Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ

Με την υπ. αριθμ. 2649 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1855 – 15.04.2022 – καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), του τύπου, του περιεχομένου του και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Αναλυτικά
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έκδοσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α΄118).

Διαδικασία έκδοσης του Α.Δ.Υ.Μ. μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021

1. Κάθε θεράπων ιατρός δημοσίων ή ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ενδεικτικώς αναφέρονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, οι ιδιώτες ιατροί κ.α.), συμβεβλημένων ή μη με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων και φυσικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών) δύναται να εκδίδει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Η έκδοση πραγματοποιείται μετά από αίτηση των ανωτέρω φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων ή των φυσικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να χρησιμοποιούν το ΑΔΥΜ και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ήτοι σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης, καθώς και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί και σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

3. Η οπτική οξύτητα του μαθητή/τριας δύναται να εκτιμάται με κατάλληλο οπτότυπο από τους αρμόδιους ιατρούς για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. Σύμφωνα με τη παρ. 3.3 του άρθρου 3 του π.δ. 351/1989, Επισκέπτεςτριες Υγείας που υπηρετούν σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας δύνανται να διενεργούν δοκιμασία οπτικής οξύτητας συμβάλλοντας στη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. από τον υπεύθυνο ιατρό.

4. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

5. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο ιατρός επιλέγει την μονάδα υγείας στην οποία βρίσκεται και αναζητεί τον λήπτη του Α.Δ.Υ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 1 καταχωρίζοντας σε ειδικό πεδίο στο σύστημα τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του ανηλίκου για το οποίο εκδίδεται το Α.Δ.Υ.Μ..

Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σε ειδικά πεδία του συστήματος, τα εξής στοιχεία του ανηλίκου, τα οποία αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.:

i) ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ii) το όνομα, iii) το επώνυμο, iv) το η ημερομηνία γέννησης και η ηλικία, v) το φύλο, vi) το/α τηλέφωνο/α επικοινωνίας του αιτούντος ενηλίκου σύμφωνα με την παρ. 1, vii) τη σχέση του με τον μαθητή, καθώς και το σχολείο φοίτησης και την τάξη του μαθητή.

6. Ο ιατρός καταχωρίζει τα δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης, της ιατρικής εξέτασης και της εμβολιαστικής κάλυψης του μαθητή, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

7. Στη συνέχεια, ο ιατρός συμπληρώνει σε ελεύθερο κείμενο πληροφορίες για ενημέρωση του σχολείου, γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς, καθώς επίσης και παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας εφόσον το κρίνει απαραίτητο, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την οικογένεια και το σχολείο φοίτησης και την τάξη του μαθητή.

Εφόσον υπάρχει παραπομπή σε ιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, αυτός αναζητεί το ΑΔΥΜ του μαθητή με βάση τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ του και στη συνέχεια καταχωρίζει τη γνωμάτευσή του για τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς,

8. Αφότου ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, ο ιατρός επιλέγει «Αποθήκευση» του ηλεκτρονικού ΑΔΥΜ, οπότε δημιουργείται η ιατρική βεβαίωση, την οποία εκτυπώνει.

9. Αφότου το ΑΔΥΜ εκδοθεί, ο λήπτης λαμβάνει:

α) γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης (barcοde) και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλεκτρονική μορφή, το έγγραφο του ΑΔΥΜ.

Τα ανωτέρω αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα, που έχει δηλώσει ο λήπτης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

Σε περίπτωση που οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφησης, ο ιατρός τους παραδίδει το ΑΔΥΜ σε έντυπη μορφή.

Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ
Τύπος, περιεχόμενο, και αποδεικτική ισχύς εκδοθέντος Α.Δ.Υ.Μ.

1. Το Α.Δ.Υ.Μ. φέρει τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

α) στοιχεία του Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα:

i) τον αριθμό του Α.Δ.Υ.Μ. (barcode),

ii) την ημερομηνία έκδοσης,

iii) τη διάρκειά του, εφόσον αυτό προβλέπεται,

iv) το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.8 και

v) το σκοπό χρήσης του Α.Δ.Υ.Μ.

β) στοιχεία του ιατρού που εξέδωσε το Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα:

i) το όνομα,

ii) το επώνυμο,

iii) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

iv) την ειδικότητα,

v) τον Α.Μ.Κ.Α.,

vi) την μονάδα υγείας του ιατρού.

Ο ιατρός υπογράφει χειρόγραφα και να σφραγίζει το ΑΔΥΜ ή το υπογράφει ψηφιακά.

γ) στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα:

i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) την ημερομηνία γέννησης, iv) τηλ. επικοινωνίας με την οικογένεια, v) σχολείο και τάξη φοίτησης.

2. Το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από τη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας και από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου,

ή β) ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο ’’Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.’’ ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η σύνταξη και η έκδοση του ΑΔΥΜ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να προσκομισθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 και στο άρθρο 3, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 1855 – 15.04.2022

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στα Καλλιτεχνικά Σχολεία 2022-23: Η διαδικασία-Κατάλογος σχολείων 

Εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία 2022-23: Η διαδικασία-Κατάλογος σχολείων 

Αλ. Κόπτσης: Πως θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία μετά το Πάσχα-Νωρίτερα από ποτέ οι Πανελλαδικές 

Καταργούνται τα self test στα σχολεία από την Πρωτομαγιά-Ανακοινώσεις Υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη 

Διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης: Η Κανονιστική Απόφαση για την επιλογή και τοποθέτηση 

Κεραμέως: Επεξεργαζόμαστε νέο σύστημα διορισμών πιο δίκαιο-Προκηρύξεις ΑΣΕΠ τις επόμενες εβδομάδες 

Πανελλαδικές 2022: Yποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση