Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί-προαγωγές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί-προαγωγές Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-24

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί-προαγωγές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5223/28-8-2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. Φ.10/93782/Δ1 με την οποία έχουμε “Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024″.

Αναλυτικά

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.10/93782/Δ1

Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:…

Δείτε το ΦΕΚ Β 5223/28-8-2023 

_______________________________

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Α. Το γεγονός ότι

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη από τη χορήγηση επιδομάτων θέσεων ευθύνης (Ομάδα των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019-206- 0000000), η οποία ανέρχεται σε 7.176,00€ ετησίως και σε 1.840,00€ για το τρέχον οικονομικό έτος και βρίσκεται εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Για τη χορήγηση επιδομάτων θέσεων ευθύνης κατά το οικονομικό έτος 2023, έχει εκδοθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η υπό στοιχεία 156623/Β3/19-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ41146ΜΤΛΗ14Δ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ Η εκ 69.453,66€ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2023 θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ των οικείων Δήμων Η εκ 160.415,32€ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΕ των οικείων Δήμων.

Β. Το υπό στοιχεία Λ.Δ1/8580/08-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με το οποίο βεβαιώνεται ότι:

i) Το συνολικό κόστος της εκτιμώμενης δαπάνης, που αφορά στον βασικό εξοπλισμό για την λειτουργία των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολικών μονάδων, ανέρχεται σε 24.157,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 5.797,00€, άρα σύνολο 29.954,68€

ii) για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Επικράτειας είναι σε εξέλιξη πέντε (05) δημόσιοι διαγωνισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 6.218,600€ και

iii) τα αιτήματα εξοπλισμού των υφιστάμενων και νέων σχολικών μονάδων καλύπτονται από τα από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών, εφόσον υπάρχουν στις αποθήκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

iv) Οι δαπάνες για τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων καλύπτονται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ247 με ενάριθμο έργο 2015ΣΕ24700000 (υπ’ αρ. 5090/20-01-2023 απόφαση ένταξης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΔΑ: 65ΑΠ46ΜΤΛΡ-Α55, 6501/ 24-01-2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 306) και επ’αυτών έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 66, 79 και 80 του ν. 4270/2014 καθώς και των άρθρων 2 παρ. 4 και 5 του π.δ. 80/2016 και ως εκ τούτου θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης επέχει η ΣΑΕ. 28)

Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής

i) για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 14.455,08€ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 38.341,02€ € περίπου ετησίως,

ii) για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 14.091,00€ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 33.818,40€ € περίπου ετησίως

iii) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 6.759,00€ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 16.672,20€ € περίπου ετησίως

iv) για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 7.320,00€ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 17.568,00€ περίπου ετησίως.

Επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών: Η εκ 42.625,08€ δαπάνη (για την μεταφορά μαθητών) για το έτος 2023 θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 072.0821,ΚΑΕ 02.02.072.0821.01.1235, ΚΑΕ/ΚΑ 02.03.72.0821.01,ΚΑ 03.192.0821.0001 προϋπολογισμού 2023 των οικείων περιφερειών. Η εκ 106.399,62€ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΕ των οικείων περιφερειών. Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στον προϋπολογισμό του έτους 2023 της Π.Ε. Φλώρινας- ΠΔΜ έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 1.200.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών στον Ειδικό Φορέα 192(Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και στον ΚΑΕ 0821.01.

Δείτε επίσης

Καλάθι των μαθητών: Από την Τετάρτη 30 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ, έως τις 3 Οκτωβρίου 2023 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

 Ανοίγουν τα σχολεία Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023-Το Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση