Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας: Μεταφέρονται αρμοδιότητες με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας: Μεταφέρονται αρμοδιότητες με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας

Μεταφέρονται αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την υπ. αριθ. πρωτ. 72606/Α7/28-6-2024 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη.

H Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου.

Αναλυτικά η Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μαρούσι, 28/06/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 72606/Α7

 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45),

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

δ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 131) και

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις, πέραν αυτών που έχουν αποτυπωθεί κατά την έκδοση του ν.4622/2019, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/299/56085/B1/27-5- 2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Συντονισμού – Μεταφορά αρμοδιοτήτων

H Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου. Σύμφωνα με την οργανική της διάρθρωση σε Γραφεία, επιπέδου Τμήματος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 38 του ανωτέρω νόμου, καθώς και όσες αρμοδιότητες έως την έναρξη της παρούσας ασκούνται από άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου, οι οποίες μεταφέρονται ως ακολούθως:

Α) Το Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών ασκεί:

αα) τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύνταξη του ετήσιου Σχεδίου Δράσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής του,

αβ) την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου κατά τη συμμετοχή τους στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

αγ) τον ορισμό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

αδ) τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου για την έγκαιρη σύνταξη κειμένων με τις προτεραιότητες του φορέα στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ και της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την επικοινωνία αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την κοινοποίηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης και

αε) μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Α΄ Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 18/2018 (Α΄31), οι οποίες μεταφέρονται στο Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών και συγκεκριμένα:

i) τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 18/2018.

Β) Το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ασκεί:

βα) τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων,

ββ) τον συντονισμό των υπηρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου με τη Βουλή,

βγ) τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

βδ) το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 18/2018 και την αρμοδιότητα συντονισμού στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), οι οποίες μεταφέρονται στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτ

βε) μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018, οι οποίες μεταφέρονται στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και συγκεκριμένα:

 1. την συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και την κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018,
 2. την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του ν. 4622/2019,
 3. τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, σύμφωνα με την περ. γ) του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του ν. 4622/2019,
 4. την μέριμνα για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4622/2019,
 5. τη συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Προεδρίας της Κυβέρνησης κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, σύμφωνα με την περ. στ) του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018, σε συνδυασμό με τα άρθρα 66 και 67 του ν. 4622/2019,
 6. τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων, σύμφωνα με την περ. ζ) του άρθρου 7 του π.δ. 18/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του ν. 4622/2019,
 7. τη συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς με τις αρμοδιότητες των στοιχείων i) έωςβvii) θέματος.

βστ) μέρος των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), οι οποίες μεταφέρονται στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και συγκεκριμένα:

 1. την επεξεργασία όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ` ύλην αρμόδια οργανική μονάδα, σύμφωνα την περ. 1) του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018,
 2. την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, σύμφωνα με την περ. 2) του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του ν. 4622/2019,
 3. την σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, σύμφωνα με την περ. 3) του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του ν. 4622/2019,
 4. τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής, σύμφωνα με την περ. 6) του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του ν. 4622/2019,
 5. τη συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς με τις αρμοδιότητες των στοιχείων i) έως v) θέματος.

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των οποίων μεταφέρονται αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 1, παραδίδουν στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραφείου της Υπηρεσίας Συντονισμού τα φυσικά ή ψηφιακά αρχεία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες αυτές, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα, με τα σχετικά έγγραφα, αναφορικά με τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις απαιτούμενες ενέργειες.
 2. Αν δεν είναι δυνατός ή είναι ιδιαίτερα δυσχερής ο διαχωρισμός των αρχείων της οργανικής μονάδας από την οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 1, ιδίως λόγω της περίληψης στα αρχεία στοιχείων που αφορούν και σε άλλες αρμοδιότητες που δεν μεταφέρονται ή για τεχνικούς λόγους, ο Προϊστάμενος της μονάδας ενημερώνει σχετικά τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραφείου της Υπηρεσίας Συντονισμού. Στην περίπτωση αυτή, η οργανική μονάδα από την οποία προέρχονται οι αρμοδιότητες οφείλει να παρέχει στην Υπηρεσία Συντονισμού πρόσβαση στα στοιχεία των αρχείων της που αφορούν στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση-AI_DUCATION FESTIVAL: Διήμερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 

Συνάντηση ΠΕΣΥΕ με ΙΕΠ: Επιμορφωτικό έργο των Σ.Ε. – Αξιολόγηση σχολικών μονάδων – Επιμορφωτικά Προγράμματα 

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών 2024: 10.000 σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις βαθμίδες 

Δεκτά πτυχία Κολλεγίων για την πιστοποίηση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση