Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χαρτογράφηση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αριθμητικά δεδομένα μαθητών-εκπ/κών-σχολ. μονάδων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χαρτογράφηση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αριθμητικά δεδομένα μαθητών-εκπαιδευτικών-σχολικών μονάδων – Του Αιρετού ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου.

Χαρτογράφηση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η χαρτογράφηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με παράθεση αριθμητικών δεδομένων είναι το περιεχόμενο του ενημερωτικού σημειώματος του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες, τους εκτός τάξης εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις αναπληρωτών, στις παραιτήσεις και αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών, στα οργανικά κενά, στους μόνιμους διορισμούς και στις Αποσπάσεις-Μεταθέσεις-Μετατάξεις.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα του Θ. Κατσωνόπουλου

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Χαρτογράφηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμητικά δεδομένα για το έτος 2023-2024

Σε σχέση με τον μαθητικό πληθυσμό

726.041 είναι οι εγγεγραμμένοι μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αγόρια: 379.024, Κορίτσια: 347.017) και 672.417 οι ενεργοί, με βάση στοιχεία από το myschool (Αγόρια: 349.535, Κορίτσια: 322.882).

Σε σχέση με τις σχολικές μονάδες

 3.632 είναι συνολικά οι σχολικές μονάδες ΔΕ σε όλη την επικράτεια (3.407 δημόσια συν 225 ιδιωτικά).

Πιο συγκεκριμένα κατά τύπο σχολικής μονάδας:

Ημερήσια Γυμνάσια: 1.424

Ημερήσια Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις: 122

Ημερήσια Γενικά Λύκεια: 974

Ημερήσια ΕΠΑΛ: 316

Μουσικό Γενικό Λύκειο: 1

Μουσικά Γυμνάσια: 3

Μουσικά Γυμνάσια με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις: 48

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο: 1

Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις: 8

Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια: 6

Εκκλησιαστικά Γενικά Λύκεια: 2

Ιεροσπουδαστήρια: 2

Γυμνάσια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: 7

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με Λυκειακές Τάξεις: 1

Λύκεια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: 4

Γυμνάσιο Ευρωπαϊκής Παιδείας με Λυκειακές Τάξεις: 1

Γυμνάσια Μειονοτικής Εκπαίδευσης με Λυκειακές Τάξεις: 2

Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής: 6

Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής με Λυκειακές Τάξεις: 1

Λύκεια Ειδικής Αγωγής: 4

ΕΕΕΕΚ: 95

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια: 65

Εσπερινά Γενικά Λύκεια: 48

Εσπερινά Γυμνάσια: 44

Εσπερινά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις: 31

Εσπερινά ΕΠΑΛ: 91

Πειραματικά Γυμνάσια: 19

Πειραματικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις: 3

Πειραματικά Λύκεια: 14

Πρότυπα Γυμνάσια: 20

Πρότυπα ΕΠΑΛ: 25

Πρότυπα Λύκεια: 19

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνολο: 81.308

Σχέση εργασίας

Μό

νιμοι

Αναπλη

ρωτές

Ι.Δ.Α.Χ. Ωρο

μίσθιοι

Σύνολο
2023-2024 63.956 16.991 87 274 81.308

 

Σε σχέση με τις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις αναπληρωτών είχαμε σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς: 1) 4/9/2023, 2) 5/10/2023, 3) 11/10/2023, 4) 30/10/2023, 5) 29/11/2023, 6) 20/12/2023, 7) 08/01/2024, 8) 30/01/2024, 9) 22/02/2024, 10) 15/03/2024, 11) 17/04/2024.

   Φύλο

Άνδρες:    27.608                   

Γυναίκες: 53.707

Ηλικία

Ο  ηλικιακός μέσος όρος των αναπληρωτών/τριών είναι τα 40 έτη (1.105 εκπαιδευτικοί είναι κάτω των 30 ετών και 156 εκπαιδευτικοί άνω των 60) και των μονίμων τα 50 έτη.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί ανά ηλικιακή κατηγορία

Οι 63.956 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΔΕ ανά ηλικιακή κατηγορία

81 (Έως και 30 ετών)

3.111(31 – 40 ετών)

17.560 (41 – 50 ετών)

31.380 (51 – 60 ετών)

11.824 (Άνω των 60 ετών)

Υπηρετούντες σε σχολείο: 75.527 (50.029 γυναίκες, 25.498 άνδρες)

Σχετικά με τους εκτός τάξης εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2023-2024 ήταν εκτός σχολικής τάξης για διάφορους λόγους (αποσπασμένοι, άδειες κλπ) ήταν 5.791.

Πιο συγκεκριμένα:

1.627 σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

232 σε ΑΕΙ, 262 σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 193 στην Κεντρική Υπηρεσία, 168 σε ΣΔΕ, 145 σε ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) κοκ.

332 σε φορείς εκτός Υπουργείου Παιδείας

129 Ομοσπονδιακοί προπονητές, και τεχνικοί σύμβουλοι αθλημάτων, 77 σε γραφεία βουλευτών, ευρωβουλευτών, Επιτρόπου στην ΕΕ, 38 σε άλλα Υπουργεία, 27 σε πολιτικά γραφεία κομμάτων κοκ.

76 με απόσπαση στο εξωτερικό

1.177 σε θέση εκπαίδευσης επί θητεία

112 Δ/ντες ΙΕΚ, 134 Υποδιευθυντές ΙΕΚ, 263 Σύμβουλοι Εκπ/σης, 55 Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, 50 Υπεύθυνοι ΦΑ και Σχολικού Αθλητισμού, 60 Διευθυντές ΣΔΕ, 66 Υποδιευθυντές ΣΔΕ, 35 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών, 57 Διευθυντές Εκπ/σης κοκ.

437 με ολική διάθεση σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

2.031 με μακροχρόνια άδεια (>10 ημέρες),

574 για ανατροφή παιδιού (με πλήρεις αποδοχές – ΔΥ Κώδικας άρ.53, παρ.2 και ν.4599/2019 άρ.26),

326 με αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (όχι για επαπειλούμενη κύηση),

53 με αναρρωτική λόγω επαπειλούμενης κύησης,

80 με αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση νοσοκομείου (ν.3528/2007 άρ.56, παρ.3),

244 με άδεια άνευ αποδοχών >1 μήνα (ΔΥ Κώδικα άρ.51, παρ.2),

228 με άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (ν.3528/2007 αρ.53, παρ.1 και ν.4808/2021 αρ.28),

108 με άδεια μητρότητας-κύησης,

184 με άδεια μητρότητας-λοχείας,

244 με άδεια άνευ αποδοχών > 1 μήνα (ΔΥ Κώδικας άρ.51, παρ.2) κοκ.

Σε σχέση με τις παραιτήσεις και αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών

Το έτος 2023-2024 οι αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών έφτασαν τις 2.233 (αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας: 450 και με αίτηση παραίτησης το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου: 1.783), ενώ είχαμε και 87 παραιτήσεις εκπαιδευτικών μετά από γνώμη του ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Το προηγούμενο έτος, 2022-2023, οι εκπαιδευτικοί που αποχώρησαν ήταν 2.066 (αυτοδίκαια: 385, με αίτηση παραίτησης:1.681) και είχαμε και 62 παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγω μετά από γνώμη του ΚΥΣΔΕ.

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2023-2024 (κατά κλάδο/ειδικότητα)

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΤΑ

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙ

ΤΗΣΗΣ

ΑΥΤΟ

ΔΙΚΑΙΑ

ΜΕΣΩ ΚΥΣΔΕ
ΔΕ01.14 1 0 0
ΔΕ02.01 4 2 0
ΔΕ02.02 8 1 0
ΠΕ01 97 5 3
ΠΕ02 411 35 19
ΠΕ03 200 135 11
ΠΕ04.01 110 63 4
ΠΕ04.02 55 29 4
ΠΕ04.04 31 7 2
ΠΕ04.05 31 15 3
ΠΕ05 73 16 4
ΠΕ06 93 14 4
ΠΕ07 34 4 2
ΠΕ08 20 7 2
ΠΕ11 141 10 6
ΠΕ30 0 1 0
ΠΕ34 0 1 0
ΠΕ78 63 9 2
ΠΕ79.01 19 6 2
ΠΕ80 90 20 3
ΠΕ81 30 12 0
ΠΕ82 57 17 3
ΠΕ83 34 5 1
ΠΕ84 17 0 1
ΠΕ85 8 3 0
ΠΕ86 67 11 7
ΠΕ87.01 5 4 2
ΠΕ87.02 11 0 0
ΠΕ87.03 1 1 0
ΠΕ87.04 10 1 0
ΠΕ87.06 1 0 0
ΠΕ87.08 0 1 0
ΠΕ87.09 3 1 0
ΠΕ87.10 1 0 0
ΠΕ88.01 12 1 0
ΠΕ88.02 11 3 1
ΠΕ88.03 4 0 0
ΠΕ88.05 1 0 0
ΠΕ89.01 7 0 0
ΠΕ89.02 1 0 0
ΠΕ90 2 0 0
ΤΕ01.04 4 1 0
ΤΕ01.06 5 0 0
ΤΕ01.07 3 1 0
ΤΕ01.19 2 1 0
ΤΕ01.20 0 1 0
ΤΕ02.01 0 1 0
ΤΕ02.02 3 5 0
ΤΕ02.04 1 0 0
ΤΕ02.05 1 0 0
ΤΕ16 1
ΣΥΝΟΛΟ 1783 450 87

 

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ (αυτοδίκαιες, με αίτηση παραίτησης, με γνώμη του ΚΥΣΔΕ)

Σε σχέση με τα οργανικά κενά

Το σύνολο των οργανικών κενών στη Δ.Ε., όπως αυτά προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις και πριν τις μετατάξεις (θα εξεταστούν στις 12 Ιουλίου)  είναι 3.450, απ’ τα οποία 2.621 είναι τα οργανικά κενά στη Γενική και 829  στην ΕΑΕ. Σε αυτά δεν υπολογίζονται οι νέες οργανικές θέσεις για τους επικείμενους διορισμούς.

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΕ01 71 7
ΠΕ02 522 106
ΠΕ03 452 276
ΠΕ04.01 130 34
ΠΕ04.02 133 12
ΠΕ04.04 119 7
ΠΕ04.05 39 4
ΠΕ05 69 0
ΠΕ06 100 4
ΠΕ07 11 0
ΠΕ08 27 68
ΠΕ11 58 24
ΠΕ33 25 0
ΠΕ34 2 0
ΠΕ78 39 21
ΠΕ79.01 25 24
ΠΕ79.02 1 0
ΠΕ80 92 28
ΠΕ81 29 1
ΠΕ82 123 4
ΠΕ83 70 3
ΠΕ84 41 0
ΠΕ85 12 0
ΠΕ86 89 26
ΠΕ87.01 27 0
ΠΕ87.02 46 3
ΠΕ87.03 14 9
ΠΕ87.04 7 0
ΠΕ87.05 0 1
ΠΕ87.06 0 1
ΠΕ87.07 2 0
ΠΕ87.08 13 0
ΠΕ87.09 22 0
ΠΕ87.10 1 1
ΠΕ88.01 38 40
ΠΕ88.02 13 32
ΠΕ88.03 6 3
ΠΕ88.04 9 32
ΠΕ88.05 1 8
ΠΕ89.01 28 21
ΠΕ89.02 0 22
ΠΕ90 16 0
ΤΕ16 2 0
ΤΕ01.04 2 0
ΤΕ01.06 2 0
ΤΕ01.07 1 0
ΤΕ01.13 1 1
ΤΕ01.19 8 2
ΤΕ02.02 6 0
ΤΕ02.04 1 0
ΤΕ02.05 0 1
ΤΕ02.06 0 1
ΔΕ01.14 0 2
ΔΕ01.17 8 0
ΔΕ02.01 35 0
ΔΕ02.02 33 0
ΣΥΝΟΛΟ 2621 829

  

Οι διορισμοί στη ΔΕ

Διορίστηκαν στη Γενική 1.745 εκπαιδευτικοί (ΦΕΚ διορισμού 2065/τ. Γ΄/16-08-2023 και 2275/τ. Γ΄/07-09-2023)

Δεν ανέλαβαν 41

Ανέλαβαν 1.704

Στην ΕΑΕ διορίστηκαν 170 εκπαιδευτικοί (ΦΕΚ διορισμού 2066/τ. Γ΄/16-08-2023)

Δεν ανέλαβαν 2

Ανέλαβαν 168

Στα Μουσικά διορίστηκαν 55 εκπαιδευτικοί (ΦΕΚ διορισμού 2066/τ. Γ΄/16-08-2023 και 2084/τ. Γ΄/17-08-2023)

Ανέλαβαν: 55

Δεν ανέλαβαν                                43

Ανέλαβαν                                 1.927

Συνολικοί διορισμοί στη ΔΕ: 1.970 εκπαιδευτικοί

Σε σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις

Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 27 Ιουνίου, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς έτρεξε” το σύστημα για 2.570 αιτήσεις στη Γενική και 560 αιτήσεις στην ΕΑΕ.

Το ποσοστό ικανοποίησης των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ έφτασε το 94,82%!

Πιο συγκεκριμένα παίρνουν απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2.437 εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένου 510 κατά προτεραιότητα, 73 νεοδιόριστων και 49 κατ’ εξαίρεση.

Στην ΕΑΕ αποσπώνται 467 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 70 σε ΚΕΔΑΣΥ και 7 σε ΣΜΕΑΕ κωφών – τυφλών.

Σε συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 20 και 25 Ιουνίου είχαν εξεταστεί αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Αποσπώνται 25 εκπαιδευτικοί σε Καλλιτεχνικά Σχολεία (19 γενικών και 6 καλλιτεχνικών ειδικοτήτων) και σε Μουσικά Σχολεία αποσπώνται 94 εκπαιδευτικοί μουσικών και 114 εκπαιδευτικοί γενικών ειδικοτήτων.

Μεταθέσεις

Από περιοχή σε περιοχή: Από τις 4.076 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 1.865 (ποσοστό ικανοποίησης 45,74%).

Σε ΣΜΕΑΕ: Από τις 993 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 314 (ποσοστό ικανοποίησης 45,31%).

Με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών: Από τις 109 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 7 (ποσοστό ικανοποίησης 6,42%).

Σε ΚΕΔΑΣΥ: Από τις 94 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 15  (ποσοστό ικανοποίησης 15,96%).

Σε Μουσικά: Από τις 419 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 173  (ποσοστό ικανοποίησης 41,29%).

Σε Καλλιτεχνικά: Από τις 81 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 22  (ποσοστό ικανοποίησης 27,16%).

Σε Διαπολιτισμικά: Από τις  44 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 13 (ποσοστό ικανοποίησης 29,55%).

Μετατάξεις

Σε κλάδους ΔΕ έτους 2023

Από τις 87 αιτήσεις μετάταξης ικανοποιήθηκαν οι 75 βάσει των κενών της εγκυκλίου. Ποσοστό ικανοποίησης 86,2%.

Οι 24 αιτήσεις αφορούσαν σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που ζητούσαν μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ΔΕ και 63 αιτήσεις αφορούσαν σε εκπαιδευτικούς ΠΕ που ζητούσαν μετάταξη από κλάδους της ΠΕ σε κλάδους της ΔΕ.

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε στις 6 Ιουλίου και γνωμοδότησε επί των αιτήσεων. Η σχετική απόφαση, υπ. αριθμ. πρωτ. 88494/Ε2/04-08-2023 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 2043/10-8-2023.

 

Μετατάξεις σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2023)
ΠΕ02 3
ΠΕ03 3
ΠΕ04.01 2
ΠΕ05 3
ΠΕ06 4
ΠΕ07 1
ΠΕ08 1
ΠΕ11 38
ΠΕ78 1
ΠΕ79.01 2
ΠΕ80 1
ΠΕ83 3
ΠΕ86 6
ΠΕ87.03 1
ΠΕ89.01 1
ΤΕ01.25 2
ΤΕ02.02 3
 Σύνολο : 75

 

Μέσω ΕΣΚ – Α΄ Κύκλος Κινητικότητας 2024

Στις 13/05/2024, το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για την αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα 237 εκπαιδευτικών ΔΕ (σύνολο αιτήσεων 267) για μετάταξη και 35 εκπαιδευτικών ΔΕ (σύνολο αιτήσεων 42) για απόσπαση, στα πλαίσια του Α’ κύκλου κινητικότητας 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, αρ. 3 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.7, αρ.5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ296Α’).

Η πράξη μονιμοποίησης δεν αποτέλεσε κώλυμα ως προς την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών. Το ΚΥΣΔΕ εξετάζει μόνο τη δυνατότητα αποδέσμευσης. Η ικανοποίηση ή μη της μετάταξης/απόσπασης είναι αρμοδιότητα των φορέων υποδοχής.

Μεταγενέστερα, το ΚΥΣΔΕ αποφάσισε θετικά ως προς την αποδέσμευση και όλων των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν ένσταση επί της μη αποδέσμευσής τους.

Αναφορικά με ερωτήματα περί της δυνατότητας ή μη ολοκλήρωσης μετάταξης των εκπαιδευτικών σε διάφορα Υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας, η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι «Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης περί προϋποθέσεων («συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό»), δεν προβλέπεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η μονιμοποίηση του υπαλλήλου, την οποία, όπου απαιτείται, ο νομοθέτης την προβλέπει ρητά».

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2024

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας 2024: Σύνολο 3.450-Τα 2.621 στη Γενική εκπ/ση και τα 829 στην ΕΑΕ 

Πότε έχουν δικαίωμα μετάθεσης στη γενική οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή το 2020 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση