Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών στο Δημόσιο: Το ΦΕΚ με τον καθορισμό της διαδικασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών στο Δημόσιο: Το ΦΕΚ με τον καθορισμό της διαδικασίας-Που εφαρμόζεται η Απόφαση-Ποιες οι εξαιρέσεις.

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών

Με την υπ. αριθμ.188204 ΕΞ 2022 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6607/21-12-2022 καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και καθορίζεται η εν λόγω διαδικασία και για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Που εφαρμόζεται η Απόφαση

Οι διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ εφαρμόζονται στη διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή μέσω των οικείων πληροφοριακών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων όσων εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όσων τακτοποιούνται συμψηφιστικά και όσων έχουν προπληρωθεί – προκαταβληθεί και για τις οποίες απαιτείται απόδοση λογαριασμού.

Εξαιρέσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της παρούσας ΚΥΑ, η Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών (ΗΔΔ) εφαρμόζεται σε όλη την Κεντρική Διοίκηση για το σύνολο των δαπανών της από 1.1.2023 πλην των παρακάτω περιπτώσεων για τις οποίες η έναρξη ισχύος ορίζεται από 1.1.2024:

α. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

β. Δαπάνες, πλην αυτών πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της ΑΑΔΕ που αποτελούν Ειδικούς Φορείς στον προϋπολογισμό τους.

γ. Δαπάνες που ανάγονται στις καταπτώσεις των εγγυ- ήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες και τους εξομοιούμενους με αυτές φορείς.

δ. Δικαιολογητικά συμψηφιστικής τακτοποίησης πληρωμών δημόσιου χρέους του ΟΔΔΗΧ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά δαπανών διακινούνται εκτός της ΗΔΔ.

Ορισμοί: Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών (ΗΔΔ):

Η διαδικασία που επιτρέπει την εισαγωγή σε ηλεκτρονικούς φακέλους, την υποβολή προς έλεγχο και την αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών και όλων των σχετικών εγγράφων των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

Πρόκειται για τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης των δαπανών. Τα δικαιολογητικά έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές: α) έγγραφα που παράγονται πρωτογενώς από το οικείο πληροφοριακό σύστημα του φορέα β) έγγραφα που εκδίδονται, διακινούνται και αρ- χειοθετούνται σε συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) των φορέων όπως προβλέπεται στα άρθρα 13-18 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), γ) ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι (link) με ακριβείς θέσεις σε διαδικτυακούς τό- πους, στους οποίους αναρτώνται δικαιολογητικά δαπανών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δ) άλλα έγγραφα ή παραστατικά τα οποία για να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό φάκελο έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω σαρωτή (scanner) και έχει τεθεί σε αυτά ψηφιακή υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να τίθεται είτε σε ομάδα αρχείων είτε σε κάθε αρχείο ξεχωριστά, καθώς και ε) κάθε άλλο ρητώς προβλεπόμενο στον νόμο ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. ηλεκτρονικό τιμολόγιο).

Ηλεκτρονικός φάκελος:

Φάκελος ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχει τα ως άνω δικαιολογητικά και λοιπά αρχεία σχετικά με τη δαπάνη (πχ αρχεία τύπου.xml για δαπάνες αποδοχών) και λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών:

Πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ΗΔΔ.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ):

Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει μεταξύ άλλων διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Κεντρικής Διοίκησης.

GOV-ERP:

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που καλύπτει το σύνολο των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών λειτουργιών της Κεντρικής Διοίκησης και το σύστημα ενοποίησης των χρηματοοικονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης.

Υπηρεσία διατάκτη:

Κάθε αρμόδια για τη συλλογή και υποβολή προς έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών υπηρεσία φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Εκκαθαρίζουσα υπηρεσία:

Κάθε αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εκκαθάριση δαπανών του εκάστοτε φορέα.

Έγγραφο υποβολής φακέλου προς έλεγχο (διαβιβαστικό):

Ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή .pdf το οποίο παράγεται από το σύστημα.

________________________

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6607/21-12-2022

Δείτε επίσης

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων-Eντός 32 ημερών από την Προκήρυξη 

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση