Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης: Υποβολή προτάσεων | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης: Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης – Υποβολή προτάσεων.

Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης

Με την υπ. αριθμ. Πρωτ.:  48132/Δ3/27-04-2021 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή παρέχονται οδηγίες για την υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Στο έγγραφο

αφού παρατίθενται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης, απευθύνονται οδηγίες πρός

 • Δ/ντές/τριες σχολικών μονάδων
 • ΚΕΣΥ
 • ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, ΠΔΕ

και κοινοποιούνται κατευθύνσεις προς τις ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ αναφορικά με τα έγγραφα των Δήμων

_____________

Αναλυτικά
ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 34 του ν.3699/2008 (Α΄199) όπως ισχύουν σήμερα και κυρίως την παρ. 1γ του άρθρου 6 που αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181), όπως επίσης και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄193) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1966/1991 (Α΄147) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4547/2018 (Α΄102) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 7 όπως ισχύουν σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών της Α/θμιας και της Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να απευθύνουν προτάσεις/εισηγήσεις για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (T.E.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης ισχύουν οι εξής διατάξεις:
 • Οι διατάξεις της παρ.1.γ.αα. του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄199) «Για την ίδρυση Τ.Ε. απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις (3) μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία».
 • Οι διατάξεις της παρ.1β του άρθ. 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199): «1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: α)……. β) Σε σχολική τάξη[…..]. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται […….]σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή [………]εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών…»
 • Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄199) «Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο….»
 • Οι διατάξεις της παρ. α.γγ.ααα του άρθρου 7 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) σύμφωνα με την οποία αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ είναι «η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο».
 • Οι διατάξεις της παρ. 5. του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13) «Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης -γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
Για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 

 1. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181),
 2. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές αποστάσεις,
 3. ο αριθμός και η τάξη φοίτησης μαθητών/τριών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προτείνεται υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (εφεξής ΚΕΣΥ) ή την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (εφεξής ΔΕΔΑ). Το οικείο ΚΕΣΥ δύναται, εφόσον κρίνει, να προτείνει την υποστήριξη μαθητών από Τμήμα Ένταξης και για μαθητές/τριες που διαθέτουν γνωμάτευση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (εφεξής ΙΠΔ) ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου.
Προκειμένου για την υλοποίηση των παραπάνω ακολουθούνται τα εξής:
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Οι Διευθυντές/ντριες   ή   Προϊστάμενοι/ες   των   σχολικών   μονάδων   μέχρι   την   Πέμπτη   20/05/2021, συμπληρώνουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word) στο οποίο:

 • θα αναφέρουν τον αριθμό των ενεργά φοιτούντων μαθητών της σχολικής μονάδας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2020-2021 (βάσει των καταχωρισμένων στοιχείων στο myschool),
 • θα επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή όχι κατάλληλου χώρου για πιθανή λειτουργία Τμήματος Ένταξης,
 • θα αποτυπώσουν αριθμητικά και ονομαστικά τους/τις μαθητές/τριες ανά τάξη, που διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ για υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης,
 • θα αποτυπώσουν αριθμητικά και ονομαστικά τους/τις μαθητές/τριες ανά τάξη, που διαθέτουν γνωματεύσεις από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία έτερου υπουργείου, για τους οποίους έχει περιγραφεί η ανάγκη για υποστηρικτικό πλαίσιο, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στη σχολική μονάδα.
Καθώς

μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο είναι το ΚΕΣΥ ή η ΔΕΔΑ, τότε, γνωματεύσεις μαθητών/τριών από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία για τους οποίους έχει περιγραφεί η ανάγκη για υποστηρικτικό πλαίσιο και εφόσον έχουν γνωστοποιηθεί στη σχολική μονάδα, οφείλουν να έχουν τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να προωθηθούν προς κρίση στο ΚΕΣΥ, λόγω αρμοδιότητας.

Για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά

θα πρέπει να καταγράφεται η πλήρης ονομασία του φορέα που έχει εκδώσει την γνωμάτευση (ΚΕΣΥ, ΔΕΔΑ ή ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου), ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία της γνωμάτευσης και η τάξη φοίτησης, αξιοποιώντας τον παρακάτω πίνακα (που βρίσκεται εντός του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1/επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word):

Ονομασία σχολικής μονάδας: Κωδικός ΥΠΑΙΘ:
Τύπος σχ. μονάδας: Αρ. ενεργών μαθητών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
α/α Ονομ/μο μαθητή

/τριας

Ονο

μασία φορέα έκδοσης γνωμά

τευσης

Αρ. πρωτ.

& ημερο

μηνία γνωμά

τευσης

Τάξη φοί

τησης για το σχ. έτος 2020-

2021

Έλαβε

έγκριση για παρά

λληλη στήριξη/

συνεκπ αίδευση

από εκπαι

δευτικό το 2020-2021,

ελλείψει Τ.Ε. (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Υπο

στη

ρίζεται από «Ειδικό Βοηθό» το 2020-21

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ύπα

ρξη χώρου (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Ημ/νία

συναί

νεσης * γονέα/

κηδε

μόνα

για τις

περι

πτώσεις γνωμα

τεύσεων μαθητών

/-τριών από ΙΠΔ ή άλλη ανάλογη δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου

 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα

αποτυπώνονται υποχρεωτικά και στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 σε μορφή excel της παρούσης εγκυκλίου. Τόσο το αρχείο word όσο και το αρχείο excel ονοματίζονται ως αρχεία με το όνομα εκάστης σχολικής μονάδας.

Μόλις συνταχθεί το ανωτέρω έγγραφο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) και λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο από τη σχολική μονάδα, αποστέλλεται σε αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο μέχρι την Πέμπτη 20/05/2021, συνοδευόμενο από τον παραπάνω συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 σε μορφή excel της Σχολικής Μονάδας:

α) προς το οικείο ΚΕΣΥ, συνοδευόμενο υποχρεωτικά: i) από τις γνωματεύσεις μαθητών/τριών με εισήγηση για υποστήριξη από ΤΕ που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ ή έτερο ΚΕΣΥ και ii) από τις γνωματεύσεις* των μαθητών/τριών που έχουν εκδοθεί από ΙΠΔ ή από άλλη δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου

β) προς τους/τις οικείους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, (χωρίς να συνοδεύεται από τις γνωματεύσεις των μαθητών/τριών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

Γνωματεύσεις μαθητών/τριών που έχουν εκδοθεί από το οικείο ΚΕΣΥ δεν χρειάζεται να προσκομιστούν από τη σχολική μονάδα στο οικείο ΚΕΣΥ σαφέστατα, όμως, θα αναφερθούν και θα συμπεριληφθούν στο εν λόγω έγγραφο.

*Γνωματεύσεις μαθητών/τριών από ΙΠΔ ή άλλων αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών έτερων υπουργείων, προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΚΕΣΥ απαιτούν την ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο.

Η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων

προκύπτει από την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) την οποία προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας στη σχολική μονάδα είτε δια ζώσης, είτε σκαναρισμένη με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού προηγουμένως ενημερωθεί από τη σχολική μονάδα για το σκοπό και το περιεχόμενο της παρούσης εγκυκλίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Εκπρόθεσμα ή συμπληρωματικά έγγραφα των σχολικών μονάδων πέραν των οριζομένων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι συνημμένοι ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή excel δεν θα μετατρέπονται σε μορφή PDF.

 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ)

 Τα ΚΕΣΥ αντλώντας στοιχεία από την υπηρεσία τους και αφού συμπληρωματικά παραλάβουν από τις σχολικές μονάδες το ανωτέρω σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο με τα απαραίτητα συνοδευτικά και ζητήσουν διευκρινίσεις από τις σχολικές μονάδες, όπου το θεωρήσουν απαραίτητο, συντάσσουν, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, έγγραφη πρόταση για την ανάγκη ίδρυσης τμήματος/τμημάτων ένταξης στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, αποτυπώνοντας συνοπτικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γνωματευμένων μαθητών/τριων των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Στην εν λόγω πρόταση υποχρεωτικά αλλά όχι αποκλειστικά θα περιγράφεται:
 • ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά σχολική μονάδα, οι οποίοι/ες χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης, σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή και από ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου (κατά κρίση του ΚΕΣΥ)
 • ο αριθμός των μαθητών/τριών με γνωμάτευση από ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή από ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου (κατά κρίση του ΚΕΣΥ), για υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης που φοιτούν στην τελευταία τάξη της προτεινόμενης σχολικής δομής,
αξιοποιώντας τον παρακάτω πίνακα (που βρίσκεται εντός του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3/επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word):
 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

 

 

 

 

 

Σχολική μονάδα

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

 

 

Αριθμός ενεργών

μαθητών/- τριών σχολ. μονάδας

 

 

 

 

Αριθμός μαθητών/-τριών με γνωμάτευση από ΚΕΣΥ για υποστήριξη από Τ.Ε.

 

 

 

 

Αριθμός μαθητών/

-τριών με γνωμάτευση από ΔΕΔΑ για υποστήριξη από Τ.Ε.

 

 

Αριθμός μαθητών/- τριών με γνωμάτευση από ΙΠΔ ή από άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες έτερου υπουργείου για υποστήριξη από Τ.Ε. (κατά κρίση του ΚΕΣΥ)

Αριθμός μαθητών/- τριών με γνωμάτευση από ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου, για υποστήριξη από Τ.Ε. (κατά κρίση του ΚΕΣΥ) που φοιτούν στην τελευταία τάξη της προτεινόμενης δομής  

Αριθμός μαθητών/- τριών που έλαβαν έγκριση για παράλληλη στήριξη- από εκπ/κό για το σχ. έτος 2020-21, ελλείψει Τ.Ε.

 

 

 

 

 

Ύπαρξη χώρου

 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται από το ΚΕΣΥ

υποχρεωτικά και στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2 σε μορφή excel της παρούσης εγκυκλίου. Τόσο το αρχείο word της έγγραφης πρότασης του ΚΕΣΥ όσο και το αρχείο excel ονοματίζονται ως αρχεία με την εξής ονομασία: «Ονομασία ΚΕΣΥ_ΕΙΣΗΓ_ Τ.Ε. _2021»

Το ανωτέρω έγγραφο

αφού λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο από το ΚΕΣΥ, αποστέλλεται, ως αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τον ΠΙΝΑΚΑ 2 σε μορφή excel, μέχρι την Τετάρτη 02/06/2021, προς τους/τις οικείους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και κοινοποιείται δια της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης:

 1. στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
 2. στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Ειδ. Αγωγής & Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ μαζί με την τελική «Οριστική πρόταση» της ΔΙΠΕ ή της ΔΙΔΕ και όχι μεμονωμένα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ και αφορά στις ενέργειες των ΔΙΠΕ / ΔΙΔΕ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΣΥ:

Εκπρόθεσμες ή συμπληρωματικές προτάσεις των ΚΕΣΥ πέραν των οριζομένων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι συνημμένοι ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή excel δεν θα μετατρέπονται σε μορφή PDF.

 Γ. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 • Α1. Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Δευτέρα 14/06/2021 στις 5:00 μ.μ., αφού παραλάβουν το εισηγητικό έγγραφο από το/τα ΚΕΣΥ και αφού λάβουν οπωσδήποτε υπόψη τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην αρχική σελίδα της παρούσης, καταχωρίζουν στο Myschool την/τις πρόταση/προτάσεις τους συμπληρώνοντας όλα τα πεδία (στήλες) που την/τις αφορούν, πλην του πεδίου «Αρ. πρωτ. οριστικής πρότασης Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης προς το Δήμο υπαγωγής της σχολικής μονάδας».

Μετά την ανωτέρω προθεσμία (14.06.2021 στις 5:00μμ.) το περιβάλλον του Myschool κλείνει για την Δ/νση Εκπ/σης και ανοίγει για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης.

 • Α2. Οι Περιφερειακοί/ές Δ/ντές/ντριες Εκπαίδευσης, επισκοπούν* τις προτάσεις των Δ/νσεων Εκπ/σης αρμοδιότητας τους, και τους δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν μέχρι την Παρασκευή 18/06/2021 στις 5:00 μ.μ. να συντάξουν εγγράφως πλέον πρόταση εκ των ήδη προτεινομένων, για ίδρυση Τ.Ε. (εφεξής

«ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ») πλήρως τεκμηριωμένη, χρησιμοποιώντας το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 και λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπόψη τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην αρχική σελίδα της παρούσης αλλά και την σχετική εισήγηση του ΚΕΣΥ.

*Σημειώνεται ότι στη φάση αυτή, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης έχουν δικαίωμα αποκλειστικά επισκόπησης του περιβάλλοντος του Myschool (θέασης) και όχι εγγραφής.

Η ανωτέρω ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ μόλις λάβει αρ. πρωτοκόλλου, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εμπλεκόμενη Δ/νση Εκπ/σης ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ (δηλαδή στις 18/06/2021).

Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας (18.06.2021 στις 5:00 μμ.)

οι Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης, ξεκλειδώνουν τις προτάσεις (πάτημα λουκέτου), για να μπορέσουν οι Διευθύνσεις Εκπ/σης: α) να καταχωρίσουν την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, εφόσον υπάρχει, β) να προβούν σε τυχόν διορθώσεις των ήδη τιθέμενων προτάσεων από τις ίδιες αλλά και γ) για να καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτ. της «Οριστικής πρότασης για την ίδρυση ΤΕ».

 

 • Β1. Οι Δ/ντές/ντριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Τετάρτη 23/06/2021 στις 5:00 μ.μ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Εφόσον δεν έχει υπάρξει ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ από την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης:
  • συντάσσουν και πρωτοκολλούν την «Οριστική πρότασή» τους,
  • καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της Οριστικής πρότασης στο πεδίο του Myschool «Αρ. πρωτ. οριστικής πρότασης Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης προς το Δήμο υπαγωγής της Σχολικής Μονάδας»,
  • την αποστέλλουν άμεσα προς τους Δήμους,
  • την κοινοποιούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και β) στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

protocol@minedu.gov.gr και deae2@minedu.gov.gr με θέμα: «ΚΟΙΝ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ……» συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έγγραφο του ΚΕΣΥ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:

Εφόσον έχει υπάρξει ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ από την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΔΕ):

 • καταχωρίζουν την Ειδική Πρόταση (πλέον προτάσεις ίδρυσης Τ.Ε.) στο πληροφοριακό σύστημα Myschool συμπληρώνοντας και το πεδίο που αναφέρεται στον αρ. πρωτ. της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ της ΠΔΕ,
 • συντάσσουν και πρωτοκολλούν την «Οριστική πρότασή» τους, εντάσσοντας διακριτά εντός της, την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΠΔΕ όπως και τον αριθμό πρωτοκόλλου της,
 • καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της «Οριστικής πρότασης» στο πεδίο του Myschool

«Αρ. πρωτ. οριστικής πρότασης Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης προς το Δήμο υπαγωγής της Σχολικής Μονάδας»,

 • την αποστέλλουν άμεσα προς τους Δήμους,
 • την κοινοποιούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης και β) στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις protocol@minedu.gov.gr και deae2@minedu.gov.gr με θέμα: «ΚΟΙΝ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ……» συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έγγραφο του ΚΕΣΥ.
Πλέον των παραπάνω,

οι Δ/νσεις Εκπ/σης στη φάση αυτή, μπορούν να προβούν σε τυχόν διορθώσεις επί των ήδη καταχωρισμένων προτάσεων τους, όχι όμως για να εισάγουν νέα, πλην της περίπτωσης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΠΔΕ.

Με το πέρας της προθεσμίας (23/06/2021 στις 5:00 μ.μ.),

κλείνει το περιβάλλον του Myschool για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανοίγει για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

 • Β2. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 25/06/2021 στις 5:00 μ.μ. προχωρούν στην συμπλήρωση των πεδίων που τους αφορούν, στην εφαρμογή του myschool, εισηγούμενοι θετικά ή αρνητικά επί του συνόλου των προτεινομένων για ίδρυση Τ.Ε. και τεκμηριώνοντας ανάλογα.

*Καθώς οι υπηρεσίες των Δήμων δεν θα έχουν τοποθετηθεί ακόμα επί των δεσμεύσεων που τους αφορούν, μπορούν οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης να εισηγηθούν θετικά ή αρνητικά κατά τα λοιπά τεκμηριώνοντας ανάλογα και, επιφυλασσόμενοι για τα ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητες των Δήμων.

Με το πέρας της προθεσμίας (25/06/2021 στις 5:00μ.μ.),

οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης ξεκλειδώνουν τις προτάσεις (πάτημα λουκέτου) προκειμένου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα απορρέοντα από τους Δήμους (χωρίς να έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των υπόλοιπων πεδίων), ενώ «κλείνει» το περιβάλλον του Myschool για τις ΠΔΕ. Οι ΠΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης (θέασης) των καταχωρίσεων των Δ/νσεων Εκπ/σης και καμία δυνατότητα επεξεργασίας.

 • Γ1. Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την Παρασκευή 23/07/2021 στις 5:00 μ.μ. καταχωρίζουν στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool : α) τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, στις οποίες ρητά θα προσδιορίζεται η ύπαρξη τουχώρου για την ίδρυση του Τμήματος Ένταξης και πιο συγκεκριμένα ήδη υφιστάμενη αίθουσα εντός της σχολικής μονάδας για τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος, β) τη Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές και γ) τη Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄143) και του άρθρου 2 του Π.Δ.80/2016 (Α΄145), και τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄) του ΥΠΑΙΘ.
Με το πέρας της προθεσμίας (23/7/2021 στις 5:00 μμ),

κλείνει το περιβάλλον του Myschool για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανοίγει για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες καλούνται να κλειδώσουν τις προτάσεις ώστε να θεωρούνται οριστικοποιημένες.

 • Δ1. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης την Δευτέρα 26/07/2021 στις 5:00 μ.μ. κλειδώνουν τις προτάσεις, ώστε να θεωρούνται οριστικοποιημένες.
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ:

Η ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ για κάθε προτεινόμενο Τμήμα Ένταξης θα δημιουργήσει ένα αρχείο pdf με ονομασία «Τ.Ε._ ΔΗΜΟΣ_ ονομασία σχολικής μονάδας», το οποίο θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του Δήμου αποκλειστικά και μόνο για το εν λόγω Τμήμα (Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων, Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης). Στη συνέχεια, θα αποστείλει τα αρχεία pdf που αφορούν στο σύνολο της πρότασης κάθε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις protocol@minedu.gov.gr και deae2@minedu.gov.gr με θέμα «ΙΔΡΥΣΗ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ …………_ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΩΝ» μέχρι την Παρασκευή 23/07/2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ & ΠΔΕ:
 • Εκπρόθεσμες ή συμπληρωματικές προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πέραν των οριζομένων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 • Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να επιστήσουν την προσοχή στους Δήμους αναφορικά με την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων, την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που υποχρεούνται να εμπεριέχουν στα έγγραφά τους. Σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση των Βεβαιώσεων, καθώς και σχετικά «Υποδείγματα» περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο, τα οποία οι ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, υποχρεούνται να αποστείλουν προς τους Δήμους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ:
 1. Η Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα του προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης και πιο συγκεκριμένα για τη λειτουργία ήδη υφιστάμενης αίθουσας εντός της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να εκδοθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2021 έως και 31-12-2021 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.
 2. Η Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα του προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης θα πρέπει να εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου.
 3. Για τις Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων επισυνάπτονται υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία word), τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν, συμπληρώνοντας τα κενά πεδία με ευδιάκριτες καταγραφές. Κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά: εθνόσημο ή το λογότυπο της υπηρεσίας, στοιχεία υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ιδιότητα υπογράφοντα, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα.
 4. Η Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται ίδρυση Τμήματος Ένταξης, και συνοδεύουν υποχρεωτικά την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμα και στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι μηδενικές (0 €).
 5. Για τις περιπτώσεις που προτείνεται η ίδρυση Τ.Ε. σε περισσότερες σχολικές μονάδες της μίας στον ίδιο Δήμο, οι παραπάνω απαιτούμενες Βεβαιώσεις «Ανάληψης δαπάνης» και «Δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων» εκδίδονται ανά προτεινόμενο Τμήμα Ένταξης ανά σχολική μονάδα και όχι συγκεντρωτικά ανά δήμο.
 6. Τονίζεται η ανάγκη, όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα των Δήμων, των Σχολικών Επιτροπών και των Οικονομικών Υπηρεσιών, να πληρούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις της παρούσης, καθώς πιθανές παραλείψεις, λάθη και διορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να αποκαθίστανται.
 7. Oι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν αποστείλουν στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ( Τμήμα Β’) και καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool  τα  έγγραφα  των Δήμων (Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων, Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης), τα ελέγχουν για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους βάσει των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο, όπως έχουν καταγραφεί αναλυτικά παραπάνω.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
 • Επισημαίνεται ότι οι Σχολικές Μονάδες, τα ΚΕΣΥ, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, κάθε είδους δικαιολογητικά, οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των ιδρύσεων των ΤΕ, τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, τα οποία θα τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η τ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ   Π α ι δ ε ί α ς   &   Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν ,   δ ι α   τ ω ν   υ π η ρ ε σ ι ώ ν   τ ο υ , ε φ ό σ ο ν ζ η τ η θ ο ύ ν , λ ό γ ω τ ο υ α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ο ύ τ ο υ ρ ό λ ο υ   σ τ η ν ί δ ρ υ σ η κ α ι τ ω ν ε ξ ΄ α υ τ ή ς ε λ κ υ ό μ ε ν ω ν σ υ ν ε π ε ι ώ ν / ε υ θ υ ν ώ ν κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν .
 • Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών/τριών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών.
 • Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.
 • Εξαιτίας του εξαιρετικά μεγάλου όγκου δεδομένων του συγκεκριμένου πανελλαδικού έργου επιπέδου Project, των στενών χρονικών περιορισμών, των πολλών εμπλεκομένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ όσο και των Δήμων, των δυσκολιών που προκύπτουν από τα μέτρα για τη μεταδοτικότητα του Covid-19, την συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών από το σύνολο της επικράτειας, τονίζεται αφενός η ανάγκη τήρησης των χρονικών περιορισμών ως προς τις διαδικασίες της παρούσης και αφετέρου η ορθότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς, πιθανές παραλείψεις, λάθη και διορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκατασταθούν, με συνέπεια αιτήματα να οδηγηθούν σε αποκλεισμό.

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο με το Παράρτημα με τα Υποδείγματα “Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης-Υποβολή προτάσεων

Δείτε επίσης

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ με διορισμένα μέλη στη θέση των αιρετών
 Εργαστήρια δεξιοτήτων 21+: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητρώο εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: Υποβολή αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση