Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Ιδρυση ΚΔΒΜ στις Ενοπλες Δυνάμεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση ΚΔΒΜ στις Ενοπλες Δυνάμεις: Σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης.

Με την υπ. αριθμ. Φ.330/28/360700/Σ. 3203 ΚΥΑΦΕΚ B 2071 – 27.04.2022 – ιδρύονται στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4763/2020 (Α’ 254), εντός των παρακάτω, κατά κλάδο, αναφερόμενων μονάδων:

α. Στον Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.):

(1) Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)

(2) Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ)

(3) Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ)

(4) Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ)

(5) 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού (441 ΑΒΥΥ)

(6) Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ)

(7) Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο (Γ’ ΚΝΟ)

(8) Κέντρο Εκπαίδευσης Νοσηλείας Κτηνιατρικού (ΚΕΝΟΚ)

(9) Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών (ΟΦΑ)

(10) Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ).

β. Στο Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.):

(1) Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕ Παλάσκας)

(2) Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ).

γ. Στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.):

(1) 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ)

(2) 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινωνιών (128 ΣΕΤΗ)

(3) Κέντρο Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ)

(4) Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ)

(5) Μετεωρολογική Σχολή.

Σκοπός

Τα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης.

Εκπαιδευόμενοι

Στα ως άνω αναφερόμενα Κ.Δ.Β.Μ. δύνανται να εκπαιδεύονται:

α. Οι εν ενεργεία αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων, και κατ’ απονομή).

β. Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.

γ. Οι εν ενεργεία υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές υπαξιωματικοί και Επαγγελματίες Οπλίτες).

δ. Οι οπλίτες και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) των Ε.Δ.

ε. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.

Διοικητική στελέχωση

Τα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. στελεχώνονται κατ’ελάχιστον, όπως παρακάτω:

α. Διευθυντής Κατάρτισης, δύναται να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και διαθέτει τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο Διευθυντής Κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.

β. Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος, δύναται να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και διαθέτει διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

γ. Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, δύναται να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριακόσιες ώρες Συμβουλευτικής.

δ. Υπεύθυνος Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης, δύναται να είναι Ανθυπασπιστής, υπαξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. είναι μόνιμα στελέχη των Ε.Δ., τα οποία πληρούν τα κριτήρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 53 και στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020.

2. Οι εκπαιδευτές αποζημιώνονται με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.840/2/8277/Σ.82/ 11 Ιαν 2018 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός αποζημιώσεων προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 71) και επιλέγονται κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού από το εκάστοτε Κ.Δ.Β.Μ.

Προκήρυξη

Λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό, το είδος, το περιεχόμενο και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα διεξάγονται ανά έτος, τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στα προγράμματα καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Κ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνεται από το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο.

Υποδομές και εξοπλισμός των Κ.Δ.Β.Μ.

Οι υποδομές και ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 4763/2020.

Αρχεία και έντυπα των Κ.Δ.Β.Μ. – Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.

1. Τα Κ.Δ.Β.Μ., με ευθύνη των Διευθυντών Κατάρτισης υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν. 4763/2020 αρχεία και έντυπα.

2. Τα Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλουν ετησίως και το αργότερο έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) τα ακόλουθα:

α. Τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, με σχετική αναφορά του αριθμού των κύκλων που προσφέρονται ανά έτος.

β. Τις μεθόδους υλοποίησης ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή εξ αποστάσεως, διά ζώσης ή μεικτή.

γ. Τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

δ. Τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας. ε. Τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το κάθε πρόγραμμα, με αναφορά των επιμέρους στοιχείων της περ. δ’.

Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ.

Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου εκδίδεται ο Κανονισμός των Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ., όπου ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2071 – 27.04.2022

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ- Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα ΑΕΙ 

Αποτελέσματα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 2021 

Νόμος 4926-2022: Προϋπηρεσία ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30-Αδειες-Βιομηχανικά διδακτορικά-Επισκέπτες καθηγητές 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση