Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η διάταξη για αναπληρωτές στο νόμο 5058/2023: Ανάληψη υπηρεσίας και αύξηση χρηματοδότησης προσλήψεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η διάταξη για αναπληρωτές στο νόμο 5058/2023: Ανάληψη υπηρεσίας και αύξηση χρηματοδότησης προσλήψεων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η διάταξη για αναπληρωτές στο νόμο 5058/2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 170/23-10-2023  ο νόμος 5058/2023 με το άρθρο 36  με το οποίο αντιμετωπίζεται η αντικειμενική αδυναμία ανάληψης υπηρεσίας και κατάρτισης σύμβασης εργασίας από τους αναπληρωτές της Θεσσαλίας ένεκα των πρόσφατου καιρικού φαινομένου (Ντάνιελ), που ενέσκηψε με σφοδρότητα στη χώρα και αυξάνεται το ποσό για την εξασφάλιση των πιστώσεων που αφορούν στην απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ορισμού ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τοποθετήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή διαμένουν σ αυτήν και υπείχαν την υποχρέωση μετακίνησης προς άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, αποκλειστικά για το σχολικό 2023-2024, ορίζεται ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας η 7η.9.2023, από την οποία και εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης λογίζεται ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς Πίνακες κατάταξης.

Επίσης προβλέπεται αύξηση των ποσών της χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε βάρος των οικείων συλλογικών αποφάσεων των 2023 και 2024.

Αναλυτικά το άρθρο 36

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις για τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

1. Εξαιρετικά κατά το σχολικό έτος 2023-2024, για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα σε όσους από αυτούς τοποθετήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή διαμένουν σε αυτήν και υπείχαν την υποχρέωση μετακίνησης προς άλλες περιοχές, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα και κατάρτισης της σύμβασης εργασίας λογίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2023, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης.

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, αντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2023 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 44 του ν. 5029/2023 (Α’ 55), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων (95.116.000) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2024 έως το ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (64.985.760) ευρώ και αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του έτους 2023 έως το ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός (128.213.371) ευρώ.».

Δείτε επίσης

Αναβάθμιση myschool αξίας ενός εκ. ευρώ: Πρόσκληση του Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκη προς Διόφαντο 

Νέος τρόπος καταγραφής κενών το 2024: Τι είπε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης και για τις προσλήψεις Παράλληλης 

Πιερρακάκης στο CNN Insights: Βυζαντινή Αυτοκρατορία η γραφειοκρατία του Υπ. Παιδείας-Τι είπε για τα κενά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση