Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

21,78€ το ημερομίσθιο για τους μαθητευόμενους του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

21,78€ το ημερομίσθιο για τους μαθητευόμενους του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”  και 16,54€, για κάθε ημέρα του “Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας”, το ποσό της επιδότησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Με την υπ. αριθμ. Φ7/35243/Δ4 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.) της Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη, του Υφυπουργού Οικονομίας Ε. Γιαννακίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Π. Πολάκη και του Υφυπουργού Εργασίας Κ. Μπάρκα, τροποποιείται η Φ7/155762/Δ4/ 19-9-2018 (Β΄4191) Υπουργική Απόφαση «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

2. Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Το ποσό της επιδότησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται στα 16,54€ για κάθε ημέρα του “Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας” ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

Η ισχύς της Κ.Υ.Α. αρχίζει από την ισχύ της οικ. 4241/127/30-1-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄173), ήτοι από 1/2/2019.

Δείτε το Φ.Ε.Κ.

 

ΦΕΚ B 866 – 13.03.2019 Σελίδες 4 (10123 – 10126)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση