Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ημερίδα ΙΕΠ για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής: “PETIC Ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ημερίδα ΙΕΠ για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής: “PETIC Ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας των καθηγητών φυσικής αγωγής” – Δευτέρα 23.10.2023. 

Ημερίδα ΙΕΠ για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

Πρόσκληση εξέδωσε το ΙΕΠ προς τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «PETIC Ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας των καθηγητών φυσικής αγωγής», και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο-Γκαίτε Αθηνών (Goethe-Institut Athen) τη Δευτέρα 23/10/2023 από τις 15:00-19:00 και θα έχει συνολική διάρκεια τέσσερις (4) ώρες.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του ΙΕΠ και η Πρόσκληση

Ανακοίνωση – 12/10/2023

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Εταίρος στο Έργο «The reinforcement of Physical Education Teachers’ Intercultural Competences» (PETIC)» (Agreement nº 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032749)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

Πρόκειται για τριετές Έργο (διάρκειας: από 28-02-2022 έως 27- 02-2025), το οποίο έχει ως Συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίζεται από το ΙΕΠ η διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας (multiplier event).

Σκοπός της ενημερωτικής ημερίδας είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι γνώσεις και εμπειρίες στη σχολική πραγματικότητα.

Στην ενημερωτική ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, που διδάσκουν σε σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων και μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024.

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο-Γκαίτε Αθηνών (Goethe-Institut Athen) τη Δευτέρα 23/10/2023 από τις 15:00-19:00. Η συνολική διάρκεια της ενημερωτικής ημερίδας είναι τέσσερις (4) ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημερωτικής ημερίδας, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ (Μητρώο).

Περισσότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση που ακολουθεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+ «THE REINFORCEMENT OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ INTERCULTURAL COMPETENCES» (PETIC) (Agreement nº 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032749)

ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με Συντονιστή εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με τίτλο «The reinforcement of Physical Education Teachers’ Intercultural Competences» (PETIC) (Agreement nº 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032749)».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να μετατρέψει τη Φυσική Αγωγή σε ένα περιβάλλον διερευνητικής μάθησης, έρευνας και έκφρασης και να οδηγήσει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, στην επίτευξη διαπολιτισμικής κατανόησης, επικοινωνίας και ενσυναίσθησης.

Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών και μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών πολιτισμικών προοπτικών των φορέων, το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων δράσεων, χωρίς αποκλεισμούς, στην υποστήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απευθύνει πρόσκληση, για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, προς εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων κατά το τρέχον σχολικό έτος.

1. Ομάδα-στόχος

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν σε σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων και μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) είναι εξήντα (60).

2. Το αντικείμενο της ενημερωτικής ημερίδας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως εταίρος έχει αναλάβει στο πλαίσιο του εν λόγω έργου την υλοποίηση της ενημερωτικής ημερίδας (Awareness raising Multiplier Event), η οποία έχει ως στόχο τη διάχυση γνώσης στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της φυσικής αγωγής μέσω βέλτιστων πρακτικών και η διάχυση πνευματικών προϊόντων με σκοπό τη μετέπειτα χρήση τους.

3. Διάρκεια Ενημερωτικής Ημερίδας

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών (Goethe-Institut Athen) τη Δευτέρα 23/10/2023 από τις 15:00-19:00.

4. Κριτήρια Επιλογής

● Βεβαίωση υπηρέτησης, που μπορεί να εκδοθεί από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας (μέσω myschool). Η πρόσκληση στην ενημερωτική ημερίδα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις αντίστοιχες σχολικές βαθμίδες και μονάδες.

● Η τελική επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

[1] Προφίλ του σχολείου αναφορικά με τους τρόπους σύνδεσης με μαθητές/τριες με διαπολιτισμικό ή πολυπολιτισμικό υπόβαθρο (π.χ. διαπολιτισμικά σχολεία).

[2] Σχολεία με υψηλό ποσοστό μαθητών με διαπολιτισμικό/πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. Ως υψηλό ποσοστό νοείται το 20% επί του συνόλου των μαθητών.

[3] Ενδιαφέρον σχολείου και παρουσία εκπαιδευτικών με δράσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με διαπολιτισμικό/πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του ζητούμενου, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος εκπαιδευτικών, μπορούν να επιλεγούν εκπαιδευτικοί από περισσότερες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των συμμετεχόντων/ουσών. Επισημαίνεται ότι η ενημερωτική ημερίδα θα γίνει δια ζώσης στην Αθήνα και ότι δεν προβλέπεται η κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα.

5. Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία. Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλον τρόπο στο ΙΕΠ πέραν της υποβολής μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 12/10/2023 και ώρα 17:00 έως Δευτέρα 16/10/2023 και ώρα 23:59.

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από το ΙΕΠ για προώθηση στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. Σημαντικές παρατηρήσεις Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με την ισχύουσα διαδικασία του ΙΕΠ από την ενημερωτική ημερίδα βάσει παρουσιολογίου όπου θα σημειώνεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο mail που θα δηλώσουν.

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2023 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από Τρίτη 10 έως Παρασκευή 20.10.2023 

Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ: Βελτιώσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών προανήγγειλε η Υφ. Παιδείας 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ 

 Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση