική κατηγορία) είναι ενιαία και οι διοριστέοι των ειδικών κατηγοριών διατίθενται, κατά τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις τους.

5. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού εμφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.

6. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων καθώς και απορριπτέων υποψηφίων υπογράφονται από τον πρόεδρο της οικείας Κ.Ε.Δ. και τα μέλη αυτής.

7. Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δελτίο τύπου με το οποίο γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση, ενώ οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των λοιπών αναρτημένων πινάκων (κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων) έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που μετείχαν στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία.

Για το ευρύτερο κοινό επιτρέπεται η πρόσβαση με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4765/2021. Εάν απαιτηθεί η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, αυτή διεξάγεται μετά τη διενέργεια του αυτεπάγγελτου ελέγχου και την εξέταση των ενστάσεων, πριν από την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των προσωρινών πινάκων του δεύτερου σταδίου του γραπτού διαγωνισμού κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 28

Ενστάσεις

1. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία αυτή ορίζεται ρητά στην οικεία ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

2. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων καθώς και στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, δεν επιτρέπονται.

3. Για την παραδεκτή άσκηση της ένστασης, η οποία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, απαιτείται η πληρωμή του οριζόμενου στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021 παραβόλου. Η υποβολή της ως άνω ένστασης δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

4. Η άσκηση της ένστασης γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη οριστεί η δυνατότητα άσκησής της με κατάθεση αυτής ή με αποστολή συστημένης επιστολής, απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

6. Μετά την ολοκλήρωση του κατ’ ένσταση ελέγχου, απόσπασμα της σχετικής απόφασης που αφορά τον ενιστάμενο κοινοποιείται σε αυτόν με ηλεκτρονικό τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με αποστολή συστημένης επιστολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 36

Συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό

1. Σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό, μπορεί να συμμετέχουν και υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, δηλαδή υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς ή με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα και επομένως δεν είναι δυνατή η υποβολή τους σε γραπτή δοκιμασία.

Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται με ειδικούς τρόπους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, απαιτείται να ζητήσουν την υποβολή τους σε ειδική εξέταση με την αίτηση συμμετοχής τους σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό.

Προς τούτο πρέπει στο οικείο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37 της παρούσας και να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους γνωματεύσεις:

α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή δοκιμασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνισθεί.

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από δυσλεξία πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ειδική διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα ή τις δοκιμασίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Δείτε σχετικά

Το ΦΕΚ B 1320 – 21.03.2022 – Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ – Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 

Γραπτός διαγωνισμός-ΑΣΕΠ: Το αρθρο 83 του νόμου 4975/2022 με τις αλλαγές 

Νόμος 4765 – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ-Μητρώο: Πότε διαγράφονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στις διαδικασίες 

Πάγια μέρη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας | Γνωστοποίηση ΑΣΕΠ 

Νόμος 4986/2022 με διατάξεις για επιμόρφωση εκπ/κών, ΕΕΠ-ΕΒΠ-Πανεπιστήμια-Αποσπάσεις μελών ΔΕΠ-Κτηριολογικά 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση