Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονική κλήρωση ΑΣΕΠ στον Διόφαντο: Τροπολογία στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονική κλήρωση ΑΣΕΠ στο Διόφαντο: Τροπολογία στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης -Λόγω της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει-Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, 24 ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης. 

Ηλεκτρονική κλήρωση ΑΣΕΠ στο Διόφαντο

Σε Τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε περιλαμβάνεται ρύθμιση για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ.

Για τη σειρά κατάταξης υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται η ηλεκτρονική κλήρωση, ως εναλλακτικός τρόπος δημοσίων κληρώσεων που χρειάζεται να διενεργούνται προκειμένου να καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά από την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας.

Λόγοι θέσπισης ηλεκτρονικής κλήρωσης

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση, αυτό επιβάλλεται όχι μόνο από τις εξελίξεις στην τεχνολογία που επιτρέπουν πλέον τη χρήση ηλεκτρονικής κληρωτίδας για τη διενέργεια κληρώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και από την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοΐού CCVID-19 στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μεγάλος αριθμός ισοβαθμιών

Επίσης, η διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, αποδεικνύεται απολύτως απαραίτητη σε περιπτώσεις οπού υφίσταται μεγάλος αριθμός ισοβαθμιών, κάτι που έχει ήδη προκόψει και αναμένεται να ανακύψει εντονότερα στο μέλλον επί κληρώσεων που διεξάγει τo Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις περιπτώσεις που συντάσσονται προσωρινοί πίνακες προσλήψεων με χιλιάδες υποψήφιους.

Συνεργασία με ΔΙΟΦΑΝΤΟ

Η διενέργεια των εν λόγω κληρώσεων θα λαμβάνει χωρά πάντοτε υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με το οποίο προσωρινώς θα συνεργασθεί το Ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Ν.Π.Ι.Δ.. λόγω της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει στη σχεδίαση, υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας, τηρώντας κανόνες πλήρους διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Η συνεργασία αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία και επείγουσα λόγω των εκκρεμών διαδικασιών επιλογής προσωπικού, καθόσον δεν υπάρχει ακόμη στο ΑΣΕΠ το απαραίτητο λογισμικό για τη διεξαγωγή ίων κληρώσεων από το ίδιο και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 27 παρ. 4 της υπ. αρ 42948/11.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β 1854) δεν προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης της κλήρωσης σε τρίτο Φορέα.

Δείτε την Τροπολογία
Αρθρο 3
Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ

Στο άρθρο 14 α του ν. 2190/1994  προστίθεται παρ. 9 ως ακολούθως:

«9 Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού αρμοδιότητας ΑΣΕΠ, η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική.

Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του ΑΣΕΠ που ορίζεται από τον Πρόεδρό του.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

Μέχρι την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού από το ΑΣΕΠ, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η λειτουργία της εφαρμογής λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας ανατίθενται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) “ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με το οποίο το ΑΣΕΠ συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό.»

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

Δείτε την Τροπολογία 389/2 9.7.2020 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε μορφή pdf

Δείτε σχετικά

Τηλεδιάσκεψη ΔΟΕ-ΑΣΕΠ: Οριστικοί Γενικής τέλος 2020 – Κλήρωση ισοβαθμιών Ειδικής 20 Ιουλίου
Επανέκδοση προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων
Προσωρινοί Πίνακες 1ΓΕ/2019: Εκπαιδευτικών Α/θμιας ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και Β/θμιας ΠΕ79

Πριν φύγετε

ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ 2020-21 της ΑΣΠΑΙΤΕ: Αιτήσεις έως Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020
Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών | Αρθρο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση