Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπολογισμός εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας: Τι άλλαξε σε σχέση με τις Προκηρύξεις ΕΑΕ του 2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπολογισμός εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας: Τι άλλαξε σε σχέση με τις Προκηρύξεις ΕΑΕ του 2019 με διατάξεις που τροποποίησαν τον νόμο 4589/2019.

Ενημέρωση από το especial.gr-Υπολογισμός εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Οι νέες Προκηρύξεις ΕΑΕ, που αφορούν στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξακολουθούν να στηρίζονται στον νόμο 4589/2019 και σε όσες διατάξεις τον τροποποίησαν μέχρι τώρα.

Ανάμεσα στις διατάξεις που τροποποίησαν τον ν. 4589/2019 είναι και αυτές που αφορούν στον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπου υπολογίζεται πια μόνον η προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα και στην θέσπιση διπλής μοριοδότησης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Συγκεκριμένα

Α. Με το άρθρο 43 του νόμου 4692/2020, τροποποιήθηκε η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται μόνον η προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.

Επί παραδείγματι σε περίπτωση που εκπαιδευτικός διαθέτει 2 πτυχία, Φιλολόγου (ΠΕ02) και Θεολόγου (ΠΕ01) και η προϋπηρεσία του μοιράζεται ανάμεσα στους δύο κλάδους, π.χ. 4 χρόνια στον κλάδο Φιλολόγων (ΠΕ02) και 1 χρόνο στον κλάδο Θεολόγων (ΠΕ01), αυτή δεν θα αθροίζεται στα 5 έτη όπως ίσχυε στην Προκήρυξη του 2019, αλλά χωριστά 4 ή 1 χρόνια, ανάλογα σε ποιο κλάδο θα καταθέσει αίτηση.

Μ άλλα λόγια εκπαιδευτικοί που διαθέτουν δυο πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν προϋπηρεσία και στους δύο κλάδους, αυτή θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε κλάδο.

Δείτε το άρθρο 43, του νόμου 4692/2020
Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

Η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

“στ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε.”.

Δείτε την περ. 6 της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, την οποία τροποποίησε το άρθρο 43 του ν. 4692/2020

στ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.

________________

Υπολογισμός εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Β. Με το άρθρο 42 του ν. 4692/2020 αντικαταστάθηκε η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), με αποτέλεσμα να έχουμε διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Δείτε το άρθρο 42 του νόμου 4692/2022
Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

“β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες, ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.”.

Δείτε την περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4692/2020

β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Δείτε σχετικά

Νέες Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής: Πότε θα εκδοθούν-Πότε θα ξεκινήσουν αιτήσεις-Το χρονοδιάγραμμα 

Προκηρύξεις 3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ/2022: Τα προσόντα ένταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα 

Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής ΑΣΕΠ: Βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο-Αναμένονται περί τις 20.04 

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής 2022 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων 

Οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής 2022 | Πίνακες 

Οργανικά κενά-Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Οπως δόθηκαν στις ΠΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας για έλεγχο 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση