Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρύσεις Τομέων σε ΕΝΕΕΓΥΛ: Συμπλήρωση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρύσεις Τομέων σε ΕΝΕΕΓΥΛ: Συμπλήρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ιδρύσεις Τομέων σε ΕΝΕΕΓΥΛ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3439/23-5-2023 η υπ. αριθμ. 55874/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 103691/Δ3/26-8-2022 (Β’ 4583) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και Προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023».

Συγκεκριμένα έχουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:

Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2022-2023, οι Τομείς στις παρακάτω Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ Β 3439/23-5-2023

ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ

ΜΟΝ

ΤΟΜΕΙΣ
 

 

 

ΒΟΡ ΑΙΓΑΙ

ΟΥ

 

ΛΕΣ

ΒΟΥ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγε

ματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) Λέσβου (Κωδ. 3311201)

«Εφαρμο

σμένων

τεχνών»

 

 

 

ΔΥΤΙΚ ΕΛΛΑ

ΔΑΣ

 

ΑΧΑΪ

ΑΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγε

λματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) Αιγίου (Κωδ. 0604000)

 

«Πληρο

φορι

κής»

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

Για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Λέσβου: H πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου όπως αυτές καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, το υπ’ αρ. 4715/22-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, τα υπ’ αρ. 8099/22-11-2021, 7712/13-10-2022 και 9104/22-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, την υπ’ αρ. 111/16-11-2021 εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ Λέσβου, την υπ’ αρ. 342/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΣΛ46ΜΓΘΓ-ΜΚΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, την υπ’ αρ. 8159/21-03-2023 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και το υπ’ αρ. 188/21-03-2023 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.

Για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αιγίου: H πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας όπως αυτές καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, το υπό στοιχεία Φ.2.1/11251/02-12- 2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τα υπό στοιχεία Φ.02.1.Γ/18001/23-11-2021 και Φ.35/16861/18-10-2022 έγγραφα και το υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 153924/Δ3/12-12-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την υπ’ αρ. 864/19-11-2021 εισήγηση του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας, τις υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΔ6Ω6Χ-4ΟΜ) και 65/2022 (ΑΔΑ: 6Β78Ω6Χ-ΒΥΗ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’ αρ. 10772/17-03-2023 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και το υπ’ αρ. 106/17-03-2023 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.

– Οι αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΑΣΥ.

Δείτε σχετικά

Ιδρύσεις-καταργήσεις ΣΜΕΑΕ και προαγωγές, στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση από το σχολ. έτος 2022-23 

Δείτε επίσης

ΣΑΤΕΑ-Ερευνα δράσεων ΕΑΕ: Σχετικά με τα ερωτηματολόγια από την ICAP και τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση