Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Προκήρυξη 2ΓΔ/2024 για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο-Κατάταξη για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η Προκήρυξη 2ΓΔ/2024 για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο-Κατάταξη κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας.

Η Προκήρυξη 2ΓΔ/2024 για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

Για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από το ΑΣΕΠ η Προκήρυξη 2ΓΔ/2024 που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΔ/2024

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο  Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2ΓΔ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02 αποτυπώνονται ως ακολούθως:

 

ΚΩΔ. ΘΕΣ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ. ΤΙ

ΤΛΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΙ

 

 

 

 

501

 

 

 

 

ΔΕ01.05

ΟΙΚΟ

ΔΟΜΟΙ

 

 

 

 

601

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

 

 

 

502

 

 

 

 

ΔΕ01.13

ΞΥΛΟΥ

ΡΓΟΙ

 

 

 

 

602

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

 

 

 

503

 

 

 

ΔΕ01.14

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

603

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

 

 

 

504

 

 

 

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟ

ΧΡΥΣΟ

ΧΟΪΑΣ

 

 

 

 

604

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

 

 

 

505

 

 

 

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩ

ΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

605

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ΚΩΔ. ΘΕ

ΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ. ΤΙ

ΤΛΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΙ

 

 

 

 

506

 

 

 

ΔΕ02.01

ΗΛΕΚΤΡΟ

ΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟ

ΝΙΚΟΙ

 

 

 

 

606

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

 

 

 

507

 

 

 

ΔΕ02.02

ΜΗΧΑΝΟ

ΛΟΓΟΙ

 

 

 

 

607

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δείτε σχετικά

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της 1ΓΤ/2024 για δημοσίευση 

Τελικοί Πίνακες 1ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ: Kατάταξη υποψηφίων κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, ΠΕ79 

Πίνακες Προκήρυξης 2ΓΕ/2023: Το χρονοδιάγραμμα έκδοσής τους ζητά από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ η ΠΕΑΔ 

Δείτε επίσης

 Εκπαιδευτικοί χάνουν τον διορισμό τους για 3 ημέρες-Δεν συμπληρώνεται η διετία υπηρέτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση