Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΚΕΣΥ 527.160 €: Εγκρίθηκε διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΚΕΣΥ: Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού-Προϋπολογισμός έργου 527.160 €.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΚΕΣΥ

Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την “Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)”.

Αντικείμενο του διαγωνισμού

αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) σε όλα τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας.

Αγαθά προς προμήθεια:

1) σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop)·
2) εξωτερικός σκληρός δίσκος·
3) εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών·
4) φωτοαντιγραφικό πολλαπλών λειτουργιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού

ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (425.129,03€) προ Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (527.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Στο ανωτέρω τίμημα

συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης  αιτίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο

“Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020” (MIS: 5048220) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”.

Ο διαγωνισμός

θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,

μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές  λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β’ 1924/2.6.2017).

Δείτε σε μορφή pdf τον Διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΣΥ

Δείτε επίσης

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα: Εγκριση διεξαγωγής από το ΥΠΑΙΘ
Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ: Ποια είναι-Κατανομή στα 71 ΚΕΣΥ-Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 266 Ψυχολόγων
ΚΕΣΥ-εμβόλιο: Ενταξη του προσωπικού στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο από 21.04.2021- Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Πριν φύγετε

Παράταση σχολικού έτους έως 11 Ιουνίου-Πανελλαδικές αμέσως μετά-Τι θα γίνει με τις προαγωγικές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση