Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η θέση του Υπουργείου Παιδείας για τους αδιόριστους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η θέση του Υπουργείου Παιδείας για τους αδιόριστους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 – Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Αδιόριστοι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Σε Ερώτηση σχετικά με την αποκατάσταση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, η οποία κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, απάντησε το ΥΠΑΙΘΑ δια της Υφυπουργού κας Ζέττας Μακρή.

Συγκεκριμένα η κα Μακρή αναφέρθηκε:

  • Στη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 με την οποία προβλέφθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ έτους 2008, υπό την προϋπόθεση με αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.
  • Στους 457 διορισμούς εκπαιδευτικών-επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 σε εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης.
  • Στη συνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης.
  • Στις αιτήσεις Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο από επιτυχόντες εκπαιδευτικούς για υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4589/2019.
  • Στην απόρριψη αιτήσεων ακύρωσης.
  • Στην άσκηση εφέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  • Στην αποκατάσταση (εν μέρει) και επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με τους διορισμούς του ΥΠΑΙΘΑ.

Αναλυτικά τι αναφέρει η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ

Διάταξη άρθρου 73, ν. 4589/2019 – Διορισμός επιτυχόντων διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Με την ειδική και εξαιρετική διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), προβλέφθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του διαγωνισμού εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, υπό την προϋπόθεση ότι είχε εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, δηλαδή μέχρι τις 29-1-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), «αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους», και σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις διορισμού που τέθηκαν από την οικεία διάταξη.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη όριζε ότι:

«1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον  διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση ββ΄ και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/ 2008 (Α΄159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄71).

3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1».

457 διορισμοί εκπαιδευτικών- επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 65172/Ε1/23-4-2019 (ΦΕΚ 813 Γ’/20-5-2019), 65185/Ε1/23-4- 2019 (ΦΕΚ 814 Γ΄/20-5-2019) και 79500/Ε1/20-5-2019 (ΦΕΚ 848 Γ΄/23-5-2019) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης, διενεργήθηκαν, συνολικά, 457 διορισμοί εκπαιδευτικών- επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η συνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης

Σημειώνεται ότι η συνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 1834/2021 απόφαση.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 73 του ν.4589 (Α΄13), ειδικότερα, κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνει ρήτρα αναδρομής, δεν αντίκειται στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος. Με την εν λόγω απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας εν Ολομελεία έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 73 του ν.4589, εφαρμόστηκε «[…]προκειμένου να λήξει η εκκρεμότητα, η οποία είχε δημιουργηθεί από τις προαναφερθείσες ακυρωτικές αποφάσεις και αφορούσε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών καταταγέντων σε πίνακα επιτυχόντων, και όχι διοριστέων, σε διαγωνισμό προκηρυχθέντα από το Α.Σ.Ε.Π. το έτος 2008, και να καταστεί πλέον δυνατή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η έναρξη της εφαρμογής του νέου παγίου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε με τον ν. 4589/2019, […]».

Υποβλήθηκαν αιτήσεις Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο από επιτυχόντες εκπαιδευτικούς για υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4589

Ως προς το ζήτημα της υποχρέωσης της Διοίκησης να αποκαταστήσει επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του τελευταίου διαγωνισμού εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., με καλύτερη σειρά κατάταξης στους πίνακες επιτυχίας, σε σχέση με τους ήδη διορισθέντες, σημειώνεται ότι έχουν υποβληθεί σχετικές Αιτήσεις Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του οικείου διαγωνισμού, με το αίτημα της υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4589.

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΕΑ που έχουν κοινοποιηθεί έως σήμερα στο ΥΠΑΙΘΑ, οι εν λόγω αιτήσεις έχουν απορριφθεί, ενώ μεγάλος αριθμός συναφών αιτήσεων ακύρωσης εκκρεμεί προς συζήτηση.

Ενδεικτικά, στην Α5/2022 απορριπτική απόφαση του ΔΕΑ, μεταξύ άλλων, στις σκέψεις 11η και 13η, αναφέρονται τα εξής:

« 11. […] Η, για τους ανωτέρω λοιπόν ειδικούς σκοπούς, πρόβλεψη από την εν λόγω διάταξη διορισμού εκπαιδευτικών για τους οποίους είχαν εκδοθεί οι ως άνω αμετάκλητες αποφάσεις και κατ’ επέκταση της ρύθμισης αυτής ο διορισμός μόνον αυτών με την προσβαλλόμενη, κατά παράλειψη των αιτούντων, για την οποία ουδεμία αντίστοιχη απόφαση εκδόθηκε, δεν παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας. Πολύ περισσότερο δεν παραβιάζει την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις, όχι μόνον διότι οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά προεχόντως, διότι με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις των διορισθέντων ήδη εκπαιδευτικών κατά παράλειψη των αιτούντων, δεν είχε ακυρωθεί η παράλειψη διορισμού τους αλλά η παράλειψη εξέτασης του αιτήματος τους περί ανάκλησης παράνομων διορισμών εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αρχή περί υποχρέωσης ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων “ομοίων” με ακυρωθείσα πράξη. Δεν απέρρεε δηλαδή, υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλέσει τις αποφάσεις διορισμού των εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών, 24μηνιτών και 30μηνιτών, αλλά ούτε και υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε διορισμό όσων διορίστηκαν με την προσβαλλόμενη πράξη (ΣτΕ Ολομ. 1834/2021) ώστε κατ’ επίκληση της αρχής της ισότητας να διορισθούν και οι αιτούντες, ούτε πολύ περισσότερο υποχρέωση αναμόρφωσης του πίνακα όπως αβασίμως διατείνονται.[…].

13. Στις περιπτώσεις, όμως, κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του ΣτΕ στο πλαίσιο πρότυπης δίκης κατά το άρθρο 1 του ν. 3900/2010, με την οποία μετά τη διαπίστωση αντίστοιχης πλημμέλειας της διάταξης επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη ομοίου περιεχομένου ατομική διοικητική πράξη, η υπόθεση παραπέμφθηκε προς περαιτέρω εκδίκαση στο αρμόδιο τακτικό διοικητικό δικαστήριο (ΣτΕ 1036/2021 επταμ. σκ. 5), η Διοίκηση υποχρεούται, μόνον εφόσον υποβληθεί αίτηση για την ανάκλησή της και μάλιστα σε εύλογο χρόνο, να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξης υπό τις ειδικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Συνεπώς σε περίπτωση μη υποβολής αντίστοιχου αιτήματος, ουδεμία υποχρέωση γεννάται για τη Διοίκηση και, ως εκ τούτου, ο αναφερόμενος στην προηγούμενη σκέψη λόγος περί υποχρέωσης της Διοίκησης να εξετάσει “αυτεπαγγέλτως” την ανάκληση των οικείων πράξεων διορισμού εκπαιδευτικών βάσει αντισυνταγματικών διατάξεων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.».

Εχουν ασκηθεί εφέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Κατά των ανωτέρω απορριπτικών αποφάσεων του ΔΕΑ έχουν ασκηθεί εφέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για υποθέσεις που έχουν ήδη εκδικαστεί, εκκρεμεί η σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ ο κύκλος των συζητήσεων στο ΣτΕ συνεχίζεται.

Αποκαταστάθηκαν εν μέρει και επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με τους διορισμούς του ΥΠΑΙΘΑ

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν.4589/2019, έχουν διενεργηθεί συνολικά 27.090 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, με τους οποίους έχουν αποκατασταθεί εν μέρει και επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., η ισχύς των πινάκων του οποίου έχει πλέον εκπνεύσει [άρθρο 67 παρ. γ) του ν.4589/2019, με το οποίο καταργούνται μεταξύ άλλων οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010, που αφορούσαν στους πίνακες του εν λόγω διαγωνισμού].

Δείτε επίσης

Συντονιστικό επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008: Εκπληξη και απογοήτευση από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ 

Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για προσλήψεις αναπληρωτών έως 23.3.2024-Διορισμούς 2020 έως 2024 

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Πριν φύγετε

Πιερρακάκης-εκπαίδευση: Αλλαγές που έρχονται-Ανοικτό σχολείο-καταπολέμηση σχολ. εκφοβισμού-ψηφιακά εργαλεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση